Täysistunnon pöytäkirja 135/2004 vp

PTK 135/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. KESKIVIIKKONA 8. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8. ja 9.12. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

8.—10.12. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.12. edustajat

 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk

8.—11.12. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.12. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 134/1/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

6 § hyväksytään keskustelutta.

21 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälän 1 momentti saa seuraavan muodon, mikä tarkoittaa sitä, että valtiosihteeri ei voi toimia valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä: "Valtioneuvoston esittelijät. Valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijöinä toimivat tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämät ministeriön virkamiehet sekä valtioneuvoston määräämät esittelijät. Tämän lain 6 §:n 2 momentissa mainittu valtiosihteeri ei kuitenkaan voi toimia valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä."

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Satosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Arto Satonen ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Satosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 11.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 134/3/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 2. lakiehdotus

Lakiteksti

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut, että lakiteksti hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 9.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 27. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 134/15/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—8 §, 9—14, 14 a, 15, 15 a ja 15 b § ja 3 luvun otsikko sekä 16 ja 16 a — 16 e § ja 4 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

17 §

Keskustelu:

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Sari Sarkomaa /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Saarikankaan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Martin Saarikangas ed. Sari Sarkomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Saarikankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 13.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

18—24, 25 c, 26 ja 27 a § sekä 28—34 § hyväksytään keskustelutta.

34 a §

Keskustelu:

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Outi Ojala /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Korhosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Martti Korhonen ed. Outi Ojalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Korhosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 17 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 11.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

34 b § hyväksytään keskustelutta.

34 c §

Keskustelu:

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2

Outi Ojala /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Korhosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Martti Korhonen ed. Outi Ojalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Korhosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 17 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 9.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 luvun otsikko, 35, 36, 36 a ja 37 § ja 8 luvun otsikko, 38, 38 a — 38 d, 39, 39 a ja 40—43 §, 44—47 § ja 10 luvun otsikko sekä 48, 50—53 ja 55 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 122/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/6/2004

5) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/2/2004

10) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/3/2004

16) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2004 vp

Lakialoite  LA 38, 130/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/4/2004

18) Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/5/2004

23) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 235/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta
Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154, 248/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 242/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 24/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen