Täysistunnon pöytäkirja 132/2005 vp

PTK 132/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

132. KESKIVIIKKONA 7. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Rauno Kettunen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.12. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

7.—9.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

7.12. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Rauno Kettunen /kesk

7.—9.12. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

7.12.2005—31.8.2006 edustaja

 • Rosa Meriläinen /vihr (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.12. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Eero Lankia /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

7.—9.12. edustajat

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 1. päivänä joulukuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 42—45/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Anni Sinnemäki,

perustuslakivaliokunnan varajäseneksi ed. Ulla Anttila ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Tarja Cronberg.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi

Äänestys valiokuntaan lähettämisestä

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että selonteko lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 131/6/2005

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa ed. Erkki Pulliainen ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut, että selonteko lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen.

Selonteko lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunnan työjärjestyksen muuttamista koskevan puhemiesneuvoston ehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Ehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 91, 98/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/5/2005

6) Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/6/2005

7) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2005 vp

Lakialoite  LA 93/2003 vp, 60/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen sekä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/7/2005

9) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2005 vp

Lakialoite  LA 55/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2005 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/8/2005

15) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/8/2005

16) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2005 vp

Lakialoite  LA 104/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2005

21) Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2005 vp

Lakialoite  LA 104, 148/2004 vp, 22, 29, 32, 59, 105, 119, 138/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/3/2005

22) Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2005 vp

Lakialoite  LA 128/2003 vp, 9, 16, 92/2004 vp, 70/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 71/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

26) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

27) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

28) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005 annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

29) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/4/2005

30) Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

31) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

32) Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

33) Hallituksen esitys ilmailulaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

34) Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

35) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

36) Hallituksen esitys laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

37) Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

38) Hallituksen esitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

39) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

40) Hallituksen esitys laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta; Lakialoite laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2005 vp

Lakialoite  LA 119/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2005 vp

Lakialoite  LA 151/2004 vp, 154/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna pidettävään toiseen täysistuntoon.

41) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen