Täysistunnon pöytäkirja 134/2005 vp

PTK 134/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

134. TORSTAINA 8. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Outi Ojala /vas
  • Maija Perho /kok
  • Hannu Hoskonen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2005 vp

Lakialoite  LA 91/2004 vp, 117/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 80, 101/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 44. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

1 § ja 1 luvun otsikko sekä 2 § hyväksytään keskustelutta.

3 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 3 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Kimmo Sasin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 33 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 § hyväksytään keskustelutta.

5 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 5 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2.

Kimmo Sasi /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Kimmo Sasin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 40.

( Ään. 34 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6—8 § ja 1 §:n edellä oleva väliotsikko, 9—14 § ja 9 §:n edellä oleva väliotsikko ja 2 luvun otsikko, 15—18 § ja 3 luvun otsikko, 19—27 § ja 4 luvun otsikko, 28—32 § ja 5 luvun otsikko sekä 33 § ja 6 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 4. lakiehdotus

9 ja 10 § hyväksytään keskustelutta.

55 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 55 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että yritysten, maatilojen ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksia helpotetaan.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Kimmo Sasin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 35 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 5.—14. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2005 vp

Lakialoite  LA 86, 87/2004 vp, 6, 21, 38, 67/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 27, 37/2004 vp, 12/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 43. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

43 § hyväksytään keskustelutta.

140 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Keskustelun pohjalta ja puutteistaan huolimatta ehdotan, että 140 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Kimmo Sasi /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Kimmo Sasin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 41.

( Ään. 36 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2005 vp

Lakialoite  LA 119/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2005 vp

Lakialoite  LA 151/2004 vp, 154/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen 119/2003 vp pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 119/2003 vp pohjautuva lakiehdotus

7 §

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 7 § saa sen muodon, joka vastalauseeseen on kirjoitettu, eli että ylintä pysäköintivirhemaksua korotetaan.

Irina Krohn /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Irina Krohnin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 59.

( Ään. 37 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy liikenne- ja viestintävaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin n:ot 151/2004 vp ja 154/2005 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvä ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 51.

( Ään. 38 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotus

1 luvun 5 § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

5 luvun 4 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen sisällön, joka on vastalauseessa 1, joka tarkoittaa sitä, että tämä kertymien leikkuri poistetaan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 53.

( Ään. 39 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 luvun otsikko sekä 7 luvun 1 ja 5 § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

8 luvun 4 a §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että tämä pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 1.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 49.

( Ään. 40 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 luvun otsikko, 11 luvun 1, 2, 4 ja 15 a § ja luvun otsikko, 13 luvun 6 § ja luvun otsikko, 14 luvun 3 ja 3 a — 3 d § ja luvun otsikko sekä voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3. lakiehdotus

5 a — 5 d, 6, 7 ja 7 a — 7 c § hyväksytään keskustelutta.

9 a §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 52.

( Ään. 41 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11, 12, 15 ja 24 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

4. ja 5. lakiehdotus

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2005 vp

Lakialoite  LA 44, 51/2003 vp, 28, 89, 131/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 12/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen n:o 131 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Virtasen ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 56.

( Ään. 42 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

7 b ja 7 c § hyväksytään keskustelutta.

14 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan tätä esitystä.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 14 §:ää, "jaa"; ed. Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 57.

( Ään. 43 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen päivämäärän, joka on vastalauseessa, eli että laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan tätä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 56.

( Ään. 44 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 9. päivänä joulukuuta kello 0.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​