Täysistunnon pöytäkirja 134/2014 vp

PTK 134/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

134. PERJANTAINA 19. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (10.02—11.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 6 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Jörn Donner /r (s)
  • Anne Kalmari /kesk
  • Jukka Kärnä /sd (s)
  • Pentti Oinonen /ps (s)
  • Reijo Tossavainen /ps
  • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 18.12.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 340—345/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 858, 861, 867, 885, 889, 892, 897—899, 904—906, 908, 910—912, 921, 936, 843, 937/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 337/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 133/3/2014

Keskustelussa on Ville Vähämäki Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 118, ei 73; poissa 8.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 133/4/2014

Keskustelussa on Markus Lohi Eeva-Maria Maijalan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen äänin

jaa 102, ei 56, tyhjiä 35; poissa 6.

( Ään. 2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 18.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 133/1/2014

Pääluokkien 33 ja 35 yleiskeskustelu päättyi 18.12.2014 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokkien 33 ja 35 yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 100 000 euroa vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseen. (TAA 419)

2. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 400 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (TAA 533)

3. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentilta 33.01.25 vähennettäväksi 7 330 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisille sähköisille asiakastietojärjestelmille ehdotetusta määrärahasta. (TAA 93)

4. Osmo Soininvaara /vihr Johanna Karimäen /vihr kannattamana: momentille 33.02.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa Säteilyturvakeskukselle. (Vastalause 4)

5. Osmo Soininvaara /vihr Johanna Karimäen /vihr kannattamana: momentille 33.03.04 lisäyksenä 4 000 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. (Vastalause 4)

6. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 33.03.63 lisäyksenä 30 000 euroa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten hyvinvointipalvelujen järjestämisselvitykseen. (TAA 253)

7. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.03.63 lisäyksenä 200 000 euroa Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistämiskuluihin. (TAA 94)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.10.51 kohdalla: "Eduskunta on huolissaan lapsiperheiden taloudellisesta asemasta ja edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin lapsilisien tason säilyttämiseksi nykyisellä tasolla. Lisäksi eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen verotustamme monimutkaistavan lapsivähennyksen poistamisesta." (Vastalause 1)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.10.51 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa tarvittavat resurssit lapsilisien indeksikorotuksen toteuttamiseksi vuonna 2015." (Vastalause 1)

10. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 33.10.53 lisäyksenä 4 800 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahaan. (TAA 301)

11. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin omaishoidon tuen siirtämiseksi Kelan vastuulle sekä varaa riittävät resurssit omaishoidon tuen tasokorotukseen sekä omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen." (Vastalause 1)

12. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.20 kohdalla: "Eduskunta on huolissaan pienituloisten työttömien taloudellisesta asemasta. Eduskunta edellyttääkin, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korottamiseksi 100 eurolla kuukaudessa niin, että ansiopäivärahan perusosa jää nykyiselle tasolle." (Vastalause 1)

13. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 33.40.53 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtion varoista suoritettavaan eläkkeen korvaamiseen varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta ja momentin perusteluihin maininta, että määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavaan eläkkeen korvaamiseen varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta. (TAA 302)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.40 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin työkyvyttömyyseläkejärjestelmämme joustavuuden parantamiseksi niin, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevan olisi aina niin halutessaan taloudellisesti kannattavaa tehdä myös osa-aikaista työtä." (Vastalause 1)

15. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.40 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin työkyvyttömyyseläkejärjestelmämme uudistamiseksi niin, että valtio kompensoi yli 55-vuotiaan työttömän palkanneelle yritykselle tämän mahdollisen työkyvyttömyyden aiheuttaman vakuutusmaksujen nousun." (Vastalause 1)

16. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.40 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin eläkeindekseihin sidottujen määrärahojen korottamiseksi täyden indeksin mukaan myös vuonna 2015." (Vastalause 1)

17. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 33.50.54 lisäyksenä 37 800 euroa ulkomaalaisille maksettavaan rintama-avustukseen ja momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää rintama-avustuksen maksamiseen kaikille Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 aikana sotatoimialueella palvelleille ulkomaalaisille työvelvollisille vastaavasti kuin vastaavissa tehtävissä toimineille Suomen kansalaisille. (TAA 303)

18. Ritva Elomaa /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 75 000 euroa veteraanien ystävätoiminnan edistämiseen. (TAA 36)

19. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 100 000 euroa Pohjanmaan seudun rintamaveteraanien kuntoutukseen. (TAA 492)

20. Ari Jalonen /ps Mika Raatikaisen /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 310 000 euroa rauhanturvaajien kuntoutukseen sairas- ja veljeskodeissa. (TAA 85)

21. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 33.50.57 lisäyksenä 300 000 euroa sodan vuoksi alaikäisinä rintamapalvelun luonteisissa palvelutehtävissä ja aseellisessa vartioinnissa toimineiden henkilöiden kuntoutustoimintaan. (TAA 207)

22. Johanna Jurva /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 700 000 euroa psykiatristen sairaanhoitajien lisäämiseen nuorten mielenterveyspalveluiden edistämiseksi. (TAA 89)

23. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 25 000 000 euroa perhepalveluiden kehittämiseen. (Vastalause 1)

24. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 25 000 000 euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveystyön edistämiseen. (TAA 421)

25. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa omaishoitajien jaksamista tukeviin toimiin. (TAA 95)

26. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa kotona asuvien muistisairaiden ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen. (TAA 96)

27. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin kunnille lastensuojelun avohuollon tukemiseen erityisesti syrjäseuduilla. (TAA 282)

28. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 250 000 euroa lastensuojelun palvelujen laadun parantamiseen Varsinais-Suomessa. (TAA 37)

29. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa omaishoitajien tuettujen lomajaksojen järjestämiseen Lapin syrjäseuduilla. (TAA 283)

30. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa vanhusten palvelujen tukemiseen Lapin syrjäseuduilla. (TAA 284)

31. Johanna Jurva /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 500 000 euroa muistisairauspotilaiden omaishoitajien kuntouttavaan virikkeelliseen toimintaan ja vertaistukeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. (TAA 90)

32. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 500 000 euroa vanhusten kotihoitopalvelujen lisäämiseen Pohjanmaalla. (TAA 493)

33. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa Uudenmaan keskiasteen opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden tukemiseen ja lisäksi momentin perusteluihin, että määrärahasta saa käyttää 200 000 euroa järjestettyjen palveluiden tulosten seurantaan. (TAA 296)

34. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 20 000 000 euroa saattohoitopaikkojen lisäämiseen Suomessa. (TAA 97)

35. Anna Kontula /vas Jari Myllykosken /vas kannattamana: momentille 33.60.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Tampereen yliopistollisen sairaalan uuden lasten ja nuorten sairaalan rakentamisen aloittamiseen. (TAA 164)

36. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 33.60.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Tampereen yliopistollisen sairaalan uuden lasten ja nuorten sairaalan rakentamisen aloittamiseen. (TAA 327)

37. Johanna Karimäki /vihr Osmo Soininvaaran /vihr kannattamana: momentille 33.60.52 lisäyksenä 3 000 000 euroa turvakotitoiminnan menoihin. (Vastalause 4)

38. Silvia Modig /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 33.60.52 lisäyksenä 4 000 000 euroa turvakotitoiminnan menoihin. (TAA 214)

40. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 33.60.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan turvaamiseen. (TAA 254)

41. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioon sisältyy 25 000 000 euron määräraha avustuksena kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin." (Vastalause 1)

42. Aino-Kaisa Pekonen /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 33.70.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa harmaan talouden torjuntaan työsuojelussa. (TAA 310)

44. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 200 000 euroa terveyden edistämiseen. (TAA 297)

45. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 800 000 euroa asbestille altistuneiden terveysneuvontaan ja kuntoutukseen. (TAA 537)

46. Pirkko Mattila /ps Juha Väätäisen /ps kannattamana: momentille 33.80.40 lisäyksenä 2 000 000 euroa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen turvaamiseen ja lomaoikeuden laajentamisen suunnitteluun. (TAA 211)

47. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 30 000 euroa Suomen pelastuskoiraliitto ry:n toimintaan. Pelastuskoirayhdistykset kouluttavat koiria ja niiden ohjaajia työskentelemään Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmissä. (TAA 98)

48. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, jolla lisää lapsilisiin 113 miljoonaa euroa. Lapsilisien korottaminen rahoitetaan perumalla seuraavassa mahdollisessa tilanteessa verotuksen lapsivähennysjärjestelmä ja korottamalla tupakkaveroa siten, että tavanomaisen 20 kappaleen tupakka-askin hinta nousee noin 31 sentillä." (Vastalause 2)

49. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että takuueläkettä korotetaan 10 eurolla kuukaudessa, mikä lisää valtion menoja noin 13 miljoonaa euroa vuositasolla." (Vastalause 2)

50. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että omaishoidon tuki siirretään lokakuusta 2015 alkaen Kelan maksettavaksi. (Vastalause 2)

51. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kunnille annettujen tehtävien rahoitus mitoitetaan vastaamaan todellisia kustannuksia, jotta kunnilla olisi mahdollisuus selviytyä niille osoitetuista velvoitteista. Ristiriita käytettävissä olevien resurssien ja voimassa olevan velvoittavan lainsäädännön välillä on käymässä kestämättömäksi." (Vastalause 2)

52. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lain muutosta lastensuojelun työntekijä/asiakasmäärä-suhteen pienentämiseksi." (Vastalause 2)

53. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä uudistetaan. Laajapohjaisesti parlamentaarisesti valmistelussa olevat tulevaisuuden rahoitusmallivaihtoehdot tulee saada tehtyä parlamentaariselle valmistelulle annetussa määräajassa 28.2.2015 mennessä." (Vastalause 2)

54. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Kataisen ja Stubbin hallitukset päättävät nopeasti lupauksestaan karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita 1 miljardin euron verran. Tämän rakennepoliittisen ohjelman yhden keskeisen kohdan toimeenpaneminen on jäänyt pahasti keskeneräiseksi." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 47; poissa 8.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 25, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 33; poissa 13.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Osmo Soininvaaran ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 25; poissa 8.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Osmo Soininvaaran ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 25; poissa 8.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 169, ei 22; poissa 8.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 50; poissa 8.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 49; poissa 9.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 49; poissa 13.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 50; poissa 9.

( Ään. 12 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 11 ja Timo Kallin ehdotus 50 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään Timo Kallin ehdotuksesta 50 Pentti Kettusen ehdotusta 11 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 50 Pentti Kettusen ehdotusta 11 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 11 äänin

jaa 153, ei 38; poissa 8.

( Ään. 13 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 11 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 84; poissa 10.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 36, tyhjiä 10; poissa 11.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 37, tyhjiä 3; poissa 16.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 44, tyhjiä 4; poissa 9.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 34, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 48; poissa 7.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 34; poissa 8.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 41; poissa 7.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 40; poissa 7.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 51; poissa 7.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 23; poissa 8.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 50; poissa 9.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 48; poissa 12.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 49; poissa 8.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 53; poissa 9.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 51; poissa 7.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 42; poissa 7.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 42; poissa 9.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 44; poissa 8.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 42; poissa 7.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 38; poissa 7.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 41; poissa 7.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 37; poissa 8.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 48; poissa 9.

( Ään. 37 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anna Kontulan ehdotus 35 ja Arto Pirttilahden ehdotus 36 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Anna Kontulan ehdotuksesta 35 ja Arto Pirttilahden ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 40, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 38 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Johanna Karimäen ehdotus 37 ja Silvia Modigin ehdotus 38 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 38 ehdotusta 37 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Silvia Modigin ehdotuksesta 38 Johanna Karimäen ehdotusta 37 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 37 äänin

jaa 173, ei 19; poissa 7.

( Ään. 39 )

2) Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 37 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 32; poissa 8.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 17; poissa 8.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 48; poissa 8.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Aino-Kaisa Pekosen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 18, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 39; poissa 10.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 169, ei 23; poissa 7.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 59; poissa 8.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 52; poissa 8.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 41, tyhjiä 17; poissa 8.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 60, tyhjiä 4; poissa 10.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 89; poissa 6.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 60; poissa 7.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 58, tyhjiä 3; poissa 9.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 49, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 53 )

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ja sitten äänestysselityksiä.

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Asiassa numero 3 painoin jaa-nappia, kun piti painaa "ei".

Annika Saarikko /kesk:

Arvoisa puhemies! Äänestyskohta 48: Painaisin punaista. Kone ei toiminut. Äänestyksessä kohdat 11 vastaan 50, Kalli vastaan Kettunen, omaishoitoaiheessa punainen. Kone ei niin ikään toiminut.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää kohdissa 33 ja 34 "jaa".

Katja Hänninen /vas:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää kohdassa 35 "ei".

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Esityksen 28 kohdalla tarkoitin äänestää "ei".

Paavo Arhinmäki /vas:

Esitys 1: tarkoitus oli äänestää "ei".

Kari Uotila /vas:

Samat sanat, arvoisa puhemies.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdissa 9 ja 10 tarkoitus oli äänestää "ei".

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 21 haluan äänestää "ei".

Laila Koskela /kesk:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 11 äänestän "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kaikki nämä merkitään pöytäkirjaan.

__________

Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Johanna Karimäki /vihr Osmo Soininvaaran /vihr kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 100 000 euroa ympäristöjärjestöjen avustuksiin. (Vastalause 4)

2. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 35.10.21 lisäyksenä 100 000 euroa Heinolan lintutarhalle luonnonvaraisten lintujen hoitamiseen. (TAA 200)

3. Kari Uotila /vas Paavo Arhinmäen /vas kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa ympäristömenojen lisäämiseen. (Vastalause 3)

4. Johanna Karimäki /vihr Osmo Soininvaaran /vihr kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa Itämeren suojeluun. (Vastalause 4)

5. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 500 000 euroa Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun. (TAA 108)

6. Maria Lohela /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 250 000 euroa Littoistenjärven tilan parantamiseen. (TAA 192)

7. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa Luirojoen kunnostamiseen. (TAA 256)

8. Mirja Vehkaperä /kesk Inkeri Kerolan /kesk kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 100 000 euroa merialueen retkisatamaverkoston ja erityisesti Iin Röytän sataman palveluiden kehittämiseen. (TAA 523)

9. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa Metsähallituksen luontopalveluihin. (TAA 257)

10. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 2 500 000 euroa Urho Kekkosen, Lemmenjoen ja Pyhä-Luoston kansallispuistojen toiminnan turvaamiseen. (TAA 258)

11. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 2 000 000 euroa vesien- ja ympäristönhoidon edistämiseen. (Vastalause 3)

12. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 4 200 000 euroa siirtoviemärihankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. (Vastalause 2)

13. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 100 000 euroa Kihniöllä sijaitsevien Niskoslammen, Niskosjoen ja Viinamäenlahden kunnostamisen aloittamiseen. (TAA 274)

14. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Parkanossa sijaitsevan Pappilansalmen kunnostamisen aloittamiseen. (TAA 275)

15. Simo Rundgren /kesk Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Kurtakkojärven kunnostamiseen Kolarissa. (TAA 389)

16. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lapin matkailualueiden ympäristötöihin. (TAA 259)

17. Simo Rundgren /kesk Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 1 000 000 euroa vesien virtausesteiden poistamiseen Juoksengissa Pellossa. (TAA 393)

18. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentin 35.10.63 päätösosaan sisältyvä 10 000 000 euron luonnonsuojelualueiden hankintavaltuus poistetaan. (Vastalause 2)

19. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 35.10.63 vähennettäväksi 20 000 000 euroa luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

20. Mauri Pekkarinen /kesk Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 35.20.37 lisäyksenä 400 000 euroa aluearkkitehtitoiminnan jatkamiseen. (TAA 308)

21. Pentti Kettunen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen kotona asumisen mahdollistamiseksi. (Vastalause 1)

23. Pietari Jääskeläinen /ps Juha Väätäisen /ps kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 1 000 000 euroa Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Uudenmaan muiden kuntien lähiöiden peruskorjaamiseen. (TAA 103)

24. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 35.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioon sisältyy 150 000 000 euron lisäpanostus kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon." (Vastalause 1)

25. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: lausumaehdotus luvun 35.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin riittävän kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi." (Vastalause 3)

26. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 35 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aravarajoituslain ehtojen väljentämiseksi ja omistusoikeusasukkaan päätösvallan turvaamiseksi." (Vastalause 2)

27. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 35 kohdalla: "Eduskunta edellyttää ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden ja Metsähallituksen tuottovaatimusten välisen ristiriidan selvittämistä, sillä Metsähallituksen korotettu tuottovaatimus (135 miljoonaa euroa/vuosi) vaarantaa ympäristöministeriön asettamat luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön tavoitteet." (TAA 255)

Päätökset

Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 23; poissa 10.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 39; poissa 16.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 16; poissa 15.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 29; poissa 7.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 44; poissa 8.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Maria Lohelan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 46; poissa 9.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 178, ei 13; poissa 8.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 23; poissa 8.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 30; poissa 10.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 17; poissa 11.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 22; poissa 7.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 57; poissa 7.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 42; poissa 7.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 40; poissa 7.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 178, ei 14; poissa 7.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 20; poissa 8.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 182, ei 10; poissa 7.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39, tyhjiä 2; poissa 9.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 32; poissa 12.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 33, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 48; poissa 7.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 38; poissa 8.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 48; poissa 8.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 26; poissa 7.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 43, tyhjiä 11; poissa 8.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 31; poissa 8.

( Ään. 79 )

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ja sitten äänestysselityksiä.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 5 piti äänestää "ei".

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 19 tarkoitukseni oli äänestää "ei".

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 3 myöhästyin. Tarkoitus oli painaa "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Eduskunta hyväksyi pääluokan 35 mietinnön mukaisena.

Esiteltiin tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 11.01.01 lisäyksenä 25 000 000 euroa harmaan talouden torjunnan vaikutuksesta. (TAA 395)

2. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen tuloverotuksen 5. portaan marginaaliveron nostamisesta 36 prosenttiin ja 4. portaan marginaaliveron nostamisesta 32 prosenttiin." (Vastalause 1)

3. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta." (Vastalause 1)

4. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen tuloverotuksen muuttamisesta niin, että 1 000 euroa kuukaudessa ansaitseva ei maksa valtion tuloveroa eikä kunnallisveroa. Lisäksi eduskunta edellyttää, että muutos toteutetaan kustannusneutraalisti niin, että 40 000 euroa ja sitä vähemmän vuodessa ansaitsevan verotus kevenee ja sitä suurempituloisten kiristyy." (Vastalause 1)

5. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta on huolissaan 1990-luvulta lähtien räjähdysmäisesti kasvaneista tuloeroista. Näin ollen eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen osinkoverotuksesta, jossa suuria osinkoja verotetaan nykyistä ankarammin ja pieniä nykyistä kevyemmin." (Vastalause 1)

6. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää resursseja harmaan talouden torjuntaan ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta ulkomaiset työnantajat ovat velvoitettuja toimittamaan ennakonpidätys tai perimään lähdevero Suomessa tehdystä työstä maksamistaan palkoista silloinkin, kun yrityksellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa." (Vastalause 1)

7. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin sakotusoikeuden antamiseksi AVI:n ulkomaalaisvalvonnan tarkastajille sekä niin sanotun Hollannin mallin ketjuvastuun käyttöönottamiseksi myös Suomessa." (Vastalause 1)

8. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin yhteisöverokannan saattamiseksi 22 prosentin tasolle." (Vastalause 1)

9. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta pitää tärkeänä, että kaikille yritysmuodoille varmistetaan tasapuolinen verokohtelu. Tämän takia eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotuksen keventämiseksi." (Vastalause 1)

10. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen Viron mallisesta yhteisöverouudistuksesta, jossa työllistävä pk-yritys olisi vapautettu yhteisöverosta niin kauan kun se ei jaa omistajilleen osinkoa." (Vastalause 1)

11. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus puuttuu tarmokkaammin Suomelle haitalliseen yritysten verosuunnitteluun ja antaa eduskunnalle esitykset korkomenojen vähennysoikeuden tiukemmasta rajaamisesta sekä alikapitalisoinnin kieltävästä laista." (Vastalause 1)

12. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin veropohjan laajentamiseksi oikeudenmukaisella tavalla ottamalla verotuksen piiriin suurten säätiöiden ja yhdistysten saamat pääomatulot." (Vastalause 1)

13. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen kotitalousvähennyksen vähennyskelpoisen työkorvauksen määrän nostamisesta 45 prosentista takaisin 60 prosenttiin." (Vastalause 1)

14. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen suurten varallisuuksien verottamisesta." (Vastalause 1)

15. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentilta 11.04.01 vähennettäväksi 200 000 000 euroa arvonlisäveron arvioidusta tuotosta. (TAA 216)

16. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.04.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nostamisesta 20 000 euroon ja huojennusalueen katon nostamisesta 40 000 euroon." (Vastalause 1)

17. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta on erittäin huolissaan vientisektorimme kilpailukyvystä sekä energiaköyhyyden hälyttävästä kasvusta. Näin ollen eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin energiaverotuksen alentamiseksi." (Vastalause 1)

18. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin liikenteen polttonesteverotuksen keventämiseksi." (Vastalause 1)

19. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.19.06 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin väylämaksujen poistamiseksi." (Vastalause 1)

20. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa yrittäjätulovähennyksen, joka on suuruudeltaan 5 prosenttiyksikköä. Vähennyksen saavat henkilöyhtiöt sekä ammatin- ja maatalouden harjoittajat eli sellaiset yrittäjät, jotka eivät saa osakeyhtiöille suunnattua yhteisöveron alentamista." (Vastalause 2)

21. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ansiotuloveroasteikoin, jolla verotusta kohdistetaan oikeudenmukaisemmin ja veronmaksukyky huomioiden siten, että veroasteikon kahta alinta porrasta kevennetään 0,75 prosenttiyksikköä. Kolmatta porrasta kevennetään 0,50 prosenttiyksikköä aina 60 000 euron verotettaviin tuloihin saakka hallituksen esitykseen verrattuna. Lisäksi verotuksen työtulovähennystä korotetaan. Näin toimimalla pystytään keventämään pieni- ja keskituloisten ansiotulojen verotusta. Vastaavasti ansioveron asteikkoa muutettaisiin hyvätuloisten osalta siten, että vero olisi 60 000 euroa ylittävien tulojen osalta 31 prosenttia. Vero nousisi yli 90 000 euron vuositulot ylittävältä osalta 34 prosentin tasolle. Korkein veroasteikko tulisi voimaan yli 160 000 euron vuositulojen kohdalla, jonka ylittävistä tuloista veroa perittäisiin 36 prosenttia." (Vastalause 2)

22. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että arvonlisäverovelvollisuuden alaraja korotetaan nykyisestä 8 500 eurosta 10 000 euroon ja perusvähennyksen eli arvonlisäverovelvollisuuden liukuva alarajahuojennus korotetaan nykyisestä 22 500 eurosta 40 000 euroon." (Vastalause 2)

23. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että työkorvauksesta myönnettävä vähennys nostetaan 60 prosenttiin 45 prosentista ja kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksetusta palkasta vähennyskelpoista olisi 15 prosentin sijaan 30 prosenttia." (Vastalause 2)

24. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kampaamojen ja pienkorjaamojen arvonlisäverokanta lasketaan nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin." (Vastalause 2)

25. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja ottaa käyttöön suomalaiselle kuorma-autoliikenteelle suunnatun polttoaineveron palautusjärjestelmän, joka olisi suuruudeltaan noin 5 senttiä litraa kohden." (Vastalause 2)

26. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa tuotannollisten investointien vapaan poisto-oikeuden investointien vauhdittamiseksi." (Vastalause 2)

27. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten verovähennysoikeuden omavastuuosuuden korottaminen 750 euroon perutaan ja omavastuuosuus palautetaan 600 euroon." (Vastalause 2)

28. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että sukupolvenvaihdoksia vaikeuttavista perintö- ja lahjaveron kiristyksistä pidättäydytään. Perintö- ja lahjaveron korotusten sijaan tulee selvittää mahdollisuutta luopua perintö- ja lahjaverosta ja sen korvaamista esimerkiksi kiristämällä myyntivoittoveroa ja laajentamalla varainsiirtoveron veropohjaa tai muilla esitettävillä tavoilla siten, että uudistus ei merkittävästi lisää varallisuuseroja ja se on kustannusneutraalisti toteutettavissa." (Vastalause 2)

29. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kotimaisen metsähakkeen ja turpeen kilpailukykyä vahvistetaan sekä samalla heikennetään niiden kanssa kilpailevan ulkomaisen ja saastuttavan kivihiilen asemaa. Kivihiilelle asetetaan erillinen vain kivihiiltä koskeva kivihiilen haittavero, joka olisi suureltaan 7,00 euroa/tonni. Metsähakkeen ja turpeen aseman kohentamiseksi vuoden 2013 alusta voimassa olleet turpeen verotuksen kiristämisratkaisut peruutetaan ja puun syöttötariffin eli muuttuvahintaisen tuotantotuen ehdot palautetaan vuoden 2012 tasolle. Tämä tarkoittaa turpeen verotason laskemista 1,9 euroon/MWh ja puun muuttuvahintaista tuen enimmäismäärän korottamista 18 euroon/MWh." (Vastalause 2)

30. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että osinkoveromallia muutetaan siten, että listatuista yrityksistä nostettavat enintään 1 000 euron osingot olisivat verovapaita. Muutoin listattujen yhtiöiden osingot olisivat kokonaan pääomaverotuksen piirissä." (Vastalause 2)

31. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4 800 euroon yksinelävillä. Tällöin ilman puolisoa olevat henkilöt saisivat vastaavansuuruisen vähennyksen kuin mitä pariskuntakin saa." (Vastalause 2)

32. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että ns. bisnesenkelilaki kumotaan ja tuloverolakia muutetaan siten, että pääomatulolajin tappioon luetaan myös omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio." (Vastalause 2)

33. Edustaja Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että lapsilisäleikkaus perutaan. Tällöin ei myöskään ole tarvetta ottaa käyttöön verotusta monimutkaistavaa ja verohallinnollisesti kalliiksi tulevaa verotuksen lapsivähennysjärjestelmää. Lapsilisäleikkauksen peruminen rahoitettaisiin perumalla hallituksen esittämä lapsivähennysjärjestelmä ja kiristämällä tupakkaveroa 31 senttiä tupakka-askilta." (Vastalause 2)

34. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että harmaan talouden kitkemiseksi myös rajoitetusti verovelvolliset yritykset, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, merkittäisiin ennakonperintärekisteriin ja heidät velvoitettaisiin toimittamaan ennakonpidätys tai perimään lähdevero Suomessa tehdystä työstä maksamistaan palkoista." (Vastalause 2)

35. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa uuden tiukemman lakiesityksen, jolla estetään kokonaan yritysten mahdollisuus hyödyntää EU:n ulkopuolisia veroparatiiseja konsernilainojen korkovähennysoikeusmahdollisuutta hyväksi käyttäen. Lisäksi hallituksen edellytetään ryhtyvän toimiin, joilla vahvistetaan siirtohinnoittelun valvontaa, jotta Suomessa tehtävä voitto tulee asianmukaisesti Suomessa verotetuksi." (Vastalause 2)

36. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että pienimuotoinen sähköntuotanto omaan käyttöön sallittaisiin verottomana aina. Muutoksena nykytilaan olisi, että omaan käyttöön päätyvän tuotannon verottomuus säilyisi vaikka osa verokauden tuotannosta myydään verkkoon, jos tällaisen tuotannon vuosituotanto jää alle 200 MWh:n. Mikäli generaattoriteho on 250—2 000 kVA tai vuosituotanto 200—2 000 MWh, tuottajan oman kulutuksen veronalaiseksi katsotaan vain 200 MWh/v ylittävä oma kulutus." (Vastalause 2)

37. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että valtio kerää 10 miljoonaa euroa ottamalla käyttöön ulkomaiselta raskaalta tavaraliikenteeltä perittävän eurovinjettimaksun." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 32, tyhjiä 14; poissa 9.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 48; poissa 7.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 48; poissa 7.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 54; poissa 7.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 51; poissa 7.

( Ään. 84 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäen ehdotus 6 ja Timo Kallin ehdotus 34 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 6 ja Timo Kallin ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 84; poissa 7.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 55; poissa 8.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 36, tyhjiä 11; poissa 11.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 38, tyhjiä 11; poissa 7.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 34; poissa 7.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 49; poissa 7.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 37, tyhjiä 11; poissa 8.

( Ään. 91 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäen ehdotus 13 ja Timo Kallin ehdotus 23 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 23 ehdotusta 13 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 23 Ville Vähämäen ehdotusta 13 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 13 äänin

jaa 155, ei 37; poissa 7.

( Ään. 92 )

2) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 13 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 70; poissa 11.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 49; poissa 7.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 186, ei 3; poissa 10.

( Ään. 95 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäen ehdotus 16 ja Timo Kallin ehdotus 22 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 16 ehdotusta 22 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 16 Timo Kallin ehdotusta 22 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 22 äänin

jaa 139, ei 51, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 96 )

2) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 22 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 72; poissa 8.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 35, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 37; poissa 6.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 35, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 49, tyhjiä 9; poissa 10.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 40, tyhjiä 13; poissa 9.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 69, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 54; poissa 10.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 39; poissa 9.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 54; poissa 7.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 40; poissa 10.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 59; poissa 9.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 41, tyhjiä 15; poissa 10.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 52, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 35, tyhjiä 13; poissa 12.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 56, tyhjiä 14; poissa 10.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 60, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 79; poissa 8.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 74; poissa 7.

( Ään. 115 )

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ja sitten äänestysselityksiä.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 33 ei vain tuo punainen painunut alas, kun painoin. Elikkä se kohta 33 on "ei". Minulla oli ihan mustana taulu.

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 22 tarkoitus oli äänestää "ei".

Outi  Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 35 tarkoitus oli äänestää "ei".

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 22 oli tarkoitus äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Eduskunta hyväksyi osaston 11 mietinnön mukaisena.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Päätökset

Eduskunta hyväksyi osaston 12 mietinnön mukaisena.

Osasto 13
Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 13.04.01 arvioitua tuottoa Suomen Pankin voitto-osuudesta korotetaan 100 000 000 eurolla. (Vastalause1)

Päätökset

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 34, tyhjiä 2; poissa 7.

( Ään. 116 )

Eduskunta hyväksyi osaston 13 mietinnön mukaisena.

Osasto 15
Lainat

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 15.03.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen valmistautuvan siihen mahdollisuuteen, että Suomen luottoluokitus alenee, ja laativan sen varalta vaihtoehtoisen selviytymisstrategian." (TAA 218)

2. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 15 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Suomi ei jatkossa ota uutta velkaa muiden valtioiden talousvastuiden vuoksi eikä vaaranna parasta luottoluokitustaan ottamalla kohtuuttomia riskejä muiden puolesta." (TAA 217)

Päätökset

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 177, ei 14; poissa 8.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 37; poissa 7.

( Ään. 118 )

Eduskunta hyväksyi osaston 15 mietinnön mukaisena.

Esiteltiin yleisperustelut.

Yleisperustelut

Yleisperusteluja koskevat ehdotukset

Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin tarpeettoman hallintobyrokratian vähentämiseksi." (Vastalause 1)

2. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin byrokratian purkamiseksi ja normien karsimiseksi lakialoitteissa LA 78/2014 vp — LA 88/2014 vp sekä toimenpidealoitteissa TPA 30/2014 vp — TPA 46/2014 p esitetyillä tavoilla." (Vastalause 2)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää selvityksen pakkoruotsin valtion- ja kansantaloudellisista kokonaiskustannuksista." (Vastalause 1)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin turvapaikka- ja perheenyhdistämismenettelyn tiukentamiseksi sekä kotouttamista tarvitsevan maahanmuuton hillitsemiseksi." (Vastalause 1)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii siten, että koko Suomi säilyy asuttuna ja että tarvittavat palvelut ovat kaikkien saatavilla asuinpaikasta riippumatta." (Vastalause 1)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että haja-asutusalueiden jätevesiasetus on miljardiluokan lainsäädäntövirhe. Näin ollen eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin asetuksen purkamiseksi." (Vastalause 1)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuuden parantamiseksi sekä pienten eläkkeiden korottamisen mahdollistamiseksi on Suomessa otettava käyttöön eläkekatto. Eduskunta edellyttääkin, että hallitus aloittaa valmistelut eläkekaton käyttöönottamiseksi." (Vastalause 1)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Eduskunta katsoo, että hallitus on jatkuvasti kautensa aikana laiminlyönyt työllisyyden ja talouskasvun edistämisen. Näin ollen eduskunta vaatii, että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia esityksiä maamme taloudellisen tilan parantamiseksi." (Vastalause 1)

9. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Hallitus varautuu siihen, että vuoden 2015 alijäämän ennakointiin sisältyy suuria epävarmuustekijöitä ja että alijäämä voi olla huomattavasti, jopa miljardi euroa, suurempi." (TAA 215)

10. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen/vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää vuoden 2015 aikana taloudelliset ja muut edellytykset hyvittää päätetty indeksileikkaus työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille." (Vastalause 3)

11. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen/vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta ei pidä luonnonvaraministeriön muodostamista ja ympäristöministeriön heikentämistä oikeana ja tarkoituksenmukaisena vaan edellyttää, että hallitus kehittää ympäristöministeriötä ja maa- ja metsätalousministeriötä itsenäisinä ja erillisinä yksikköinä." (Vastalause 3)

12. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen/vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta pitää tärkeänä köyhyyden vähentämistä ja tuloerojen tasaamista ja edellyttää hallituksen vuoden 2015 aikana selvittävän mahdollisuudet korottaa takuueläkettä, vähintään kuitenkin 10 euroa kuukaudessa." (Vastalause 3)

13. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen/vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta pitää tärkeänä köyhyyden vähentämistä ja tuloerojen tasaamista ja edellyttää hallituksen vuoden 2015 aikana selvittävän mahdollisuudet korottaa sitä osuutta, jonka työtön voi ansaita etuutta menettämättä." (Vastalause 3)

14. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen/vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta viittaa tuoreeseen OECD:n raporttiin, jonka mukaan tuloerojen kasvaminen on leikannut Suomen talouskasvua 9 prosenttia vuodesta 1980, ja edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin tuloerojen kaventamiseksi." (Vastalause 3)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 1 ja Timo Kallin ehdotus 2 ovat vastakkaisia. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 1 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 2 Pentti Kettusen ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 155, ei 38; poissa 6.

( Ään. 119 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 71; poissa 10.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 36; poissa 7.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 35; poissa 6.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 65; poissa 7.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 39; poissa 7.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 38, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 45; poissa 11.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 181, ei 11; poissa 7.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 28; poissa 10.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 24; poissa 11.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 45, tyhjiä 2; poissa 9.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 45; poissa 9.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 43; poissa 9.

( Ään. 132 )

Eduskunta hyväksyi yleisperustelut mietinnön mukaisina.

Esiteltiin yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset.

Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista.

Yleiskeskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Jari Lindström /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut talous- politiikassaan. Hallitus on jatkuvasti kautensa aikana laiminlyönyt työllisyyden ja talouskasvun edistämisen. Kaiken lisäksi hallitus on siirtänyt Brysseliin ennennäkemättömän määrän verovaroja ja budjettivaltaa. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Timo Kalli /kesk Mika Lintilän /kesk kannattamana: "Hallitus on epäonnistunut kaikissa keskeisissä taloustavoitteissaan. Kuluvan vaalikauden perintönä Suomessa on massatyöttömyys, joka koskettaa suoraan jo 450 000 suomalaista. Valtion velka on ylittämässä 100 miljardin euron rajan ja velan suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut koko vaalikauden ajan. Suomi on menettänyt parhaan mahdollisen luottoluokituksen. Keskittämis- politiikan seurauksena sekä ihmisten että alueiden eriarvoistumis- kehitystä on voimistettu. Kuntatalous ja sitä kautta lähipalvelut on ajettu ahdinkoon. Hallitus ei ole kyennyt toimiin, joilla olisi luotu Suomeen uutta kasvua nopealla aikataululla. Näköpiirissä ei myöskään ole ratkaisuja, joilla kasvua vauhditettaisiin pidemmällä ajanjaksolla. Suomi on ajautunut vaalikauden aikana alati syvenevään näivettymis- kierteeseen. Kohta satavuotias Suomi ansaitsee parempaa. Maa tarvitsee uuden suunnan. Se on työllistävämpi, oikeudenmukaisempi ja sitä kautta turvallisempi Suomi. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Kari Uotila /vas Aino-Kaisa Pekosen /vas kannattamana: "Hallitus ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin työllisyyden parantamiseksi ja talouskasvun käynnistämiseksi eikä ole halunnut kääntää leikkaavaa talouspolitiikan suuntaa elvyttävämmäksi eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta."

Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: "Hallituksen talouspolitiikassa on unohdettu realiteetit, valtion velka on lisääntynyt ilman, että rakenteellisiin ongelmiin on kyetty puuttumaan, ja myös muiden puolesta otetut talousvastuut ovat kasvaneet. Samaan aikaan sosiaalinen ja alueellinen erilaistuminen on kiihtynyt. Tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Timo Kallin ehdotuksesta Jari Lindströmin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Markus Mustajärven ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta Jari Lindströmin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Jari Lindströmin ehdotuksen äänin

jaa 132, ei 61; poissa 6.

( Ään. 133 )

2) Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta Markus Mustajärven ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Markus Mustajärven ehdotuksen äänin

jaa 154, ei 39; poissa 6.

( Ään. 134 )

3) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Kari Uotilan ehdotuksen äänin

jaa 122, ei 71; poissa 6.

( Ään. 135 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on eduskunta antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle.

4) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 100, ei 92, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 136 )

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 13.1.2015 kello 14.

Arvoisat edustajat! Erittäin työntäyteinen vuosi ja syksy ovat takanamme. Näiden valtiopäivien aikana olemme nähneet hallituksen koostumuksen kolmessa erilaisessa muodossa. Muutokset ovat sujuneet järjestäytyneellä tavalla ja suomalaista parlamentarismia vahvistaen. Uudet oppositiopuolueet ovat löytäneet paikkansa vanhan opposition rinnalla. Päätökset syksyn aikana ovat sujuneet järjestäytyneellä tavalla.

Aherrusta on ollut ja pitkiä päiviä. Pyydän kiittää kaikkia kansanedustajia työstänne. Kiitän myös toisia kohtaan osoitetusta kunnioituksesta ja kyvystä kestää erilaisia mielipiteitä. Kiitän henkilökuntaa, pääsihteeriä ja koko henkilökuntaa, erinomaisesta työstä, joka on mahdollistanut kansanedustajien keskittymisen edustajantyöhön. Toivon, että joulutauon aikana itse kukin saa tarvitsemaansa ja kaipaamaansa lepoa ja keskittyy myös joulun sanomaan.

Toivon joulurauhaa, terveyttä ja tarmoa tulevan vuoden uusiin koitoksiin. Rauhallista joulua!

Täysistunto lopetettiin kello 11.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​