Täysistunnon pöytäkirja 130/2012 vp

PTK 130/2012 vp

tarkistettu versio 2.0

130. PERJANTAINA 14. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.11—13.38 ja 16.01—16.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Mikko Savola /kesk (13.57)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 13.12.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 178—181/2012 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 13.12.2012 antanut eduskunnalle selonteon kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista (VNS 5/2012 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 861, 867, 868, 870, 872—875, 877, 878, 880—884, 886—892, 895, 899, 900/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 13.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 129/1/2012

Keskustelussa on Pentti Kettunen Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotuksesta on äänestettävä. Joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Pentti Kettusen ehdotus asian lähettämisestä valtiovarainvaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan hyväksytty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi asian käsittelyn jatkamisen valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta äänin

jaa 141, ei 38; poissa 20.

( Ään. 1 )

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään päätösehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2012 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—602/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle maanantaina 17.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 17.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin 21—31 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 17.12.2012 kello 14 ja muut muutosehdotukset viimeistään tiistaina 18.12.2012 kello 12.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus.

Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, käydään äänestämään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

5) Laki eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 64/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 17.12.2012 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 16.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​