Täysistunnon pöytäkirja 131/2010 vp

PTK 131/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

131. TIISTAINA 14. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.01—11.59, 16.02—18.00 ja 21.57—22.57), toinen varapuhemies Tarja Filatov (11.59—13.56 ja 18.00—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.56—16.02 ja 19.59—21.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Matti Kauppila /vas
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Jyrki Kasvi /vihr (10.18)
 • Matti Kauppila /vas (11.07)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas (11.27)
 • Pietari Jääskeläinen /ps (11.49)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (13.20)
 • Reijo Paajanen /kok (14.50)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta
Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 258/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2009 vp, 16, 60/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 129/3/2010

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 159, ei 11; poissa 29.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 51/2010 vp

Lakialoite  LA 132, 141/2007 vp, 52, 55, 102, 116, 129/2008 vp, 19, 76, 102/2009 vp, 14/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 60, 62/2009 vp, 15, 73, 80, 84/2010 vp

Puhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 129/4/2010

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 111, ei 63; poissa 25.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 129/10/2010

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Raimo Piiraisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 116, ei 60; poissa 23.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 129/12/2010

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Eero Heinäluoman kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 65; poissa 24.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 53/2010 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1147/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokista 23 ja 24 päättyi 13.12.2010 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 130/2/2010

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 24.10.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa siviilikriisinhallintaan. (Vastalause 2, TAA 525, 880)

2. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 24.20.66 lisäyksenä 3 500 000 euroa lähialueyhteistyöhön muun muassa kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi, hiv-pandemian leviämisen hillitsemiseksi sekä ympäristö- ja ydinturvallisuuden lisäämiseksi. (Vastalause 2)

3. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentilta 24.20.66 vähennettäväksi 7 000 000 euroa lähialueyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (TAA 827)

4. Toimi Kankaanniemi /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentilta 24.20.66 vähennettäväksi 10 000 000 euroa lähialueyhteistyöhön varatusta määrärahasta. (TAA 190)

5. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 24.30.66 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Suomi varautuu nopeuttamaan aikatauluaan kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 prosentin tavoitetason saavuttamiseksi, jotta YK:n asettamat kahdeksan vuosituhattavoitetta ja 0,7 prosentin määrärahaosuus kehitysyhteistyölle toteutuvat globaalisti vuoteen 2015 mennessä. Samalla eduskunta edellyttää, että Kööpenhaminan ilmastopuitesopimuksen mukaisesti ilmastorahan on oltava aidosti uutta lisärahoitusta eikä sitä saa laskea osaksi kehitysyhteistyövaroja." (Vastalause 2, TAA 881)

6. Mikko Kuoppa /vas Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 24.90.50 lisäyksenä 29 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen tiedotustoiminnan lisäämiseen. (TAA 339)

7. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 24.90.50 lisäyksenä 200 000 euroa YK:n kaikkinaisen naisten syr-jinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) tunnettavuuden lisäämiseksi. (TAA 882)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 13, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 5 )

Puhemies:

Ed. Minna Sirnön ehdotus 2, ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 3 ja ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 4 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 4 ehdotusta 3 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 2 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 4 ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 162, ei 6, tyhjiä 9; poissa 22.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 3 ed. Minna Sirnön ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 160, ei 11, tyhjiä 3; poissa 25.

( Ään. 7 )

3) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 14, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 29, tyhjiä 19; poissa 20.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 16; poissa 23.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 23; poissa 20.

( Ään. 11 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 24 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta keskeytetään.

Pääluokan 25 käsittelyä jatketaan tänään illalla myöhemmin, sen jälkeen kun opetusministeriön pääluokan yleiskeskustelu on päättynyt.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta keskeytetään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin tässä täysistunnossa.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta keskeytetään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2010

__________

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan päivällä keskeytettyä pääluokan käsittelyä ja keskustelua.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2010

__________

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan päivällä keskeytettyä keskustelua.

Keskustelu jatkui

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2010

__________

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkui

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2010

__________

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkui

Puhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2010

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 15.12.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen