Täysistunnon pöytäkirja 130/2008 vp

PTK 130/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. PERJANTAINA 19. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.02—10.58 ja 15.47—17.25), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (10.58—13.05 ja 14.55—15.47) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (13.05—14.55).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa:

 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Pentti Oinonen /ps
 • Veijo Puhjo /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 13 edustajaa:

 • Liisa Jaakonsaari /sd (10.25)
 • Kimmo Kiljunen /sd (10.33)
 • Jyrki Kasvi /vihr (10.58)
 • Kari Kärkkäinen /kd (11.28)
 • Pekka Haavisto /vihr (11.32)
 • Jyri Häkämies /kok (12.52)
 • Matti Vanhanen /kesk (12.57)
 • Veijo Puhjo /vas (13.41)
 • Anne Holmlund /kok (13.44)
 • Sari Sarkomaa /kok (15.42)
 • Paavo Väyrynen /kesk (16.03)
 • Astrid Thors /r (16.11)
 • Jyrki Katainen /kok (17.11)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Astrid Thors /r
 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.12. edustajat

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd

__________

Vuoden 2008 valtiopäivien keskeyttäminen ja kokoontuminen vuoden 2009 valtiopäiville

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2008 valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta kokoontuu vuoden 2009 valtiopäiville tiistaina 3.2.2009 kello 12, jolloin vuoden 2008 valtiopäivät päättyvät.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 800, 820, 824, 829, 837—839, 841—845, 847—853, 856—865, 867—870, 873—875, 878, 879, 881, 882, 884, 891/2008 vp.

__________

Valtioneuvoston selontekojen käsittelyn jatkaminen

Puhemies:

Eduskunta on lähettänyt hallintovaliokuntaan 7.10.2008 valtioneuvoston selonteon kotouttamislain toimeenpanosta sekä talousvaliokuntaan 15.10.2008 valtioneuvoston innovaatiopoliittisen selonteon, 12.11.2008 valtioneuvoston selonteon pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiasta ja 26.11.2008 valtioneuvoston selonteon hankintalakiuudistuksesta (VNS 4—7/2008 vp).

Valtioneuvoston selonteon käsittelyä jatketaan perustuslain mukaan seuraavilla valtiopäivillä vain, jos eduskunta niin päättää. Eduskunnan työtilanteen vuoksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että mainittujen selontekojen käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Ilkka Kantolan ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Susanna Huovisen ja varajäseneksi ed. Marko Asellin.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009
Hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2008 vp

Hallituksen esitys  HE 199/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2008 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1088/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt esitellään pääluokka 35.

PTK 129/1/2008

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Luku 01 Valtionvelan korko ja luku 09 Muut menot valtionvelasta hyväksyttiin.

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 19.12.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 216—228/2008 vp.

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 19.12.2008 pyynnöstä vapauttanut röntgenhoitaja, terveydenhuollon maisteri, kansanedustaja Sari Johanna Sarkomaan valtioneuvoston jäsenyydestä ja opetusministerin tehtävistä ja samalla nimittänyt ja määrännyt filosofian lisensiaatti, kansanedustaja Henna Maria Virkkusen valtioneuvoston jäseneksi ja opetusministeriksi.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriö

Puhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta 33 päättyi eilen pidetyssä istunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 129/1/2008

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 55 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (TAA 170)

2. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 55 000 euroa selvitystyöhön Ruotsista Suomeen muuttavien eläkeläisten epäoikeudenmukaisen verokohtelun korjaamiseksi. (TAA 169)

3. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 200 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan esittelijöiden ja notaarien määrän lisäämiseen. (Vastalause 3)

4. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 350 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin. (Vastalause 2, TAA 1021)

5. Timo Soini /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.01.04 lisäyksenä 30 000 euroa valtion mielisairaaloiden toimintamenoihin. (TAA 888)

6. Timo Soini /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.01.05 lisäyksenä 30 000 euroa valtion koulukotien toimintamenoihin. (TAA 889)

7. Pentti Tiusanen /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.02.05 lisäyksenä 300 000 euroa kemikaaliasetuksen (REACH-asetuksen) toimeenpanon vaatimien voimavarojen varmistamiseen Sosiaali- terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksessa. (TAA 943)

8. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentin 33.02.20 perusteluissa lausuttavaksi: "Hallituksen tulee ryhtyä pikaisesti toimiin uusien oikeuslääkäreiden virkojen perustamiseksi ja momentille kuuluvien määrärahojen suuntaamiseksi tähän tarkoitukseen." (Vastalause 3)

9. Pentti Tiusanen /vas Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.03.03 lisäyksenä 2 900 000 euroa onkolyyttisten virushoitojen jatkamiseen ja kliinisiin tutkimuksiin. (TAA 911)

10. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.03.04 lisäyksenä 1 500 000 euroa lähisuhdeväkivaltayksikön perustamiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. (Vastalause 2, TAA 966)

11. Raimo Vistbacka /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.03.50 lisäyksenä 500 000 euroa Työterveyslaitokselle uuden työpaikkakiusaamista selvittävän ja tutkivan yksikön perustamiseen. (TAA 1065)

12. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.03.63 lisäyksenä 100 000 euroa elinluovutuksista ja elinsiirroista aiheutuvien kustannusten korvaamista koskevan selvityksen laatimiseen. (Vastalause 3)

14. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 70 000 000 euroa ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 3)

15. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 195 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korotukseen. (Vastalause 2, TAA 324)

16. Anneli Kiljunen /sd Satu Taiveahon /sd kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 89 000 000 euroa lapsilisän maksamiseen 17-vuotiaille budjettiperusteisesti. (TAA 263)

17. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 33.10.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa perhehoitajien etuuksien parantamiseen. (Vastalause 1, TAA 806)

18. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.10.53 lisäyksenä 2 800 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahaan. (TAA 587)

19. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.10.54 lisäyksenä 120 000 000 euroa yleisen asumistuen parantamiseen. (Vastalause 3)

20. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.10.54 lisäyksenä 37 000 000 euroa asumistuen tukiehtojen lieventämiseen ja omavastuuosuuksien alentamiseen. (TAA 249)

21. Satu Taiveaho /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 33.10.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa elatustuen nostamiseen budjettiperusteisesti. (TAA 915)

22. Sari Palm /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: luvun 33.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen lapsilisien sitomisesta indeksiin." (Vastalause 1)

23. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentin 33.20.31 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, joilla kehitysvammaiselle, mielenterveyskuntoutujalle, päihdehuollon asiakkaalle taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaalle maksettua toiminta-avustusta, jolla tuetaan asiakkaan hoitoa, kuntoutusta tai yhteiskuntaan sopeutumista, korotetaan, ja toimiin, joilla verovapaasti saatavan korvauksen kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta rajaa nostetaan." (Vastalause 2)

24. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömän sovitellun päivärahan suojaosuuteen. (Vastalause 1, TAA 807)

25. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 30 000 000 euroa, josta 15 000 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen sovitellun työttömyysetuuden budjettiperusteiseen uudistamiseen ja 15 000 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen perusturvan budjettiperusteiseen korottamiseen 2,60 eurolla 1.1.2009 lukien ja 4,65 eurolla 1.7.2009 alkaen. (Vastalause 2, TAA 383, 539)

26. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 31 000 000 euroa työttömyysturvan peruspäivärahan budjettiperusteiseen korottamiseen kymmenellä eurolla. (TAA 171)

28. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 120 000 000 euroa työmarkkinatuen budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 3)

29. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 133 000 000 euroa työmarkkinatuen budjettiperusteiseen korottamiseen 2,60 eurolla 1.1.2009 lukien ja 4,65 eurolla 1.7.2009 alkaen. (Vastalause 2, TAA 540)

30. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 2 350 000 euroa, josta 1 500 000 euroa osoitetaan Kelan psykoterapiakuntoutuksen määrärahoihin ja 850 000 euroa monikkoperheiden isyyslomien budjettiperusteiseen pidentämiseen. (Vastalause 3)

31. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 60 000 000 euroa budjettiperusteisesti, josta 58 000 000 euroa valtionosuuteen sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoihin ja 2 000 000 euroa aikuisten mielenterveyskuntoutukseen. (Vastalause 2, TAA 722)

32. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 30 000 000 euroa terveydenhuollon maksukattojen yhdistämiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 1)

33. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa aivoinfarktin sairastaneiden kansalaisten lääkkeiden erityiskorvattavuuteen. (TAA 172)

34. Leena Rauhala /kd Tarja Tallqvistin /kd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 40 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkaamiseen. (Vastalause 1, TAA 374)

36. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 300 000 euroa suuhygienistin antaman hoidon korvaamiseen. (TAA 673)

37. Raimo Vistbacka /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa koulutettujen hierojien lääkärin määräyksestä antamien hoitojen budjettiperusteiseen korvaamiseen Kelan toimesta. (TAA 1066)

38. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentin 33.30.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta jatkossa Kelan tukemat harkinnanvaraiset kuntoutuspsykoterapiat muutetaan lakisääteisiksi." (Vastalause 2)

39. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 55 000 000 euroa eläkkeensaajien asumistuen parantamiseen. (Vastalause 3)

40. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 381 300 000 euroa budjettiperusteisesti, josta 350 000 000 euroa kansaneläkkeen korottamiseen 100 eurolla kuukaudessa 1.7.2009 alkaen ja kansaneläkkeen puolisovähennyksen poistamiseen ja 31 300 000 euroa asumistukiehtojen lieventämiseen ja omavastuuosuuksien alentamiseen pienimpiä eläkkeitä saavilla. (Vastalause 2, TAA 384 ja 868)

41. Raimo Vistbacka /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 8 500 000 euroa pelkkää kansaneläkettä saaville 1.1.2009 alkaen maksettavan 100 euron perustoimeentulolisän budjettiperusteiseen maksamiseen. (TAA 1067)

42. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 7 300 000 euroa ruokavaliokorvauksen tason nostamiseksi budjettiperusteisesti 40 euroon kuukaudessa. (TAA 325)

43. Johanna Ojala-Niemelä /sd Valto Kosken /sd kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 5 000 000 euroa pienituloisten eläkeläisten kotitaloudessa ulkopuolisella teetettävän kotitalousvähennykseen kuuluvan työn budjettiperusteiseen tukemiseen. (TAA 132)

44. Pentti Tiusanen /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 1 000 000 euroa kansaneläkkeen pohjaosan palauttamisen vaatimaan selvitys- ja lisätyöhön. (TAA 944)

45. Timo Soini /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 11 000 000 euroa ylimääräisen rintamalisän korottamiseen. (TAA 891)

46. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämiseen vuonna 1944 palvelukseen astuneille henkilöille sekä aikaisemmista ikäluokista niille henkilöille, joilta tunnus vielä puuttuu. (TAA 995)

47. Raimo Vistbacka /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa vuonna 1926 syntyneiden ja vuonna 1944 nostomiehinä palvelukseen astuneiden oikeuttamiseen rintamasotilastunnukseen ja rintamalisän maksamiseen budjettiperusteisesti. (TAA 1069)

48. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa etujen myöntämiseksi viimeiselle veteraanipolvelle 1926 syntyneille. (TAA 592)

49. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 38 000 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalvelujen järjestämiseen budjettiperusteisesti myös 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalideille. (Vastalause 3)

50. Pentti Tiusanen /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 15 000 000 euroa 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien avopalvelujen korvaamiseen. (TAA 945)

51. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 23 300 000 euroa kotipalvelujen tarjoamiseksi haitta-asteeltaan vähintään 10 prosentin sotainvalideille. (TAA 674)

52. Pentti Tiusanen /vas Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa sotainvalidien hautausavustukseen. (TAA 946)

53. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.50.52 lisäyksenä 7 000 000 euroa sotainvalidien laitoshuollon korvaamiseen budjettiperusteisesti myös 20 prosentin haitta-asteen sotainvalideille. (Vastalause 3)

54. Timo Soini /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 3 000 000 euroa rintamaveteraanien päiväkuntoutukseen. (TAA 895)

55. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 4 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen. (Vastalause 1, TAA 153)

56. Matti Saarinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 5 000 000 euroa sotaveteraanien kuntoutukseen. (TAA 822)

57. Raimo Vistbacka /ps Timo Soinin /ps kannattamana: luvun 33.50 uudelle momentille lisäyksenä 3 000 000 euroa sotaorpojen laitos- ja avokuntoutustoiminnan aloittamiseen. (TAA 1068)

58. Timo Soini /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen. (TAA 661)

59. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 450 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuteen, josta vähintään 25 000 000 euroa tulee osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien korottamiseen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon parantamiseen ja vähintään 25 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajajärjestelmän parantamiseen. (Vastalause 3)

60. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 800 000 000 euroa budjettiperusteisesti, josta 600 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin, 100 000 000 euroa ikäihmisten lakisääteisen hoivatakuun toteuttamiseen, 50 000 000 euroa vaikeavammaisten avustajapalvelujen kehittämiseen, 5 000 000 euroa kouluterveydenhuollon vahvistamiseen, 5 000 000 euroa yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten ja monisairaiden kuntoutukseen ja 40 000 000 euroa omaishoidon tuen ja tukipalvelujen lisäämiseen. (Vastalause 2, TAA 1022, 284, 342, 1085, 173 ja 174, LA 54)

61. Sari Palm /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa lapsiperheiden ennalta ehkäisevään kotipalveluun. (Vastalause 1, TAA 703)

62. Päivi Räsänen /kd Tarja Tallqvistin /kd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa terveyskeskusten toiminnan tason parantamiseen. (Vastalause 1, TAA 809)

63. Tarja Tallqvist /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 120 000 000 euroa hoitajien palkkaamiseksi vanhustenhuoltoon. (Vastalause 1, TAA 154)

64. Leena Rauhala /kd Tarja Tallqvistin /kd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon kustannuksiin. (Vastalause 1, TAA 768)

65. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. (TAA 594)

66. Esa Lahtela /sd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 14 000 000 euroa omaishoidon tukeen kunnissa. (TAA 500)

67. Timo Soini /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen. (TAA 896)

68. Leena Rauhala /kd Tarja Tallqvistin /kd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 40 000 000 euroa omaishoidon ja tukipalvelujen laajentamiseen. (Vastalause 1, TAA 769)

69. Merja Kuusisto /sd Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa lasten ja nuorten pahoinvointiin puuttumiseksi ja sitä koskevan toimenpideohjelman laatimiseksi. (TAA 269)

70. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 150 000 euroa Päijät-Hämeen keskussairaalalle pikkulapsipsykiatrista työtä varten. (TAA 595)

71. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 200 000 euroa Heinolan Reumasäätiön sairaalalle. (TAA 596)

73. Pentti Tiusanen /vas Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 880 000 euroa aivoinfarktin liuotushoidon turvaamiseen Kaakkois-Suomessa. (TAA 947)

74. Pentti Tiusanen /vas Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 600 000 euroa Parikkalan terveyskeskuksen päätoimipaikan peruskorjaukseen. (TAA 948)

75. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 300 000 euroa kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kehittämiseen. (TAA 996)

76. Raimo Vistbacka /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.60.30 lisäyksenä 218 000 euroa kunnille vammaispalvelulain uudistamiseen. (TAA 1070)

77. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: luvun 33.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vanhustenhoidon laadun ja riittävät palvelut turvaavan lain ja osoittaa sen toteuttamiseen riittävän rahoituksen." (Vastalause 1)

78. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 1 600 000 euroa lapsiperheiden kotipalvelun tehostamiseen. (Vastalause 3)

79. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 33.60.32 lisäyksenä 8 000 000 euroa erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 1, TAA 810)

80. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.60.32 lisäyksenä 10 000 000 euroa erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 3)

81. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.32 lisäyksenä 10 000 000 euroa terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 2, TAA 1023)

82. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.60.33 lisäyksenä 5 000 000 euroa terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 3)

83. Leena Rauhala /kd Tarja Tallqvistin /kd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 10 000 000 euroa toimeentulotuen lapsen perusosan nostamiseksi budjettiperusteisesti. (Vastalause 1)

84. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 15 500 000 euroa toimeentulotuen lapsen perusosan korottamiseksi 30 eurolla kuukaudessa. (Vastalause 3)

85. Esa Lahtela /sd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 80 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan korottamiseen. (TAA 309)

86. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 85 000 000 euroa, josta 35 000 000 euroa toimeentulotuen myöntämisperusteiden muuttamiseen lapsilisän osalta budjettiperusteisesti ja 50 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan nostamiseen budjettiperusteisesti 499,10 euroon kuukaudessa. (Vastalause 2, TAA 520, 326)

87. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 33.60.36 lisäyksenä 420 000 euroa saamelaisalueen ulkopuolisen saamenkielisen päivähoidon kulujen kattamiseen sekä saamelaisten varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen ja tiedottamiseen. (TAA 675)

88. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.60.38 lisäyksenä 15 000 000 euroa ja perusteluissa lausuttavaksi, että momentin nimi muutetaan kuulumaan "Valtionavustus lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien mielenterveyspalveluiden kehittämisestä ja oikeuspsykiatrisista tutkimuksista aiheutuviin kustannuksiin" ja että määräraha jaetaan psykososiaalisten peruspalveluiden ja erityispalveluiden kesken. (Vastalause 3)

89. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: että momentti 33.60.38 palautetaan ja sen nimi muutetaan kuulumaan "Valtionavustus lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta" ja momentille merkitään 15 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien mielenterveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 2, TAA 175)

90. Leena Rauhala /kd Tarja Tallqvistin /kd kannattamana: luvun 33.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta siten, että toimeentulotuessa olevan lapsen perusosan tasoa nostetaan 40 eurolla kuukaudessa." (Vastalause 1)

91. Tuula Väätäinen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 300 000 euroa terveyden edistämisen hankkeisiin. (Vastalause 3)

93. Jyrki Yrttiaho /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 300 000 euroa asbestille altistuneiden terveysneuvontaan ja kuntoutukseen. (TAA 1086)

94. Leena Rauhala /kd Tarja Tallqvistin /kd kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa päihdetyötä tekevien järjestöjen tukemiseen. (Vastalause 1, TAA 774)

95. Timo Soini /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 897)

96. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin apurahansaajien vakuuttamisvelvoitteen laajentamiseksi niin, että yhteen laskettuina vähintään neljän kuukauden mittaiset apurahat tulisivat pakollisen vakuuttamisen piiriin 1.10.2009." (Vastalause 2, TAA 867)

97. Minna Sirnö /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten kotouttamisrahan palauttamiseksi." (Vastalause 2)

Päätökset

Luku 01 Hallinto

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 35, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 31; poissa 31.

( Ään. 2 )

Puhemies:

Ed. Tuula Väätäisen ehdotus 3 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 4 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksen 3 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksen 4 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 153, ei 16, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 63; poissa 34.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 26; poissa 29.

( Ään. 6 )

Luku 02 Valvonta

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 18, tyhjiä 1; poissa 37.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 60; poissa 28.

( Ään. 8 )

Luku 03 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 23; poissa 29.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 25; poissa 27.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 20; poissa 27.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 58; poissa 27.

( Ään. 12 )

Luku 10 Perhe- ja asumiskustannusten tasaus

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 60; poissa 28.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 23; poissa 28.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 43, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 27; poissa 27.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 28; poissa 28.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 57; poissa 29.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 31; poissa 28.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 34; poissa 33.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 61; poissa 29.

( Ään. 21 )

Luku 30 Sairausvakuutus

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 40; poissa 43.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 29; poissa 27.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 23; poissa 31.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 26; poissa 29.

( Ään. 25 )

Puhemies:

Ed. Tuula Väätäisen ehdotus 28 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 29 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksen 28 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksen 29 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 28 äänin

jaa 153, ei 17, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 26 )

2) Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 28 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 61; poissa 27.

( Ään. 27 )

Luku 30 Sairausvakuutus

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 26; poissa 27.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 28; poissa 27.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 29; poissa 29.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 26; poissa 27.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 20; poissa 27.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 53, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 35 )

Luku 40 Eläkkeet

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 63; poissa 27.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 26; poissa 29.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 26; poissa 31.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 25; poissa 27.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 32; poissa 28.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 41 )

Luku 50 Veteraanien tukeminen

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 28; poissa 27.

( Ään. 42 )

Puhemies:

Ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 46, ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 47 ja ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 48 päätetään seuraavasti: Ed. Valppaan ehdotus ja ed. Vistbackan ehdotus ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään ed. Kauppilan ehdotuksesta niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 48 ed. Unto Valppaan ehdotusta 46 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotusta 47 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 46 ja 47 äänin

jaa 161, ei 9; poissa 29.

( Ään. 43 )

2) Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 46 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 47 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 44; poissa 28.

( Ään. 44 )

Puhemies:

Ed. Tuula Väätäisen ehdotus 49, ed. Pentti Tiusasen ehdotus 50 ja ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 51 ovat vastakkaisia. Ensin äänestetään ed. Väätäisen ehdotuksesta ed. Ojala-Niemelän ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Tiusasen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksen 51 ja ed. Tuula Väätäisen ehdotuksen 49 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 51 äänin

jaa 122, ei 48, tyhjiä 2; poissa 27.

( Ään. 45 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksen 50 ja ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksen 51 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 50 äänin

jaa 122, ei 50; poissa 27.

( Ään. 46 )

3) Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 50 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 57; poissa 28.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 28; poissa 27.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 65; poissa 28.

( Ään. 49 )

Puhemies:

Ed. Timo Soinin ehdotus 54, ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 55 ja ed. Matti Saarisen ehdotus 56 ovat vastakkaisia. Ensin äänestetään ed. Saarisen ehdotuksesta ed. Kalliksen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Soinin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 55 ja ed. Matti Saarisen ehdotuksen 56 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 55 äänin

jaa 118, ei 53, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 50 )

2) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksen 54 ja ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 55 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 54 äänin

jaa 119, ei 48, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 51 )

3) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 54 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 49; poissa 27.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 30; poissa 27.

( Ään. 53 )

Luku 60 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 26; poissa 28.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 64; poissa 28.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 30; poissa 28.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 30; poissa 29.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 28; poissa 33.

( Ään. 59 )

Puhemies:

Ed. Leena Rauhalan ehdotus 64 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 65 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 64 ja ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 35; poissa 28.

( Ään. 60 )

Puhemies:

Ed. Esa Lahtelan ehdotus 66, ed. Timo Soinin ehdotus 67 ja ed. Leena Rauhalan ehdotus 68 ovat vastakkaisia. Ensin äänestetään ed. Rauhalan ehdotuksesta ed. Soinin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Lahtelan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksen 67 ja ed. Leena Rauhalan ehdotuksen 68 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 67 äänin

jaa 142, ei 27, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 61 )

2) Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksen 66 ja ed. Timo Soinin ehdotuksen 67 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 66 äänin

jaa 144, ei 26; poissa 29.

( Ään. 62 )

3) Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 66 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 46; poissa 28.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 33; poissa 31.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 25; poissa 28.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 23; poissa 31.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 23; poissa 32.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 29; poissa 28.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 31; poissa 29.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 66; poissa 27.

( Ään. 72 )

Puhemies:

Ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 79, ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 80 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 81 päätetään seuraavasti: Ed. Väätäisen ehdotus ja ed. Sirnön ehdotus ovat saman sisältöisiä. Ensin äänestetään niistä yhdessä ed. Räsäsen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksen 79 ja ed. Tuula Väätäisen ja ed. Minna Sirnön ehdotusten 80 ja 81 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 79 äänin

jaa 114, ei 58; poissa 27.

( Ään. 73 )

2) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 79 ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 65; poissa 27.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 65; poissa 28.

( Ään. 75 )

Puhemies:

Ed. Leena Rauhalan ehdotus 83 ja ed. Tuula Väätäisen ehdotus 84 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksen 83 ja ed. Tuula Väätäisen ehdotuksen 84 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 83 äänin

jaa 115, ei 57; poissa 27.

( Ään. 76 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 83 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 65; poissa 27.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 28; poissa 29.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 21; poissa 28.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 26; poissa 29.

( Ään. 80 )

Puhemies:

Ed. Tuula Väätäisen ehdotus 88 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 89 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 88 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 65; poissa 28.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 29; poissa 27.

( Ään. 82 )

Luku 70 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 59; poissa 34.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 93 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 84 )

Luku 80 Maatalousyrittäjien lomitustoiminta hyväksyttiin.

Luku 90 Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 94 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 32; poissa 29.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 95 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 29; poissa 29.

( Ään. 86 )

Pääluokan perustelut

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 96 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 44; poissa 31.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 97 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 25; poissa 42.

( Ään. 88 )

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Puhemies:

Yleiskeskustelu päättyi aiemmin tässä täysistunnossa. Nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pia Viitanen/s Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa ministeriön tutkimuksen, kehityksen ja suunnittelun määrärahoihin. (Vastalause 3)

2. Pentti Tiusanen /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. (TAA 950)

4. Pentti Tiusanen /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa ilmastolain toteuttamiseen. (TAA 949)

5. Mikko Kuoppa /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.01.04 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristökeskusten toimintamenoihin. (Vastalause 2)

6. Pentti Tiusanen /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 35.01.04 lisäyksenä 300 000 euroa REACH-asetuksen (kemikaaliasetuksen) toimeenpanon vaatimien voimavarojen varmistamiseen Suomen ympäristökeskuksessa. (TAA 951)

7. Mikko Kuoppa /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 150 000 euroa avustuksiin järjestöille ja ympäristönhoitoon. (Vastalause 2)

8. Pia Viitanen /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 450 000 euroa avustuksiin järjestöille ja ympäristönhoitoon. (Vastalause 3)

9. Pentti Tiusanen /vas Paavo Arhinmäen /vas kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 200 000 euroa kansalaisjärjestöille Suomenlahden suojelun edistämiseen. (TAA 953)

10. Pia Viitanen /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentin 35.01.65 perusteluissa lausuttavaksi: Momentin perusteluosan toisen kappaleen 5-kohta muutetaan kuulumaan "kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen sekä luonnontieteellisille seuroille luonnon monimuotoisuuden valtakunnallista seurantajärjestelmää tukevien selvitysten ja raporttien laatimiseksi". (Vastalause 3)

11. Mikko Kuoppa /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 35.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Suomenlahden öljyntorjuntakaluston uusimiseen ja kehittämiseen. (Vastalause 2)

12. Marko Asell /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 35.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Nokian Häpesuon kaatopaikan puhdistustarpeen selvittämiseen ja kunnostamiseen. (TAA 35)

13. Pentti Tiusanen /vas Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 35.10.21 lisäyksenä 400 000 euroa Kymenlaakson lintuvesien suojeluun. (TAA 955)

14. Jyrki Yrttiaho /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 35.10.21 lisäyksenä 50 000 euroa Vuotoksen alueen kansallispuiston suunnitteluun. (TAA 1087)

15. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 200 000 euroa Helvetinjärven kansallispuiston opastuskeskuksen rakentamiseen Ruovedellä. (TAA 327)

17. Pentti Tiusanen /vas Jyrki Yrttiahon /vas kannattamana: momentille 35.10.56 lisäyksenä 3 000 000 euroa Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoitoon ja kehittämiseen. (TAA 956)

18. Pia Viitanen /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 7 000 000 euroa ympäristönsuojelun edistämiseen ja yhdyskuntien vesiensuojeluhankkeisiin. (Vastalause 3)

19. Mikko Kuoppa /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 7 000 000 euroa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen haja-asutusalueilla. (Vastalause 2, TAA 345)

20. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Hankasalmen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen. (TAA 156)

21. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 1 200 000 euroa Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun. (TAA 802)

22. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 150 000 euroa Hormajärven hoitoon ja kunnostamiseen. (TAA 823)

23. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 2 000 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämiin talousjätevesiavustuksiin. (TAA 1071)

24. Mikko Kuoppa /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.10.63 lisäyksenä 20 000 000 euroa luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin. (Vastalause 2, TAA 29)

25. Satu Taiveaho /sd Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.10.63 lisäyksenä 21 500 000 euroa luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin. (TAA 918)

26. Reijo Kallio /sd Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 35.10.63 lisäyksenä 300 000 euroa Selkämeren kansallispuiston perustamiseen. (TAA 146)

27. Jacob Söderman /sd Paavo Arhinmäen /vas kannattamana: momentille 35.10.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen. (TAA 907)

28. Pia Viitanen/sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa ympäristötöihin. (Vastalause 3)

29. Mikko Kuoppa /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa ympäristötöihin. (Vastalause 2, TAA 957)

30. Matti Saarinen /sd Jacob Södermanin /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 600 000 euroa Skåldön vesihuoltohankkeeseen. (TAA 47)

31. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa seudullisten yhdysvesijohtojen ja siirtoviemäreiden rakentamiseen. (TAA 254)

32. Merja Kuusisto /sd Satu Taiveahon /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 500 000 euroa Kellokosken ruukin pilaantuneiden maiden puhdistamiseen. (TAA 333)

33. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 3 800 000 euroa Leppävirran ja Varkauden välisen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen. (TAA 755)

34. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Itä-Uudellamaalla sijaitsevien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen. (TAA 803)

35. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa Sammatin, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeeseen. (TAA 824)

36. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa ympäristötöiden lisäämiseen Lapissa. (TAA 935)

37. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Alajärven kunnostustöiden aloittamiseen. (TAA 1072)

38. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Räyringinjärven kunnostustöiden aloittamiseen Vetelissä. (TAA 1077)

39. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven rehevöitymisen ehkäisyyn. (TAA 1073)

40. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Kauhavan kaupungissa sijaitsevan Ojutjärven kunnostustoimiin. (TAA 1076)

41. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 650 000 euroa Vimpelinjoen tulvasuojeluun ja kunnostukseen. (TAA 1079)

42. Pia Viitanen /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentille 35.20.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenoihin vanhojen vuokra-asuntojen energiatehokkuuteen sidotun korjausrakentamismallin kehittämiseen. (Vastalause 3)

43. Mikko Kuoppa /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.20.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa asumisen kehittämisen tutkimustoimintaan. (Vastalause 2)

44. Pia Viitanen /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 30 000 000 euroa korjaustoimintaan käytettäväksi energia-avustuksiin ja hissiremontteihin. (Vastalause 3)

45. Mikko Kuoppa /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 30 000 000 euroa korjaustoiminnan avustuksiin, mistä 20 000 000 euroa asuntojen peruskorjauksiin ja hissien rakentamisavustuksiin ja 10 000 000 euroa pientalojen energiaa säästävien investointiavustusten myöntämiseen. (Vastalause 2, TAA 967, 958)

46. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 30 000 000 euroa asuntojen korjausavustuksiin. (TAA 176)

47. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 3 000 000 euroa rakennusten terveellisyyteen liittyvään koulutukseen. (TAA 257)

48. Timo Soini /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 40 000 000 euroa Helsingin, Espoon ja Vantaan lähiöiden peruskorjaamiseen. (TAA 898)

49. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 35.20.60 lisäyksenä 600 000 euroa kokeilevan asuinrakentamisen kehittämiseen. (TAA 258)

50. Pia Viitanen /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että vuonna 2009 ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen." (Vastalause 3)

51. Mikko Kuoppa /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen korkotukilainojen omavastuukoron puolittamiseksi." (Vastalause 2)

52. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 35.20.64 lisäyksenä 500 000 euroa Vanhan Porvoon rakennusten ja ympäristön säilyttämiseen. (TAA 804)

53. Pentti Tiusanen /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 35.20.64 lisäyksenä 1 650 000 euroa rakennusperinnön hoitoon. (TAA 959)

54. Pia Viitanen /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: luvun 35.20 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti esityksen, jolla parannetaan kuntien rakennusinvestointimahdollisuuksia ottamalla käyttöön määräaikainen kunnille suunnattu investointituki. Avustuksen tulisi olla 10 prosenttia investoinnin kokonaiskustannuksista, jolloin vuoden 2009 rahoitustarve on 100 000 000 euroa." (Vastalause 3)

Päätökset

Luku 01 Ympäristöhallinnon toimintamenot

Puhemies:

Ed. Pia Viitasen ehdotus 1 ja ed. Pentti Tiusasen ehdotus 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksen 1 ja ed. Pentti Tiusasen ehdotuksen 2 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 140, ei 19; poissa 40.

( Ään. 89 )

2) Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 58; poissa 31.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 18, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 43; poissa 32.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 19; poissa 32.

( Ään. 93 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 7 ja ed. Pia Viitasen ehdotus 8 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 7 ja ed. Pia Viitasen ehdotuksen 8 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

jaa 126, ei 41, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 94 )

2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 58; poissa 30.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 22; poissa 30.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 56; poissa 32.

( Ään. 97 )

Luku 10 Ympäristön- ja luonnonsuojelu

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 22; poissa 31.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 27; poissa 32.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 21; poissa 30.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 20; poissa 31.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 28; poissa 30.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 21; poissa 30.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 60; poissa 31.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 32; poissa 29.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 26; poissa 31.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 22; poissa 31.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 20; poissa 29.

( Ään. 109 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 24 ja ed. Satu Taiveahon ehdotus 25 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 24 ja ed. Satu Taiveahon ehdotuksen 25 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 24 äänin

jaa 128, ei 37, tyhjiä 3; poissa 31.

( Ään. 110 )

2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 24 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 27; poissa 30.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä ed. Reijo Kallion ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 27; poissa 31.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä ed. Jacob Södermanin ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 41; poissa 30.

( Ään. 113 )

Puhemies:

Ed. Pia Viitasen ehdotus 28 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 29 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 28 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 59; poissa 30.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 26; poissa 30.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 29; poissa 31.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 32; poissa 30.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 23; poissa 33.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 21; poissa 30.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 27; poissa 30.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 23; poissa 30.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 22; poissa 31.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 23; poissa 32.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 22; poissa 33.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 23; poissa 41.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 22; poissa 37.

( Ään. 1 26 )

Luku 20 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 56; poissa 30.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 45; poissa 29.

( Ään. 128 )

Puhemies:

Ed. Pia Viitasen ehdotus 44, ed. Mikko Kuopan ehdotus 45 ja ed. Matti Kankaan ehdotus 46 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 44, ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 45 ja ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 56; poissa 30.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 23; poissa 29.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 25; poissa 31.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 21; poissa 29.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 57, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 58; poissa 29.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 22, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 20; poissa 32.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 56, tyhjiä 1; poissa 32.

( Ään. 137 )

Esiteltiin tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: mom. 11.01.01 että tuloverokertymän arviota täsmennetään ja että momentille lisätään 500 000 000 euroa tuloveron arvioituun tuottoon. (Vastalause 3)

2. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: momentin 11.01.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen työsuhdematkalipun verottomuudesta, jolloin verotulokertymä laskee 20 000 000 euroa." (Vastalause 3)

3. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: mom. 11.04.01 että arvonlisäverokertymän arviota täsmennetään ja että momentille lisätään 630 000 000 euroa arvonlisäveron arvioituun tuottoon. (Vastalause 3)

4. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: momentin 11.04.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta, jolloin verotulokertymä kasvaa 130 000 000 euroa." (Vastalause 3)

5. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: momentin 11.08.07 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen Windfall-verosta, jolloin verotulokertymä kasvaisi 475 000 000 euroa." (Vastalause 3)

6. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: momentin 11.10.05 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen varainsiirtoverosta ja verotusmenettelystä, jolloin verotulokertymä kasvaisi 400 000 000 euroa." (Vastalause 3)

7. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: momentin 11.10.08 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen jäteveron laajentamisesta, jolloin verotulokertymä kasvaisi 125 000 000 euroa." (Vastalause 3)

8. Esa Lahtela /sd Matti Kankaan /vas kannattamana: luvun 11.10 uudelle mom. arvioituna tuottona 75 000 000 euroa varallisuusveron palauttamisesta. (TAA 387)

9. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen pakkausverosta, jolloin verotulokertymä kasvaisi 135 000 000 euroa." (Vastalause 3)

10. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen tulonhankkimisvähennyksestä niin, että omaishoitajien saama vähennys on samansuuruinen kuin muidenkin tulonsaajien." (Vastalause 1)

11. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen varainsiirtoveron muuttamiseksi niin, että vakituisen asunnon luovutuksen yhteydessä niin kiinteistön kuin asunto-osakkeenkin kohdalla maksetaan sama 1,6 prosentin varainsiirtovero." (Vastalause 1)

12. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää toukokuuhun 2009 mennessä mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan vahvistamiseksi palauttamalla ns. pörssiveron ja lisäämällä lyhytaikaiseen omistamiseen perustuvaa myyntivoiton verotusta." (Vastalause 1)

13. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen lainmuutoksesta niin, että asunto-osakkaan suoritukset asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen samoin edellytyksin kuin ne oikeuttavat vähennykseen omakotitalon omistajalle." (Vastalause 1)

14. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen, jolla korotetaan tuloveron kunnallisen perusvähennyksen määrää." (Vastalause 1)

15. Toimi Kankaanniemi /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen hybridi- ja sähköautojen verotuksen alentamisesta." (Vastalause 1)

16. Kari Kärkkäinen /kd Tarja Tallqvistin /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle selvityksen energiayhtiöiden ns. Windfall-voittojen leikkaamisesta rahastoon, josta näitä varoja voidaan käyttää uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistämiseen." (Vastalause 1)

17. Päivi Räsänen /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen, joka selkiyttää yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden, urheiluseurojen ja järjestöjen verokohtelua siten, ettei niissä tehtävää yleishyödyllistä aatteellista työtä sekä talkootyötä rinnasteta verotettavaksi elinkeinotuloksi." (Vastalause 1)

18. Tarja Tallqvist /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen lapsen huoltajan ansiotuloverovähennyksestä, jolla tuetaan etenkin pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa." (Vastalause 1)

Päätökset

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 48, tyhjiä 5; poissa 35.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 60; poissa 30.

( Ään. 139 )

Luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 42, tyhjiä 4; poissa 29.

( Ään. 140 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 39, tyhjiä 4; poissa 35.

( Ään. 141 )

Luku 08 Valmisteverot

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 56, tyhjiä 2; poissa 30.

( Ään. 142 )

Luku 10 Muut verot

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 60; poissa 32.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 47; poissa 35.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 35; poissa 33.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 52, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 146 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 63; poissa 30.

( Ään. 147 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 31; poissa 30.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 64; poissa 30.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61; poissa 31.

( Ään. 150 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 64; poissa 31.

( Ään. 151 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 36; poissa 30.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 63; poissa 39.

( Ään. 154 )

Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 34; poissa 31.

( Ään. 155 )

Luku 19 Muut veronluonteiset tulot hyväksyttiin.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Päätökset

Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, luku 35 Ympäristöministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksyttiin.

Osasto 13
Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset

Päätökset

Luku 01 Korkotulot, luku 03 Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot, luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksyttiin.

Osasto 15
Lainat

Päätökset

Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat hyväksyttiin.

Esiteltiin yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset.

Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

Osa Brutto- ja nettobudjetointi ja osa Menomomentteja koskevat yleiset määräykset hyväksyttiin.

Esiteltiin yleisperustelut.

Yleisperustelut

Yleisperusteluja koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Bjarne Kallis /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Vanhasen hallitus jatkaa sellaista vero- ja sosiaalipolitiikkaa, joka syventää entisestään eri väestöryhmien välisiä eroja. Hallituksen harjoittama veropolitiikka ei ota huomioon pienituloisten asemaa talouskriisin alla. Erityisesti köyhien lapsiperheiden aseman parantaminen sekä kuntatalouden vahvistamisen on oltava tärkeysjärjestyksen kärkipäässä niin, että tärkeät peruspalvelut voidaan turvata. Tämän perusteella eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 1)

2. Toimi Kankaanniemi /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon valtion tuottavuusohjelman tavoitteista, henkilöstön supistamismääristä ja niiden vaikutuksista eri hallinnonaloilla yksiköissä." (Vastalause 1)

3. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee nopeasti vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvion siten, että siinä on mittaluokaltaan selvästi suurempi elvytysohjelma kuin valtiovarainministerin julkisuudessa hahmottelema 100 milj. euroa siten, että tämä ohjelma sisältää mm. lomautuksen aikaisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen lisäämisen, tie- ja raideinvestointien varhentamisen, valtion tuottavuusohjelman jäädyttämisen, kuntien investointien lisäämisen sekä ARA:n lainoituksen käytön edistämisen ja että hallitus pyrkii Euroopan unionin puitteissa siihen, että jäsenmaat sitoutuisivat tähänastista selvästi suurempaan talouden elvyttämiseen." (Vastalause 2)

4. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen varallisuusveron käyttöönottamiseksi suurimpien varallisuuksien verottamisesta." (Vastalause 2)

5. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen pörssin kaupankäynnin verottamisesta." (Vastalause 2)

6. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee sitovan aikataulutetun ohjelman siitä, miten Suomen kehitysyhteistyötavoite toteutetaan ajallaan." (Vastalause 2)

7. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Asumiskustannukset ovat kohonneet voimakkaasti. Erityisesti on kasvukeskuksissa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista huutava pula. Valtion tukema normaali vuokra-asuntotuotanto on suorastaan romahtanut, mikä on osaltaan johtanut vuokrien voimakkaaseen nousuun. Siksi eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi ja korkotukiehtojen muuttamiseksi niin, että asumiskustannukset vuokralaisille eivät nouse kohtuuttomiksi." (Vastalause 2)

8. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Itämeren kasvavat öljykuljetukset lisäävät suuren onnettomuuden riskiä. Eduskunta edellyttää, että hallitus sisällyttää ensi vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon tarvittavat esitykset tällaisten onnettomuuksien torjumiseksi." (Vastalause 2)

9. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Hallituksen toimet ilmastomuutoksen torjumiseksi ovat riittämättömät. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee sitovan aikataulutetun ohjelman siitä, miten tavoitteet toteutetaan ajallaan." (Vastalause 2)

10. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että moni kunta on joutunut nostamaan veroprosenttia ensi vuodeksi ja tinkimään peruspalveluista. Talousnäkymien heikentyessä yhä useampi kunta lykkää investointeja. Eduskunta edellyttää hallituksen antavan pikaisesti esityksen kuntien valtionosuuksien lisäämiseksi niin, että investoinnit voidaan toteuttaa eivätkä kunnat joudu pakkolomauttamaan henkilöstöään." (Vastalause 2)

11. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että erot lasten välillä terveyden, koulutuksen, harrastamismahdollisuuksien ja toimeentulon suhteen ovat kärjistymässä. Jokaisella lapsella pitää olla oikeus turvalliseen lapsuuteen. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta kaikille lapsille luodaan mahdollisuudet kehittää itseään ja harrastaa. Toimeentulon osalta on tarpeen sitoa lapsilisät indeksiin ja lisäksi huolehtia siitä, että lapsilisän korotus ei leikkaa toimeentulotukea." (Vastalause 2)

13. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Sotiemme veteraanien joukko on ikääntynyt ja harvenemassa. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti lain, jolla taataan vuosittainen kuntoutus kaikille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen riippumatta sotainvaliditeetista." (Vastalause 2)

14. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että kansantalouden elvyttämiseksi ja työttömyyden torjumiseksi rakentamista edistetään eri keinoin ja kuntataloutta vahvistetaan valtionosuuksien nostolla sekä yritysten kireää rahoitustilannetta helpotetaan edelleen, jotta hyvät ja kattavat sekä laadukkaat palvelut voidaan turvata kaikille." (Vastalause 3)

15. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että henkilöstön irtisanomisohjelmaksi muodostunut valtion tuottavuusohjelma keskeytetään." (Vastalause 3)

16. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta kunnissa niiden taloustilanteen parantamiseksi sekä erityisesti lasten ja nuorten sekä vanhusten ja vammaisten julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi ja kansalaisten tasavertaisuuden vahvistamiseksi omaishoidossa." (Vastalause 3)

17. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee parannuksia sosiaaliturvaan ja varaa tähän tarvittavat määrärahat. Hallituksen tulee korottaa työttömyysturvan vähimmäispäivärahoja ja ensimmäisen lapsen lapsilisää. Myös yleistä asumistukijärjestelmää on parannettava muuttamalla tulorajoja ja luopumalla turhista asunnon ikä- ja pinta-alavaatimuksista. Eläkkeensaajien asumistukea tulee korottaa ja kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden asemaa parantaa korottamalla lapsiperheiden toimeentulotukea." (Vastalause 3)

18. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu työllisyysmäärärahojen leikkaukset ja osoittaa työllisyysmäärärahoja irtisanottavien ja lomautettavien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksien tukemisen lisäksi työvoimakoulutuksen tarjonnan parantamiseen sekä valtion ja kuntien tukityöllistämiseen. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten asemaa ei pidä heikentää." (Vastalause 3)

19. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Toimiva liikennejärjestelmä tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja talouskasvua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Liikennepolitiikan on perustuttava pitkäjänteiseen suunnitteluun ja siinä tulee korostua myös liikenneturvallisuus sekä ympäristökysymykset. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perusväylänpidon, joukkoliikenteen ja teemahankkeiden määrärahojen korottamiseksi sekä esittämiemme taloudelle tärkeiden uusien väylähankkeiden aloittamiseksi." (Vastalause 3)

20. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa aikuisten ammatilliseen koulutukseen ja lisäkoulutukseen varattua määrärahaa. Määräraha on riittämätön ajatellen taloudellista tilannetta sekä mittavia irtisanomisia ja lomautuksia." (Vastalause 3)

21. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että Suomen on pidettävä kiinni kansainvälisestä sitoumuksestaan maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämiseksi. Kehitysyhteistyömäärärahoja on nostettava tasaisen kasvun periaatteella vuosittain, jotta 0,51 prosentin tavoite bruttokansantulosta saavutetaan vuoteen 2010 mennessä ja 0,7 prosentin tavoite vuoteen 2015 mennessä." (Vastalause 3)

22. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus parantaa valtion asuntotuotannon korkotuen ehtoja puolittamalla omavastuuosuuden 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin, jotta vuokra-asuntojen tuotanto saadaan elpymään ja jotta uusien asuntojen vuokrien lähtötaso muodostuisi kohtuulliseksi noin 10 eurossa neliömetriltä." (Vastalause 3)

23. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen. Hallituksen on välittömästi puolitettava korkotuen omavastuu 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin ja porrastettava tuki energiatehokkuuden mukaan niin, että alhaisimman omavastuun saavat kaikki energiatehokkuuden kriteerit täyttävä remontti." (Vastalause 3)

24. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että kotitalousvähennys laajennetaan koskemaan myös asunto-osakeyhtiöiden remontteja tai muilla toimin varmistetaan yhdenvertainen remonttituki eri tulotasoilla ja asumismuodoilla." (Vastalause 3)

25. Kari Rajamäki /sd Heli Paasion /sd kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta kotitalouksien asumista voidaan tukea tilanteessa, jossa asuntovelallista kohtaa työttömyys." (Vastalause 3)

26. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Hallituksen edellytetään ryhtyvän toimenpiteisiin työeläkeindeksin palauttamiseksi aiemmin käytössä olleeksi indeksiksi, jossa sekä elinkustannusten että ansioiden tason painoarvo on 50 prosenttia. Vuodesta 1996 lähtien eläkeläisten toimeentuloa on heikentänyt jatkuvasti ns. taitettu indeksi. Tuolloin 65 vuotta täyttäneiden eläkeläisten indeksi sidottiin 20-prosenttisesti ansiotasoon ja 80-prosenttisesti hintatasoon, kun aiemmin molempien painoarvo oli siis 50 prosenttia. Yleinen ansiotaso Suomessa on noussut nopeammin kuin hintataso, minkä vuoksi eläkkeiden ostovoima on jäänyt jälkeen muun muassa ansiotulojen ostovoimasta. Sen vuoksi on vähintäänkin kohtuullista vaatia, että myös eläkeläisten tulokehityksessä otetaan huomioon yleinen tulotason nousu." (TAA 997)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 60; poissa 36.

( Ään. 156 )

Puhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 2 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 15 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 2 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 15 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 111, ei 52, tyhjiä 1; poissa 35.

( Ään. 157 )

2) Äänestyksessä ed. Kankaanniemen ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 61; poissa 34.

( Ään. 158 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 55; poissa 34.

( Ään. 159 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 41; poissa 34.

( Ään. 160 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 61; poissa 33.

( Ään. 161 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 6 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 21 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 6 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 21 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 6 äänin

jaa 125, ei 35, tyhjiä 5; poissa 34.

( Ään. 162 )

2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 6 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 53, tyhjiä 2; poissa 32.

( Ään. 163 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 57; poissa 34.

( Ään. 164 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 52; poissa 34.

( Ään. 165 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 53; poissa 31.

( Ään. 166 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61; poissa 31.

( Ään. 167 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61; poissa 31.

( Ään. 168 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 60; poissa 35.

( Ään. 169 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 60; poissa 32.

( Ään. 170 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 61; poissa 33.

( Ään. 171 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 60; poissa 31.

( Ään. 172 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 60; poissa 32.

( Ään. 173 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61; poissa 31.

( Ään. 174 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 59; poissa 36.

( Ään. 175 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 58; poissa 32.

( Ään. 176 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 59; poissa 31.

( Ään. 177 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61; poissa 31.

( Ään. 178 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 61; poissa 33.

( Ään. 179 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 32, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 180 )

Mietinnössä yleisperustelujen kohdalla oleva lausumaehdotus 1 hyväksyttiin.

Todettiin, että mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset 1 ja 2 olivat tulleet hyväksytyiksi asianomaisissa kohdissa.

Todettiin, että talousarvioaloitteet TAA 83, 85, 118, 557, 605 ja 905/2008 vp olivat tulleet hyväksytyiksi asianomaisissa kohdissa.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—82, 84, 86—117, 119—556, 558—604, 606—904 ja 906—1088/2008 vp hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Haluan kiittää kuluneesta vuodesta. Valtiopäiväthän päättyvät vasta silloin helmikuussa, jolloin kokoonnumme uudelleen avaamaan myöskin seuraavat valtiopäivät. Haluan toivottaa teille kaikille oikein leppoisaa, rauhallista joulua. On syytä kerätä varmasti voimia, kun tulemme tänne ihan uusien uutisten pariin vuodenvaihteen jälkeen. Toivottavasti ne ovat tähänastisia tai tämänsyksyisiä parempia, jotenka hyvää joulua teille ja perheillenne ja turvallista kotimatkaa täältä.

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetettiin kello 17.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​