Täysistunnon pöytäkirja 130/2005 vp

PTK 130/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. PERJANTAINA 2. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.12. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.12. edustaja

 • Heli Paasio /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.12. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 2. päivänä joulukuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 211—214/2005 vp.

__________

Hallituksen esityksen n:o 110/2005 vp peruuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on tasavallan presidentin kirjelmän ohella tältä päivältä saapunut tälle päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kirjelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 110/2005 vp laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi ulkoasiainvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 772—774, 778—780, 782, 785, 786, 792, 796, 799—802, 804—811, 814, 816, 818, 820, 821, 823—826, 828—830/2005 vp.

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, 16. päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan puhemiehelle

Herra Puhemies, juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa tiistaina, 6. päivänä joulukuuta 2005 klo 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Per-Mikael Engberg

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 16 november 2005

Till Riksdagens talman

Herr Talman, i egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsmännen statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag tisdagen, den 6 december 2005 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Per-Mikael Engberg

Klädsel: Mörk kostym"

Ensimmäinen varapuhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Yliopiston kirjaston edustalle ensi tiistaina, itsenäisyyspäivänä, kello 11.40.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2005 vp

Lakialoite  LA 104/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 129/3/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Rosa Meriläisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvä ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Pulliaisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1 §

Keskustelu:

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli veronkevennykset kohdistettaisiin enemmän pieni- ja keskituloisiin.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan tekemää ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kalliksen ja ed. Uotilan ehdotusten välillä

Ed. Kalliksen ehdotus "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 39 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 35.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2005 vp

Lakialoite  LA 104, 148/2004 vp, 22, 29, 32, 59, 105, 119, 138/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 129/4/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

48, 50, 64 ja 92 § hyväksytään keskustelutta.

125 §

Keskustelu:

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

127 a §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

125 §:n edellä oleva väliotsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 129/5/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

31 a §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 31 a § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, eli poistetaan kaksi sanaa sieltä: tuloslaskelma- ja ja-sana.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2005 vp

Lakialoite  LA 128/2003 vp, 9, 16, 92/2004 vp, 70/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 71/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 129/8/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus

12 b §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 12 b § poistetaan tästä laista.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 ja 20 a § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ehdotusta.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Kari Uotila on ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Uotilan ja ed. Jari Koskisen ehdotusten välillä

Ed. Uotilan ehdotus "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 46 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 38.

( Ään. 8 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Uotilan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 129/9/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

16 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut pykälään vastalauseen mukaista muotoilua.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 40.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 129/12/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

6 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on esitetty vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että vanhentunut kuntien kalleusluokitusta koskeva laki on voimassa vain yhden vuoden.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut pykälään vastalauseen mukaista muotoilua.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 88 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 46.

( Ään. 11, äänestys uusitaan )

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Irina Krohn /vihr:

Herra puhemies! Äänestyskoneessa on ongelmia omalta osaltani. Painoin nappia, jolloin koko teksti katosi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Otamme äänestyksen uudelleen.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 7. päivänä joulukuuta pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 7. päivänä joulukuuta pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2005 vp

Lakialoite  LA 55/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 7. päivänä joulukuuta pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 7. päivänä joulukuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 13.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen