Täysistunnon pöytäkirja 130/2006 vp

PTK 130/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. TIISTAINA 12. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Juha Rehula /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.12. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

12. ja 13.12. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

12.—14.12. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.12. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 129/12/2006

Keskustelussa on ed. Osmo Soininvaara ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 62/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 129/4/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

6—8 ja 10 a § hyväksytään keskustelutta.

11 b §

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä, että se ei ole EU-oikeuden vastainen, kuten hallituksen esitys korkeimman hallinto-oikeuden tämän päivän päätöksen mukaan on.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11 g, 23, 34 c, 35 a, 43 ja 61 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007
Hallituksen esitys vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2006 vp

Hallituksen esitys  HE 265/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2006 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1580/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomenna pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle huomenna pidettävään täysistuntoon.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen käsittelyssä noudatetaan seuraavaa eduskunnan työjärjestyksen 59 §:ään pohjautuvaa menettelytapaa:

Ensin käydään yleiskeskustelu talousarvioesityksestä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Menojen ja tulojen tultua käsitellyiksi esitellään yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset. Lopuksi esitellään yleisperustelut sekä mietinnön lopussa olevat ponnet.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu. Mikäli muutosehdotus on talousarvioaloitteen mukainen, käyttötarkoitukseksi riittää talousarvioaloitteen nimike.

Muutosehdotukset pääluokkiin ja talousarvioehdotuksen muihin kohtiin on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 14.00 mennessä.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi monistevihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten ja yleisperustelujen osalta juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että kunkin pääluokan osalta sallitaan ensin sitä koskeva yleiskeskustelu. Sen jälkeen tehdään asianomaisen pääluokan kohdalla sitä koskevat ehdotukset niiden numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteiden mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun pääluokan kaikki ehdotukset on tehty, suoritetaan äänestykset koko pääluokan osalta.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Ehdotukset niidenkin osalta tehdään ja äänestykset suoritetaan ehdotusten numerojärjestyksen mukaisesti.

Jollei pääluokan, osaston, niiden jonkin luvun, yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten tai yleisperustelujen kohdalla ole tehty muutosehdotuksia, asianomainen talousarvion kohta katsotaan hyväksytyksi yksimielisesti ilman eri esittelyä.

Talousarvioehdotuksen yleiskeskustelu käydään ryhmäpuheenvuorokäytännön mukaisesti nopeatahtisena keskusteluna siten, että ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 15 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun pyydetään eduskuntaryhmien kanslioista.

Puheenvuoroja jokaisen pääluokan yleiskeskusteluun voi pyytää keskiviikosta 13.12.2006 kello 9.00 alkaen keskuskansliasta. Ennen pääluokkaa koskevan yleiskeskustelun alkua pyydetyt puheenvuorot pidetään nopeatahtisena keskusteluna siten, että valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajien esittelypuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Menettelytapa hyväksytään.

4) Hallituksen esitys vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 270/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 271/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 272/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 273/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.45.

Täysistunto keskeytetään kello 16.01.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.45

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

9) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys ratalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain 6 §:n, sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys merimieseläkelaiksi, laiksi merimieseläkelain voimaanpanosta ja laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 162/2006 vp (Heidi Hautala /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

21) Laki vakuutussopimuslain 70 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 163/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

22) Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 164/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 19.

Täysistunto keskeytetään kello 17.07.

Täysistuntoa jatketaan

kello 19.00

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa-Anttila.

23) Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 247/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 242/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 19.10.

Täysistunto lopetetaan kello 19.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen