Täysistunnon pöytäkirja 135/2001 vp

PTK 135/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Niilo Keränen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r

20. ja 21.11. edustajat

 • Markku Rossi /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

20.—23.11. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.11. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

20.—22.11. edustaja

 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20. ja 21.11. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Jouni Backman /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 15. päivänä marraskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 79/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 27. päivänä marraskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2002 ja päättyy 31.12.2005. Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu yhteenveto hakijoista ja asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/ 2001 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana oleva, hallituksen esitystä HE 115/2001 vp vuoden 2002 talousarvioksi täydentävä hallituksen esitys HE 206/2001 vp lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 12/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/2/2001

5) Hallituksen esitys laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 11/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2001 vp

Lakialoite  LA 25/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 61/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/1/2001

16) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 10/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2001 vp

Lakialoite  LA 38/2000 vp, 20/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys vuoden 2002 veroasteikkolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2001 vp

Lakialoite  LA 133/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2001 vp

Lakialoite  LA 85/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 10/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2001 vp

Lakialoite  LA 72, 166, 170/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2001 vp

Lakialoite  LA 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio