Täysistunnon pöytäkirja 135/2005 vp

PTK 135/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. PERJANTAINA 9. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.12. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk

10.—18.12. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd

10.—19.12. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.12. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.12. edustajat

 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kauppila /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Tapani Tölli /kesk

9.—12.12. edustaja

 • Anne Huotari /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 9. päivänä joulukuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 215—217/2005 vp.

__________

Ed. Mönkäreen edustajantoimi

Puhemies:

Ed. Sinikka Mönkäre on eduskunnalle osoittamassaan, 7. päivänä joulukuuta 2005 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1. päivästä helmikuuta 2006 lukien tultuaan valituksi Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtajaksi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ed. Sinikka Mönkäreelle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 1. päivästä helmikuuta 2006 lukien.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2005 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 68, 69/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42.

Asian käsittelyssä noudatetaan eilen pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa.

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 97 Avustukset kunnille hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 24 Tiehallinto, luku 40 Ratahallintokeskus ja luku 72 Viestinnän korvaukset ja avustukset hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 60 Energiapolitiikka hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko ja luku 09 Muut menot valtionvelasta hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot sekä luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut hyväksytään.

Eduskunta yhtyy mietinnön toiseen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 68 ja 69 hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvän ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta 15. päivästä joulukuuta 2005 alkaen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 11.

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä mietinnön ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun Kansainvälisen työjärjestön suosituksen ottamista tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Kun on tehty ehdotus asian pöydällepanosta ja ehdotusta on kannatettu, asia jää työjärjestyksen 57 §:n mukaisesti pöydälle. Kehotan seuraavia puhujia käyttämään puheenvuoron pöydällepanon ajankohdasta.

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ben Zyskowicz ed. Hanna-Leena Hemmingin kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi maanantaina pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Zyskowiczin ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi maanantain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 39. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 16.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen