Täysistunnon pöytäkirja 131/2004 vp

PTK 131/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

131. TORSTAINA 2. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.12. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Johannes Koskinen /sd

2. ja 3.12. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.12. edustaja

 • Hanna-Leena Hemming /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.12. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

2. ja 3.12. edustaja

 • Virpa Puisto /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2004 vp

Lakialoite  LA 38, 130/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 35. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 130/6/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus

11 §

Keskustelu:

Marjaana  Koskinen  /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen, mikä tarkoittaa, että lapsilisää ei huomioida toimeentulotukilaskelmassa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Marjaana Koskisen hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Marjaana Koskinen ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Marjaana Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 29 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 30.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

15 ja 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

2) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

3) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan: annettu 7.9.2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 28.

Mietintö hyväksytään.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä Valtiontalouden tarkastusvirastolle ja hallitukselle tiedoksi hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2004

5) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/2/2004

6) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen