Täysistunnon pöytäkirja 130/2004 vp

PTK 130/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. KESKIVIIKKONA 1. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Outi Ojala /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.12. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

1. ja 2.12. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

1.—3.12. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.12. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

1. ja 2.12. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.12. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Kimmo Sasi /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 129/15/2004

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 31.

Keskustelua ei synny.

Lainanottovaltuudet hyväksytään mietinnön mukaisina.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2004 vp

Lakialoite  LA 38, 130/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/1/2004

7) Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Laki opintotukilain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 131/2004 vp (Heikki A. Ollila /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

9) Laki perintö- ja lahjaverolain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 132/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 133/2004 vp (Tuula Väätäinen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

11) Laki Suomen perustuslain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

12) Laki isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 136/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

13) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan: annettu 7.9.2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 189/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​