Täysistunnon pöytäkirja 134/2001 vp

PTK 134/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

134. PERJANTAINA 16. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ville Itälä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.11. edustaja

 • Sauli Niinistö /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.11. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Katja Syvärinen /vas
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 206—208/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2001 vp

Lakialoite  LA 25/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 61/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1. lakiehdotus

1—4 § hyväksytään keskustelutta.

5 §

Keskustelu:

Jaana Ylä-Mononen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 5 § saisi vastalauseen mukaisen muodon, jolloin maksun alennus painottuisi nimenomaan työvoimavaltaiseen palvelutuotantoon ja pienituloisimmille.

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ylä-Monosen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ylä-Mononen ed. Keräsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ylä-Monosen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen 1—3 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

3. lakiehdotuksen 1 ja 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

4. lakiehdotuksen lakiteksti, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

5. lakiehdotuksen lakiteksti, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​