Täysistunnon pöytäkirja 135/2012 vp

PTK 135/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. PERJANTAINA 21. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (10.01—10.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 11 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Tarja Filatov /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Janne Sankelo /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jan Vapaavuori /kok (10.17)
 • Suna Kymäläinen /sd (10.19)
 • Tarja Filatov /sd (10.25)
 • Janne Sankelo /kok (10.35)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.12.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 182—200/2012 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.12.2012 antanut eduskunnalle selonteon Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 (VNS 6/2012 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 893, 898, 901—904, 906, 908—910, 912, 913, 917, 918, 920, 921, 931/2012 vp.

__________

Vuoden 2012 valtiopäivien keskeyttäminen ja kokoontuminen vuoden 2013 valtiopäiville

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2012 valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta kokoontuu vuoden 2013 valtiopäiville maanantaina 4.2.2013 kello 12, jolloin vuoden 2012 valtiopäivät päättyvät.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2012 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—602/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 20.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

Pääluokkien 33, 35 ja 36 yleiskeskustelu päättyi 20.12.2012 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 134/1/2011

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 100 000 euroa vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseen. (TAA 448)

2. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 100 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (TAA 556)

3. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 200 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (TAA 592)

4. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 100 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin. (TAA 180)

5. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.02.05 lisäyksenä 1 000 000 euroa vanhusasiamiehen toimien perustamiseen. (TAA 109)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.10.51 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa tarvittavat resurssit lapsilisien indeksikorotuksen toteuttamiseksi vuosina 2013—2015." (Vastalause 1, lausumaehdotus 18)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.10.53 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin varusmiesten kotiuttamisrahan palauttamiseksi." (Vastalause 1, lausumaehdotus 19)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin omaishoidon tuen siirtämiseksi Kelan vastuulle ja varaa riittävät resurssit omaishoidon tuen tasokorotukseen sekä omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen." (Vastalause 1, lausumaehdotus 17)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.40.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin Kela-maksun palauttamiseksi yksityiselle sektorille". (Vastalause 1, lausumaehdotus 20)

10. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.40.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin eläkkeiden ostovoiman turvaamiseksi." (Vastalause 1, lausumaehdotus 21)

11. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 33.50.54 lisäyksenä 48 600 euroa ulkomaalaisille maksettavaan rintama-avustukseen. (TAA 299)

12. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 33.50.57 lisäyksenä 300 000 euroa sodan vuoksi alaikäisinä rintamapalvelun luonteisissa palvelu- ja vartiointitehtävissä toimineiden kuntoutukseen. (TAA 219)

13. Ritva Elomaa /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa vanhusten henkisen ja fyysisen terveyden edistämishankkeeseen. (TAA 30)

14. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 250 000 euroa omaishoitajien jaksamista tukeviin toimiin. (TAA 110)

15. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa uuden lastensairaalan rakennuskustannuksiin. (TAA 111)

16. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin. (TAA 182)

17. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin kunnille lastensuojelun avohuollon tukemiseen erityisesti syrjäseuduilla. (TAA 282)

18. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa vanhusten palvelujen tukemiseen Lapin syrjäseuduilla. (TAA 284)

19. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa omaishoitajien työn tukemiseen Lapin syrjäseuduilla. (TAA 283)

20. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 1 750 000 euroa Uudenmaan keskiasteen oppilaitosten mielenterveyspalveluiden tukemiseen. (TAA 294)

21. Simo Rundgren /kesk Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 33.60.36 lisäyksenä 120 000 euroa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen. (TAA 397)

22. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 25 000 000 euroa lasten hyvinvoinnin ja mielenterveystyön edistämiseen. (Vastalause 1)

23. Ari Jalonen /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 400 000 euroa sisäilmaongelmaisten päiväkotien korjaushankkeisiin. (TAA 99)

24. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 500 000 euroa Lapin sairaanhoitopiirille lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon turvaamiseen ja saavutettavuuden parantamiseen erityisesti syrjäseuduilla. (TAA 281)

25. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin vanhuspalveluihin suunnattujen taloudellisten resurssien kasvattamiseksi ja että nämä resurssit kohdennetaan erityisesti sellaisiin vanhuspalveluihin, joissa asiakkaiden hoidon tarve on suurin." (Vastalause 1, lausumaehdotus 22)

26. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.70.01 lisäyksenä 200 000 euroa työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoihin ulkomaalaisen työvoiman käyttöä valvovien tarkastajien lisäämiseen Lounais-Suomessa. (TAA 594)

27. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 600 000 euroa ylimääräisenä tukena psykoosilääkitystä saavien mielenterveyspotilaiden hammashuoltoon. (TAA 595)

28. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 600 000 euroa asbestille altistuneiden terveysneuvontaan ja kuntoutukseen. (TAA 596)

29. Johanna Jurva /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa kotihoidon lääkärien palkkaamiseksi. (TAA 107)

30. Martti Mölsä /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 33.70.52 lisäyksenä 178 000 euroa Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin toimintaan. (TAA 288)

31. Pirkko Mattila /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 33.80.40 lisäyksenä 1 300 000 euroa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen turvaamiseen ja lomaoikeuden laajentamisen suunnitteluun. (TAA 223)

32. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 33.80.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa maatalousyrittäjien lomituspalveluiden kustannuksiin. (Vastalause 2)

33. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: luvun 33.80 uudelle momentille lisäyksenä 300 000 euroa poronhoitajien sijaisaputoiminnan jatkamiseen. (TAA 261)

34. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.80 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että poronhoitajien sijaisapukokeilua jatketaan vuoden 2013 loppuun." (TAA 260)

35. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 5 000 euroa Lahden KesäMäSä -tapahtuman tukemiseen. (TAA 212)

36. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 213)

37. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnan turvaamiseen. (TAA 214)

38. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Päijät-Hämeen piirin toimintaan. (TAA 215)

39. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Suomen pelastuskoiraliiton toimintaan. (TAA 112)

40. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 453)

41. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen kokonaisuudistus tehdään viipymättä ja että Keskustan kotikunta—maakuntamalli otetaan valmistelun pohjaksi." (Vastalause 2, lausumaehdotus 35)

42. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin työurien pidentämiseksi, osa-aikatyön mahdollisuuksien lisäämiseksi ja valmistelee kuntoutuksen kokonaisuudistuksen." (Vastalause 2, lausumaehdotus 36)

43. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että terveydenhuollon tietojärjestelmät yhdenmukaistetaan koko maassa Keskustan kotikunta—maakuntamalliin pohjautuen." (Vastalause 2, lausumaehdotus 37)

44. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että uudistustyö sosiaaliturvan yksinkertaistamiseksi aloitetaan välittömästi." (Vastalause 2, lausumaehdotus 38)

45. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että omaishoidon tuki siirretään Kelan maksettavaksi ja tuki muutetaan verovapaaksi." (Vastalause 2, lausumaehdotus 39)

46. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin peruakseen lapsilisien indeksijäädytyksen." (Vastalause 2, lausumaehdotus 40)

47. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, joilla vähimmäismääräiset vanhempainetuudet korotetaan työttömien peruspäivärahan tasolle." (Vastalause 2, lausumaehdotus 41)

Päätökset

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 46, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään.1 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kauko Tuupaisen ehdotus 2 ja Jyrki Yrttiahon ehdotus 3 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 3 ehdotusta 2 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 3 Kauko Tuupaisen ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 175, ei 4, tyhjiä 3; poissa 17.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 38, tyhjiä 2; poissa 14.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 68, tyhjiä 3; poissa 16.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 47, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 67, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 50; poissa 15.

( Ään. 7 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 8 ja Markku Rossin ehdotus 45 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 45 ehdotusta 8 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ehdotuksesta 45 ehdotusta 8 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 8 äänin

jaa 148, ei 33, tyhjiä 4; poissa 14.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä ehdotuksesta 8 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 72; poissa 13.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 40; poissa 15.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 41; poissa 17.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 41; poissa 14.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 65, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 51; poissa 15.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 45; poissa 12.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 68, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 43; poissa 13.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 43; poissa 13.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 68, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 38, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 44; poissa 14.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 42, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 66; poissa 16.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 39, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 32, tyhjiä 6; poissa 15.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 34, tyhjiä 7; poissa 11.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 40; poissa 11.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 53, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 31 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pirkko Mattilan ehdotus 31 ja Markku Rossin ehdotus 32 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 32 ehdotusta 31 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 32 Pirkko Mattilan ehdotusta 31 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 31 äänin

jaa 147, ei 36, tyhjiä 3; poissa 13.

( Ään. 32 )

2) Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 31 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 72; poissa 12.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 59, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 61, tyhjiä 2; poissa 12.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 40, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 43; poissa 16.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 41; poissa 13.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 50; poissa 13.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 38, tyhjiä 32; poissa 11.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 37, tyhjiä 34; poissa 10.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 33, tyhjiä 38; poissa 10.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 71, tyhjiä 2; poissa 9.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 68, tyhjiä 3; poissa 14.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 70, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 47 )

__________

Arto Pirttilahti /kesk:

Arvoisa puhemies! Kohtaan 30 "ei".

Tom Packalén /ps:

Arvoisa puhemies! Kohtaan 7 "ei".

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohtaan 41 "tyhjä".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 33 mietinnön mukaisena.

__________

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 35.10.21 lisäyksenä 100 000 euroa Heinolan lintutarhalle luonnonvaraisten lintujen hoitamiseen. (TAA 216)

2. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 100 000 euroa Madesjärven kunnostamiseen Jalasjärvellä ja Parkanossa. (TAA 274)

3. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 100 000 euroa Niskoslammen, Niskosjoen ja Viinamäenlahden kunnostamisen aloittamiseen Kihniöllä. (TAA 275)

4. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 150 000 euroa Ikaalisten ja Hämeenkyrön alueella sijaitsevan Kyrösjärven rannoille vierasvenesatamien rakentamiseen. (TAA 271)

5. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 200 000 euroa Pappilansalmen kunnostuksen aloittamiseen Parkanossa. (TAA 276)

6. Maria Lohela /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 500 000 euroa Littoistenjärven tilan parantamiseen. (TAA 206)

7. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa Luirojoen kunnostamiseen Lapissa. (TAA 263)

8. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 450 000 euroa Savupirttien kansallispuiston perustamisen valmisteluun Konneveden ja Rautalammin alueelle. (TAA 385)

9. Mirja Vehkaperä /kesk Inkeri Kerolan /kesk kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 500 000 euroa merialueen retkisatamaverkoston palveluiden kehittämiseen. (TAA 559)

10. Ari Jalonen /ps Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 850 000 euroa Selkämeren kansallispuiston palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. (TAA 487)

11. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa Urho Kekkosen, Lemmenjoen ja Pyhä-Luoston kansallispuistojen infrastruktuurin kehittämiseen sekä työvoiman palkkaamiseen. (TAA 264)

12. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 3 000 000 euroa Metsähallituksen luontopalveluiden turvaamiseen. (TAA 265)

13. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän /kesk kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 8 600 000 euroa siirtoviemärihankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. (Vastalause 2)

14. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 93 000 euroa jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä. (TAA 64)

15. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 250 000 euroa Itämeren suojeluun. (TAA 65)

16. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 150 000 euroa Valkiajärven kunnostustöiden aloittamiseen Seinäjoella ja Jalasjärvellä. (TAA 481)

17. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Kauhavan kaupungissa sijaitsevan Ojutjärven kunnostustoimien aloittamiseen. (TAA 482)

18. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Kurtakkojärven kunnostamiseen Kolarissa. (TAA 398)

19. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 400 000 euroa Vesijärven tilanteen parantamiseen. (TAA 217)

20. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 480 000 euroa Laajalahden kunnostuksen 2-vaiheeseen Keski-Suomessa. (TAA 557)

21. Martti Mölsä /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 500 000 euroa Sastamala—Huittinen-siirtoviemärin ja -yhdysvesijohdon rakentamisen aloittamiseen. (TAA 289)

22. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lapin matkailualueiden ympäristötöiden toteuttamiseen. (TAA 266)

23. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 35.20.37 lisäyksenä 88 500 euroa tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa. (TAA 66)

25. Martti Mölsä /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 35.20.37 lisäyksenä 500 000 euroa aluearkkitehtitoimintaan. (TAA 290)

26. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa asuntojen korjaustoimintaan. (Vastalause 1)

27. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa asuntojen peruskorjausavustuksiin. (TAA 597)

28. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän /kesk kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 30 000 000 euroa avustuksina korjaustoimintaan. (Vastalause 2)

29. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 35.20.55 kohdalla "Eduskunta edellyttää, että hallitus tarttuu voimallisemmin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen eli sosiaalisen asuntotuotannon haasteisiin, jotta se saadaan uudelleen käyntiin." (Vastalause 1, lausumaehdotus 23)

30. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 35 kohdalla "Eduskunta edellyttää ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden ja Metsähallituksen tuottovaatimusten välisen ristiriidan selvittämistä, sillä Metsähallituksen korotettu tuottovaatimus (20 miljoonaa euroa/vuosi) vaarantaa ympäristöministeriön asettamat luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön tavoitteet." (TAA 262)

Päätökset

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 36; poissa 25.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 46; poissa 15.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 44; poissa 13.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 43; poissa 9.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43; poissa 14.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Maria Lohelan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 40; poissa 10.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 37, tyhjiä 4; poissa 10.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 36, tyhjiä 4; poissa 10.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 46, tyhjiä 6; poissa 11.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 53, tyhjiä 3; poissa 9.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43, tyhjiä 3; poissa 11.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 68, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 43; poissa 9.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 45; poissa 10.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 45; poissa 10.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 42; poissa 11.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 43, tyhjiä 4; poissa 12.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 40, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 43, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 46; poissa 12.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43, tyhjiä 3; poissa 9.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39; poissa 11.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 44; poissa 8.

( Ään. 71 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 26, Jyrki Yrttiahon ehdotus 27 ja Antti Rantakankaan ehdotus 28 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 26 ja 27 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään ehdotuksesta 28 niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 28 Pentti Kettusen ehdotusta 26 ja Jyrki Yrttiahon ehdotusta 27 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 26 ja 27 äänin

jaa 156, ei 33, tyhjiä 2; poissa 8.

( Ään. 72 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 26 ja Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 27 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 73; poissa 9.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 70; poissa 8.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 39, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 75 )

__________

Aila Paloniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluaisin korjata äänestyksen kohdasta 8. Minun piti äänestää siinä "ei".

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Kohtaan 1 "ei".

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kohtaan 1 "ei".

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Äänestys kohtaan 1 "ei".

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohtaan 1 "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 35 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 36 kohdalla "Suomi ei jatkossa ota uutta velkaa muiden valtioiden talousvastuiden vuoksi eikä vaaranna parasta luottoluokitustaan ottamalla kohtuuttomia riskejä muiden puolesta." (TAA 267)

Päätökset

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 58, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 76 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 36 mietinnön mukaisena.

__________

Esiteltiin tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Seuraavat tuloja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen kotitalousvähennyksen vähennyskelpoisen työkorvauksen määrän nostamisesta 45 prosentista takaisin 60 prosenttiin." (Vastalause 1, lausumaehdotus 25)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin kilometrikorvausten säilyttämiseksi vuoden 2012 tasolla." (Vastalause 1, lausumaehdotus 26)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen tuloverotuksen 5. portaan marginaaliveron nostamisesta 36 prosenttiin ja 4. portaan marginaaliveron nostamisesta 32 prosenttiin." (Vastalause 1, lausumaehdotus 27)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta." (Vastalause 1, lausumaehdotus 28)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin tuloverotaulukon inflaatiotarkistuksen tekemiseksi pieni- ja keskituloisille myös vuodelle 2013." (Vastalause 1, lausumaehdotus 29)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen osinkoverouudistuksesta, jossa kaikki listattujen yritysten jakamat osingot saatetaan pääomaverotuksen piiriin, ja listaamattomien yritysten osingot olisivat aina verovapaita 10 000 euroon saakka." (Vastalause 1, lausumaehdotus 30)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää resursseja harmaan talouden torjuntaan ja antaa esityksen tilaajavastuulain sakon korottamisesta." (Vastalause 1, lausumaehdotus 31)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen yhteisöverouudistuksesta, jossa työllistävä pk-yritys olisi vapautettu yhteisöverosta niin kauan, kun se ei jaa omistajilleen osinkoa." (Vastalause 1, lausumaehdotus 32)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus puuttuu tarmokkaammin Suomelle haitalliseen yritysten verosuunnitteluun ja antaa eduskunnalle esityksen tuloverolain korkovähennysoikeuden rajaamisesta sekä alikapitalisoinnin kieltävästä laista." (Vastalause 1, lausumaehdotus 33)

10. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin veropohjan laajentamiseksi oikeudenmukaisella tavalla ottamalla verotuksen piiriin suurten säätiöiden ja yhdistysten saamat pääomatulot." (Vastalause 1, lausumaehdotus 34)

11. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen suurten varallisuuksien verottamisesta." (Vastalause 1, lausumaehdotus 24)

12. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentilta 11.04.01 vähennettäväksi 100 000 000 euroa arvonlisäveron arvioidusta tuotosta. (TAA 225)

13. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.04.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin yleisen arvonlisäverokannan säilyttämiseksi vuoden 2012 tasolla." (Vastalause 1, lausumaehdotus 35)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.04.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nostamisesta 20 000 euroon ja huojennusalueen katon nostamisesta 40 000 euroon." (Vastalause 1, lausumaehdotus 36)

15. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen dieselautojen käyttövoimaveron poistamisesta." (Vastalause 1, lausumaehdotus 37)

16. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin energiaverotuksen alentamiseksi." (Vastalause 1, lausumaehdotus 38)

17. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin turpeen verotuen säilyttämiseksi vuoden 2012 tasolla." (Vastalause 1, lausumaehdotus 39)

18. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen kaivosverosta." (Vastalause 1, lausumaehdotus 40)

19. Mika Lintilä /kesk Esko Kivirannan /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa uuden tiukemman lakiesityksen, jolla estetään kokonaan yritysten mahdollisuus hyödyntää veroparatiiseja konsernilainojen korkovähennysoikeusmahdollisuutta hyväksikäyttäen. Lisäksi hallituksen edellytetään ryhtyvän toimiin, joilla vahvistetaan siirtohinnoittelun valvontaa, jotta Suomessa tehtävä voitto tulee asianmukaisesti Suomessa verotetuksi." (Vastalause 2, lausumaehdotus 42)

20. Mika Lintilä /kesk Esko Kivirannan /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveroon kohdistetut veronkorotukset peruutetaan ja niiden sijasta tehdään julkisen talouden tasapainoa parantava yleisen arvonlisäverokannan lisäkorotus." (Vastalause 2, lausumaehdotus 43)

21. Mika Lintilä /kesk Esko Kivirannan /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa lakiesityksen, jolla vesi- ja ydinvoimaloilta leikataan päästökaupasta aiheutuvat ansiottomat voitot." (Vastalause 2, lausumaehdotus 44)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 70; poissa 10.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 72; poissa 8.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 42; poissa 11.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 40; poissa 7.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 69; poissa 7.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 40; poissa 8.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 40; poissa 9.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 38, tyhjiä 2; poissa 7.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 73; poissa 11.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 38, tyhjiä 2; poissa 9.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 41; poissa 7.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 8, tyhjiä 30; poissa 7.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 38; poissa 14.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 40; poissa 8.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 48; poissa 16.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 43; poissa 10.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 71; poissa 9.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 39; poissa 10.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 73; poissa 8.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 35, tyhjiä 31; poissa 9.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 35, tyhjiä 31; poissa 9.

( Ään. 97 )

__________

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Äänestyksessä ehdotuksesta 2 pahasti erheellisesti painoin vihreätä. Piti tietysti painaa punaista. Pyydän tämän merkittävän pöytäkirjaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään tämä valitettava epäonnistuminen viimeisenä päivänä.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 11 mietinnön mukaisena.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Päätökset

Eduskunta hyväksyi osaston 12 mietinnön mukaisena.

Osasto 13
Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset

Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 13.04.01 arvioitua tuottoa Suomen Pankin voitto-osuudesta korotetaan 100 000 000 eurolla. (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39; poissa 11.

( Ään. 98 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 13 mietinnön mukaisena.

Osasto 15
Lainat

Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 15.03.01 kohdalla: "Hallituksen on valmistauduttava siihen mahdollisuuteen, että Suomen luottoluokitus alenee, ja laadittava sen varalta vaihtoehtoinen selviytymisstrategia." (TAA 226)

Päätökset

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 73; poissa 10.

( Ään. 99 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 15 mietinnön mukaisena.

Esiteltiin yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset.

Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina.

Esiteltiin yleisperustelut.

Yleisperustelut

Ehdotukset

Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin tarpeettoman hallintobyrokratian vähentämiseksi." (Vastalause 1)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää selvityksen pakkoruotsin valtion- ja kansantaloudellisista kokonaiskustannuksista." (Vastalause 1)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin turvapaikka- ja perheenyhdistämismenettelyn tiukentamiseksi sekä kotouttamista tarvitsevan maahanmuuton hillitsemiseksi." (Vastalause 1)

4. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus keskeyttää epätietoisuutta ja sekaannusta kuntakentällä aiheuttaneen suurkuntiin tähtäävän kuntauudistuksen. Se tulee linjata uudelleen parlamentaarisesti yhteistyössä kuntakentän ja kunnallisalan asiantuntijoiden kanssa linjaamalla alueelliset erityispiirteet huomioivia uudistamismalleja, jotka turvaavat kuntien talouden ja asukkaiden tarvitsemat palvelut." (Vastalause 2)

5. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Valtion Infra Oy:n perustamiseksi ja yhtiön toiminnan käynnistämiseksi vuoden 2013 aikana." (Vastalause 2)

6. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ei toteuta hallitusohjelman kanssa täydellisessä ristiriidassa olevia leikkauksia maa- ja metsätalouteen. Toteutuessaan leikkaukset heikentäisivät kannattavuuskriisissä kamppailevan suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta, laskisivat Suomen ruokaomavaraisuutta, vaarantaisivat elintarvikejalostuksen työpaikkojen säilymisen, estäisivät kansallisen metsäohjelman toteutumisen sekä tekisivät mahdottomaksi uusiutuvan energian lisäämisestä annettujen sitoumusten täyttämisen." (Vastalause 2)

7. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus leikkausten sijaan sijoittaa rohkeasti uusiutuvaan energiaan. Talousarvion toteutuminen ehdotetussa muodossa johtaisi ulkomaisen saastuttavan hiilen ja muiden fossiilisten energiamuotojen lisääntyvään käyttöön kotimaisen puhtaan energian asemesta. Tämä kehitys heikentäisi vaihtotasetta ja sitä kautta osaltaan vaarantaisi Suomen AAA-luottoluokituksen säilymisen." (Vastalause 2)

8. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kuntauudistuksen ja viranomaistoimintaan liittyvien rakenteellisten uudistusten sekä määrärahaleikkausten yhteydessä hallitus tekee sisäisen turvallisuuden vaikuttavuusarvioinnin." (Vastalause 2)

9. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin monikansallisten suuryritysten suosimisen sijaan suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi." (Vastalause 2)

10. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta biotaloudesta saadaan kansallinen kärkihanke." (Vastalause 2)

11. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa koko Suomen kasvuun. Valtion on leikkausten sijaan rohkeasti panostettava koko Suomen rakentamiseen; teiden, rautateiden ja laajakaistan rakentamiseen, innovaatioihin ja osaamiseen sekä koulutukseen koko maassa." (Vastalause 2, lausumaehdotus 8)

Lisäksi tehtiin epäluottamuslause-ehdotus:

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen monisteen mukaisen epäluottamuslause-ehdotuksen.

Markku Rossi /kesk:

Herra puhemies! Haluan kannattaa.

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 72; poissa 10.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 37, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 38; poissa 11.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 70; poissa 13.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 67, tyhjiä 3; poissa 10.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 70, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 69, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 70, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 73; poissa 10.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 71; poissa 9.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 71, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 110 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt yleisperustelut mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista.

Yleiskeskustelussa on tehty seuraava ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Kaj Turunen /ps Hanna Mäntylän/ps kannattamana: "Hallitus ei ole onnistunut ensi vuoden talousarviossaan parantamaan talouskasvun edellytyksiä, työllisyyttä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja turvaamaan heikompiosaisten asemaa. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Yleisperustelujen kohdalla on tehty seuraava ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Timo Kalli /kesk Markku Rossin/kesk kannattamana: "Kataisen hallitus itse arvioi valtiontalouden pysyvän nykyisillä toimilla reilusti alijäämäisenä koko hallituskauden. Ensi vuoden talousarviosta puuttuvat keinot talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Hallituksen toimettomuuden politiikka on johtamassa hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen ulottuviin ja Suomea keskittäviin leikkauksiin. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Timo Kallin ehdotuksesta Kaj Turusen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta Kaj Turusen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Kaj Turusen ehdotuksen äänin

jaa 151, ei 33, tyhjiä 4; poissa 11.

( Ään. 111 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 117, ei 73; poissa 9.

( Ään. 112 )

( liite2 )

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arvoisat edustajat! Hivenen helpompi kevät ja erittäin tiivis ja paikka paikoin myös raskas syksy on nyt takanamme. Tässä työssä kohtaavat erilaiset käsitykset, joskus ne jopa törmäävät yhteen. Tärkeätä on, että tämä keskustelu on voitu käydä tämänkin vuoden ja syksyn aikana toisiamme kunnioittavassa hengessä.

Pyydän kiittää arvoisia edustajia työstänne ja ahkeroinnistanne isänmaamme parhaaksi, myös toistemme kunnioituksesta. Uskon, että toiveiden ja mahdollisuuksien kohdatessa ja eri mielipiteiden kohdatessa toisensa keskinäisestä kunnioituksesta on suurta apua yhteisen lopputuloksen löytämisessä.

Pyydän kiittää talon henkilökuntaa jälleen kerran erinomaisen hienosti hoidetusta työstä, edustajien hienosta palvelusta. Kiitän myös tiedotusvälineiden edustajia siitä, että eduskuntatyö on tälläkin kaudella ja tämänkin syksyn aikana perinpohjaisesti läpivalaistu.

Vietämme tänään talvipäivänseisausta. Se tarkoittanee sitä, että päivä pitenee, valoa löytyy enemmän. Sitä valoa eduskunta tulee tapaamaan, kun se ensi helmikuussa kohtaa itsensä uudelleen ja aloitamme kevätkauden haastavan päätöksenteon hetken.

Toivotan kaikille mahdollisimman rauhallista joulunaikaa, aikaa viettää läheistenne kanssa, aikaa latautua, aikaa löytää tarmoa ja uusia ideoita ensi vuoteen. Rauhallista joulua ja menestystä ensi vuodelle!

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetettiin kello 10.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen