Täysistunnon pöytäkirja 131/2001 vp

PTK 131/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

131. KESKIVIIKKONA 14. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.11. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jari Vilén /kok

14. ja 15.11. edustajat

 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr

14.—16.11. edustajat

 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.11. edustaja

 • Hannu Aho /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

14.—16.11. edustaja

 • Pauli Saapunki /kesk

__________

Välikysymys 3/2001 vp: Lasten ja lapsiperheiden aseman parantaminen

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Karpela ja 50 muuta edustajaa ovat eilen 13. päivänä marraskuuta 2001 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 3 lasten ja lapsiperheiden aseman parantamisesta (VK 3/2001 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Karpelalle välikysymyksen esittämistä varten.

Tanja  Karpela  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Syksyn 2001 aikana ilmestyneet tutkimukset ovat kiistattomasti osoittaneet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rapautumisen monilta kriittisiltä kohdiltaan. Kansakunnan tulevaisuuden kannalta erityisen valitettavaa on lapsiperheiden pahoinvoinnin kasvu.

Ilmiön taustalta löytyy monia tekijöitä. Yksi tärkeimmistä on se tosiasia, että huolimatta monista taakse jääneistä talouden kasvun vuosista satojentuhansien lapsiperheiden aineellinen ahdinko on kasvanut. Toiseksi: vanhempien oma kasvatusvastuu on viime vuosina jäänyt taka-alalle.

Stakesin tuoreet selvitykset ja Veronmaksajain Keskusliiton kaksi vertailevaa tutkimusta sekä asiaa sivunnut väitöskirja puhuvat yhtä. Perhetuet ovat vähentyneet Suomessa viime vuosien aikana dramaattisesti. Samalla Suomi on perhetukien kansainvälisessä vertailussa pudonnut muiden Pohjoismaiden alapuolelle.

Stakesin uusi selvitys todisti yhä useamman lapsiperheen pudonneen köyhyysrajan alapuolelle ja näiden toimeentulon yleensäkin heikentyneen muihin kotitalouksiin verrattuna. Yhteiskunnan tuki ei kaikissa tapauksissa riitä edes elämän perustarpeiden tyydyttämiseen. Lapsiperheet ovat menettäneet perhetukia kaikilla tulotasoilla Lipposen hallitusten aikana. Lapsiperheiden huonontunut taloudellinen tilanne on johtunut muun muassa lapsilisien, kotihoidon tuen, lapsikorotusten ja minimiäitiyspäivärahan leikkauksista.

Vuonna 1995 lapsilisiä leikattiin 700 miljoonalla markalla. Tämän lisäksi lapsilisien todellinen arvo on pudonnut leikkausten jälkeenkin, koska niitä ei ole korotettu yleisen hintatason muutoksia vastaavasti. Leikkaukset ovat koskeneet perhettä sitä enemmän, mitä pienemmät tulot sillä on ollut. Erityisen vaikeana vallitsevan tilanteen kokevat yksinhuoltajat.

Hallitus leikkasi vuonna 1995 lasten kotihoidon tukea 22,5 prosentilla. Kotihoidon tuen perusosa aleni 1 908 markasta 1 500 markkaan kuukaudessa.

Ongelmat kasautuvat. Samassa perheessä eri sukupolvet tarvitsevat erilaisten sosiaalityöntekijöiden apua. Huonosti voivat lapset voivat yhä huonommin.

Samanaikaisesti perheissä, joissa molemmat vanhemmat käyvät työssä, kamppaillaan yhteisestä ajasta. Kaikista tavoitteista huolimatta lapsiperheiden vanhemmat tekevät selvästi pidempää työpäivää kuin lapsettomat parit. Perheillä ei ole ollut varaa tai muutoin mahdollisuutta sovittaa työn ja perheen vaatimuksia tasapainoisesti omaan elämäntilanteeseensa. Hallituksen teot perheen ja työelämän yhteensovittamisessa ovat jääneet työryhmäasteelle.

Valtionosuuksien mittavien leikkauksien seurauksena tuki yhtä päivähoitopaikkaa kohden on alentunut, peruskoulun ryhmäkoot ovat kasvaneet ja kouluterveydenhuolto on kärsinyt. Neuvoloiden ja nuorisotyön rahoja on leikattu. Tapahtunut ei ole voinut tulla yllätyksenä sosiaali- ja terveysministereille.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Onko hallitus tietoinen lapsiperheiden aineellisten ongelmien kärjistymisestä sekä sosiaalisen ja henkisen pahoinvoinnin lisääntymisestä, ja

aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin rajusti leikattujen perhetukien korjaamiseksi ja lapsiperheiden aseman kohentamiseksi työelämää koskevissa ratkaisuissa?

Helsingissä 13. päivänä marraskuuta 2001

 • Tanja Karpela /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sakari Smeds /kd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

3 §

Keskustelu:

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen mukaisen 3 §:n 3 momentin muutosehdotuksen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kerolan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kerola ed. Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kerolan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 207, 213/2000 vp, 24/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2000

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 25.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

14) Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2001 vp (Leea Hiltunen /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2001 vp (Margareta Pietikäinen /r ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

16) Vuoden 2002 veroasteikkolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 133/2001 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 134/2001 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

18) Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2001 vp (Mauri Pekkarinen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 137/2001 vp (Maria Kaisa Aula /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

20) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 139/2001 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2001 vp

Lakialoite  LA 25/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 61/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen