Täysistunnon pöytäkirja 132/2006 vp

PTK 132/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

132. KESKIVIIKKONA 13. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tuija Nurmi /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.12. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

13. ja 14.12. edustajat

 • Martin Saarikangas /kok
 • Jari Vilén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.12. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 131/1/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

52 a §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 52 a § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että sulautumisessa voidaan käyttää myös yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita.

Esko Kurvinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Esko Kurvisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

52 c §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! 52 c §:stä on myös muutosesitys, mutta en tee sitä, koska edellisessä äänestyksessä 52 a § ei muuttunut ja kuitenkin on loogista, että sekä sulautumisessa että jakautumisessa on samanlaiset pelisäännöt. Näin ollen en tee muita esityksiä 52 c — 52 f §:ään. (Ed. Zyskowicz: Ei pitäisi noin vähästä loukkaantua!)

Keskustelu päättyy.

Pykälä hyväksytään.

52 d — 52 f §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 30. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 131/2/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko, 4—6 § ja 2 luvun otsikko sekä 7—16 § hyväksytään keskustelutta.

17 §

Keskustelu:

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 17 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että maakuntien yhteistyöryhmiin tulisi aina ympäristöjärjestöjen ja tasa-arvojärjestöjen edustaja myös.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anderssonin oikeudenmukaista esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Janina Andersson ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Anderssonin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

18—20 § hyväksytään keskustelutta.

21 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että 21 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että maakunnissa voitaisiin päättää myös työministeriön hallinnoimat Esr-rahat.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kurvisen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

22—26 § ja 3 luvun otsikko, 27—43 § ja 4 luvun otsikko, 44—48 § ja 5 luvun otsikko, 49—57 § ja 6 luvun otsikko, 58—63 § ja 7 luvun otsikko, 64—67 § ja 8 luvun otsikko sekä 68 ja 69 § ja 9 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007
Hallituksen esitys vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2006 vp

Hallituksen esitys  HE 265/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2006 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1580/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41.

Eilen pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa hyväksyttiin talousarvion käsittelyssä noudatettava menettelytapa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon. Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 15 minuuttia. Niiden jälkeen käydään yleiskeskustelu nopeatahtisena keskusteluna, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely:

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Päätökset:

Luku 01 Kansanedustajat, luku 02 Eduskunnan kanslia, luku 09 Valtiontilintarkastajat, luku 14 Eduskunnan oikeusasiamies, luku 30 Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos, luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto ja luku 99 Eduskunnan muut menot sekä pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Yleiskeskustelua ei synny.

Päätökset:

Luku 01 Tasavallan presidentti ja luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Toinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/1/2006

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan torstaina 14. päivänä joulukuuta kello 0.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen