Täysistunnon pöytäkirja 131/2012 vp

PTK 131/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

131. MAANANTAINA 17. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.04—14.59 ja 21.07—22.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.59—17.00 ja 18.59—21.07) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.00—18.59 ja 22.59—1.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 52 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jouni Backman /sd
 • Markku Eestilä /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Harri Jaskari /kok
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd (s)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Laila Koskela /ps
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Eero Suutari /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sofia Vikman /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 11 edustajaa:

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (12.20)
 • Sauli Ahvenjärvi /kd (12.31)
 • Pertti Salolainen /kok (12.54)
 • Sofia Vikman /kok (13.23)
 • Harri Jaskari /kok (13.24)
 • Hanna Tainio /sd (14.13)
 • Markus Mustajärvi /vr (16.31)
 • Eero Suutari /kok (16.55)
 • Johannes Koskinen /sd (18.11)
 • Leena Rauhala /kd (18.59)
 • Elsi Katainen /kesk (20.23)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 14.12.2012 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 37—46/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2012 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—602/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Valtion vuoden 2013 talousarvion käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin 14.12.2012 pidetyssä täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tähän täysistuntoon.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 7 minuuttia. Niiden jälkeen on yleiskeskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2012 vp

Lakialoite  LA 73/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/11/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/10/2012

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/2/2012

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/3/2012

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/7/2012

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 168/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/8/2012

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/13/2012

10) Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2012

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2012 vp

Lakialoite  LA 57/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

12) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 80/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 22/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/4/2012

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2012 vp

Lakialoite  LA 83/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/5/2012

16) Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—35. ja 37.—40. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 41. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 36. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/9/2012

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 8/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/12/2012

23) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä päätösehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä eduskunnan vaalisäännöstä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn päätösehdotuksen.

Eduskunta hyväksyi eduskunnan vaalisäännön.

Päätösehdotuksen toinen ja vaalisäännön ainoa käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Laki eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 64/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

2) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tästä asiasta keskustelu on kesken, ja keskustelu jatkuu.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/6/2012

__________

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2012 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—602/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt jatketaan tässä istunnossa keskeytettyä yleiskeskustelua.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt ryhdytään talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esiteltiin menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2012

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2012

Pääluokka 23
Valtioneuvoston kanslia

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/14/2012

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 18.12.2012 kello 10.

Täysistunto lopetettiin 18.12.2012 kello 01.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen