Täysistunnon pöytäkirja 135/2013 vp

PTK 135/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. TORSTAINA 19. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.00—11.31, 16.00—16.58 ja 21.02—22.32), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.58—18.55 ja 22.32—23.12) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.55—21.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Jukka Kärnä /sd (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Suna Kymäläinen /sd (10.15)
 • Ville Niinistö /vihr (10.18)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 193/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2013 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—423, 425—428, 430—576/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 18.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

Yleiskeskustelu pääluokista 24, 30, 31, ja 32 päättyi 18.12.2013 täysistunnossa.

PTK 134/2/2013

Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn. (Hälinää)

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia istumaan paikoilleen, työskentely ei ole muuten mahdollista. Ellei kukin istu omalla paikallaan, puheenvuoropyyntöjä on mahdoton nähdä.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 24.01.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa lähetystöjen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 300 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

3. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 4 000 000 euroa Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (TAA 81)

4. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 24.30.66 kohdalla: "Monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta 30 000 000 euroa osoitetaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle ja kehitysyhteistyötiedotukselle." (TAA 289)

5. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 24.90.50 lisäyksenä 80 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen (VEU) tiedotustoiminnan lisäämiseen. (TAA 556)

6. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 24.90.50 vähennettäväksi 220 000 euroa Suomen Atlantti-seuralle ja Eurooppalainen Suomi ry:lle ehdotetusta määrärahasta. (TAA 459)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 38; poissa 38.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 35; poissa 31.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 36; poissa 37.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 34; poissa 35.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 38; poissa 27.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 36; poissa 32.

( Ään. 6 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 24 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 30.10.50 lisäyksenä 100 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen. (TAA 295)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.20.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Anne Kalmari /kesk Timo V. Korhosen /kesk kannattamana: momentille 30.20.01 lisäyksenä 150 000 euroa kansallisten kasvigeenivara-aineistojen kryosäilytykseen MTT:n Laukaan toimipisteessä. (TAA 134)

4. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 30.20.01 lisäyksenä 500 000 euroa maatalous- ja maaseutuyrittäjien voimavarakartoituksiin. (TAA 184)

5. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 30.20.40 lisäyksenä 7 500 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen korottamiseksi siten, että se vastaa työmarkkinasovun mukaista 20 euron korotusta. (Vastalause 1)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.20.45 lisäyksenä 29 000 000 euroa luopumistukiin, korvauksiin ja pellonmetsitystukiin. (Vastalause 2)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 30.20.45 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy voimallisemmin sekä ajamaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamista ja kehittämistä koko maassa että huomioimaan suomalaisen ruokaomavaraisuuden tärkeyden." (Vastalause 2)

8. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 30.30.01 lisäyksenä 100 000 euroa Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoihin. (TAA 297)

9. Anne Louhelainen /ps James Hirvisaaren /m11 kannattamana: momentille 30.30.20 lisäyksenä 50 000 euroa Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistyksen toiminnan tukemiseen. (TAA 209)

10. Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhosen /kesk kannattamana: momentille 30.30.20 lisäyksenä 240 000 euroa osoitettavaksi Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen lisäämiseen. (TAA 148)

11. Anne Kalmari /kesk Timo V. Korhosen /kesk kannattamana: momentilta 30.40.01 vähennettäväksi 700 000 euroa suurpetojen pannoitukseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 135)

12. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 1 000 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 229)

13. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 3 200 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 216)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 4 000 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (Vastalause 2)

15. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 30.40.43 lisäyksenä 400 000 euroa petovahinkojen vähentämiseen poronhoitoalueella. (TAA 217)

16. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 30.40.51 lisäyksenä 30 000 euroa Tornion—Muonionjoen kalastusoikeuksien selvittämiseen. (TAA 403)

17. Mirja Vehkaperä /kesk Antti Rantakankaan /kesk kannattamana: momentille 30.40.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Iijoen kalatien rakentamisen ensimmäiseen vaiheeseen. (TAA 536)

18. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 500 000 euroa Pöyliöjärven kunnostamiseen Kemijärvellä. (TAA 230)

19. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa pienvesistöjen kalataloudelliseen kunnostukseen Lapissa. (TAA 231)

20. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 15 000 000 euroa vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen. (Vastalause 2)

21. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa Pyhäjoen kunnan tulvasuojelun kehittämissuunnitelman käynnistämiseen. (TAA 544)

22. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 8 500 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (Vastalause 2)

23. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 30.63 kohdalla: "Eduskunta edellyttää Metsähallituksen noudattavan kaikissa alihankinnoissaan tilaajavastuulain periaatteita ja valvovan asianmukaisten työehtojen noudattamista ja että työehtojen noudattaminen ja niiden toteennäyttäminen on ehto alihankintasopimuksen tekemiselle." (TAA 232)

24. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 30.63 kohdalla: "Eduskunta edellyttää Metsähallituksen täyttävän tinkimättä yhteiskunnalliset ja työllistämisvelvoitteensa Ylä-Lapissa." (TAA 233)

25. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 30.63 kohdalla: "Metsähallituksen liiketoimintakonsernin tuloutus valtion talousarvioon on 100 000 000 euroa." (TAA 234)

26. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selventää, mitä hallitusohjelman kirjaus Makeran jatkon arvioinnista tarkoittaa ja kertoo suunnitelmansa Makeran toimialaan kuuluvien toimintojen jatkosta viipymättä." (Vastalause 1)

27. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että pienpuunenergian tukijärjestelmän toteutumattomuuden vuoksi pienpuunenergiatukeen varatut varat on siirrettävä käytettäväksi kokonaisuudessaan KEMERA-järjestelmän kautta." (Vastalause 1)

28. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla parannetaan ruoan alkuperämerkintöjä." (Vastalause 1)

29. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin uudistaakseen hallinnon toimintatapoja. Lähtökohtana on oltava viljelijöihin kohdistuvan hallintotaakan keventäminen ja tukimaksatusten viivytyksettömän toiminnan turvaaminen." (Vastalause 1)

30. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa linjaansa ja ryhtyy noudattamaan eduskunnan yksimielistä päätöstä maaseutuvaikutusten arvioinnin suorittamisesta kaikkien maaseutuun kohdistuvien merkittävien toimenpiteiden tai päätösten yhteydessä." (Vastalause 1)

31. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa hallitusohjelman kirjauksen metsiin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamisesta kansallisen metsäohjelman mukaisesti." (Vastalause 1)

32. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus säilyttää maaseudun kehittämisen määrärahat tasolla, joka turvaa laadukkaan ja alueellisesti sekä sisällöllisesti kattavan neuvonnan tarjonnan koko maassa." (Vastalause 1)

33. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa maatalouden harjoittajien energiaveronpalautuksen kuluneena vuonna voimassa olleen mallin mukaiseksi." (Vastalause 1)

34. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin biotalouden nostamiseksi kansalliseksi kärkihankkeeksi." (Vastalause 1)

35. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ei saa heikentää Etelä-Suomen viljelijöiden edellytyksiä kannattavaan maataloustuotantoon luopumalla ns. artiklan 141 perusteella maksettavista tuista." (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 39; poissa 26.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 39; poissa 26.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 54; poissa 26.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61; poissa 31.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 65; poissa 25.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 38; poissa 23.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 67; poissa 24.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 39; poissa 24.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 38; poissa 25.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 53, tyhjiä 2; poissa 28.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 55; poissa 28.

( Ään. 17 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärven ehdotus 12, Eeva-Maria Maijalan ehdotus 13 ja Pentti Kettusen ehdotus 14 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 14 ehdotusta 13 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 12 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 14 Eeva-Maria Maijalan ehdotusta 13 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 13 äänin

jaa 135, ei 37, tyhjiä 5; poissa 22.

( Ään. 18 )

[Äänestys 19 mitätöitiin.]

2) Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 13 Markus Mustajärven ehdotusta 12 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 12 äänin

jaa 103, ei 63, tyhjiä 1; poissa 32.

( Ään. 20 )

3) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 12 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 67; poissa 24.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 56, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 53, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 59; poissa 21.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 37, tyhjiä 3; poissa 21.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 40, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 40; poissa 22.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 44; poissa 20.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 54; poissa 23.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 57; poissa 19.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 40; poissa 25.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 67; poissa 20.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 66, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 68, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 68; poissa 21.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 68; poissa 21.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 66; poissa 24.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 67; poissa 21.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 68; poissa 22.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 68; poissa 20.

( Ään. 42 )

__________

Peter Östman /kd:

Tekniikka ei toiminut. Äänestyksessä 33 olisin äänestänyt "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan.

Anu Urpalainen /kok:

Arvoisa puhemies! Tekniikka ei toiminut myöskään minun kohdalla. Kohdassa 19 äänestän "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 30 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon ja kunnossapitoon. (Vastalause 2)

2. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon. (TAA 136)

3. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon. (TAA 538)

4. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa teiden nopeusrajoitusten tarkastamiseen Varsinais-Suomessa. (TAA 33)

5. Teuvo Hakkarainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa kantatien 77 parantamiseen välillä Viitasaari—Keiteleen kunnan raja. (TAA 47)

6. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa seututien 274 peruskorjaukseen ja päällystämiseen välillä Kauhajärvi—Karvia. (TAA 51)

7. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa seututien 6700 peruskorjaukseen välilä Kauhajoki—Karvia. (TAA 52)

8. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lustilan paikallistielle 17129 Kauhajoella. (TAA 53)

9. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kantatien 67 parantamiseen. (TAA 57)

10. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Jalasjärven ja Kauhajoen välisen paikallistien 17109 peruskorjaukseen ja päällystämiseen kaatopaikan tienhaaran ja Kauhajoen kaupunginrajan välillä. (TAA 59)

11. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kantatien 67 välillä Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella. (TAA 60)

12. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kantatien 68 ja Pietarsaaren sataman välisen tieyhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen. (TAA 61)

13. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 300 000 euroa kantatien 63 parantamiseen. (TAA 62)

14. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa uuden sillan rakentamiseen Kyrönjoen yli välille 7200 Reiniläntie—Alapääntie Seinäjoen Ylistarossa. (TAA 63)

15. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa kantatien 44 peruskorjaukseen välillä Kauhajoki ja Aronkylä—Honkajoki. (TAA 65)

16. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa maantien 661 parantamiseen välillä Isojoki—Kauhajoen Päntäne. (TAA 66)

17. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 500 000 euroa kantatien 63 perusparantamiseen välillä Evijärvi—Kaustinen. (TAA 68)

18. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen Jalasjärvelle. (TAA 69)

19. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Perhon ja Kinnulan välisen maantien 7520 kunnostamiseen. (TAA 70)

20. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa perustieverkon ylläpitoon Vaasan vaalipiirissä. (TAA 72)

21. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun. (TAA 83)

22. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun. (TAA 84)

23. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Someron Jaatilanjoen sillan suunnitteluun ja rakentamiseen. (TAA 85)

24. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella. (TAA 86)

25. James Hirvisaari /m11 Anne Louhelaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 24 turvallisuutta lisäävien liikennejärjestelyjen toteuttamiseen välillä Lahti—Vääksy—Padasjoki. (TAA 96)

26. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Vintturin paikallistien perusparannustöiden aloittamiseen Kaustisella. (TAA 98)

27. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen Koskenvarrentielle 7115 välille Alajärven keskusta—Väärämäentie. (TAA 99)

28. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa liikennejärjestelyjen parantamisen aloittamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä. (TAA 100)

29. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven Ammesmäentien päällysteen korjaamiseen. (TAA 101)

30. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Puurosen ja Polson kylät yhdistävän paikallistien perusparantamiseen ja päällystystöiden aloittamiseen Vetelissä. (TAA 102)

31. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa tien 751 perusparantamisen aloittamiseen Vetelin Sillanpään ja Lestijärven välillä. (TAA 103)

32. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen paikallistien 16853 peruskorjaamiseen välillä Kangasaho—Lehtomäki—Autio. (TAA 104)

33. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään. (TAA 105)

34. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Lapualla sijaitsevan ns. Koveron risteystä koskevan eritasoliittymähankkeen käynnistämiseen. (TAA 106)

35. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä. (TAA 107)

36. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Evijärvellä olevan Karvosentien perusparantamiseen ja päällystämiseen. (TAA 108)

37. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Tuusulan Koskenmäen kiertoliittymän parantamiseen. (TAA 128)

38. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen Uudellamaalla. (TAA 129)

39. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa jatkettavalle teemahankkeelle "Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä" sekä aloitettavalle teemahankkeelle "Tieliikenteen meluntorjunta pääkaupunkiseudulla". (TAA 130)

40. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa alueellisiin investointeihin, valtakunnallisiin hankeohjelmiin ja teemapaketteihin sekä kaikkein kiireellisimpiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueen pieniin sekä keskikokoisiin yleisen tieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakennushankkeisiin. (TAA 131)

41. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Välikylä—Miilunranta—Sydänmaankylä-tien perusparannukseen Kärsämäen kunnassa. (TAA 151)

42. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Kajaanissa sijaitsevan Vuoreslahdentien perusparantamiseen ja kestopäällystä- misen välillä Käärmeniementie—Kokkolantie. (TAA 152)

43. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Taivalkosken Mustavaaraan johtavan maantien suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. (TAA 153)

44. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kainuun heikkokuntoisten sorateiden parantamisen suunnitteluun ja kunnostuksien aloittamiseen. (TAA 154)

45. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kontiomäen ja Taivalkosken välisen rautatieyhteyden perusparantamiseen sekä Taivalkosken ja Mustavaaran kaivoksen välisen uuden rautatieyhteyden suunnittelemiseen ja töiden aloittamiseen. (TAA 155)

46. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Rovaniemi—Kirkkoniemi-rautatieyhteyttä koskevaan suunnittelutyöhön se- kä Salla—Muurmansk-radan ja Vartius—Kostamus—Lietmajärvi—Kotskoma-rautatieyhteyden (Murmanskin rata) rakentamista koskevaan selvitystyöhön. (TAA 156)

47. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Jonsantien perusparannukseen Lapinlahden Varpaisjärvellä. (TAA 160)

48. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Enolahdentien perusparannukseen Kuopion Vehmersalmella. (TAA 161)

49. Esko Kiviranta /kesk Annika Saarikon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa Sauvo—Pyhäloukas-tien perusparannukseen. (TAA 169)

50. Esko Kiviranta /kesk Annika Saarikon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Espoo—Lohja—Salo-ratalinjan yleissuunnitelman tekemiseen. (TAA 138)

51. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Laikanlahdentien perusparannuksen aloittamiseen Outokummussa. (TAA 176)

52. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Siikakoskentien perusparantamisen aloittamiseen Liperissä. (TAA 177)

53. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Varosentien perusparantamisen aloittamiseen Polvijärvellä. (TAA 178)

54. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Joensuussa sijaitsevan Rasikummuntien perusparantamiseen. (TAA 179)

55. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ilomantsin Pampalon kaivoshankkeen väyläinvestointeihin. (TAA 180)

57. Eeva-Maria Maijala /kesk Simo Rundgrenin /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ivalon ja Nellimin välisen tieosuuden perusparannukseen Inarissa. (TAA 218)

58. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Nellimin tien peruskorjaukseen Inarin kunnassa. (TAA 237)

59. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Kolarin radan liikennejärjestelyiden parantamiseen. (TAA 235)

60. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Salla—Kantalahti-ratayhteyden edistämiseen. (TAA 236)

61. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Savukosken Tanhuan tien peruskorjaukseen. (TAA 238)

62. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa vierasvenesatamien rakentamiseen Kyrösjärven rannoille Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella. (TAA 264)

63. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen Kuruun, kantatien 65, Luoteentien ja Virastotien risteykseen. (TAA 265)

64. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille valtatie 3—Parkanon rautatieasema. (TAA 266)

65. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Sallan radan rakentamisedellytysten selvitystyön aloittamiseen. (TAA 278)

66. Martti Mölsä /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa tien numero 12753 (Myllytie) päällysteen parantamiseen. (TAA 284)

67. Martti Mölsä /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa seututien 230 tieosuuden Urjala—Punkalaidun päällysteen parantamiseen. (TAA 285)

68. Martti Mölsä /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Punkalaitumen ja Vammala/Sastamalan välisen seututien 252 parantamisen suunnitteluun. (TAA 286)

69. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen maanteiden 143 ja 2850 risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Hyvinkäällä. (TAA 304)

70. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa huonokuntoisen paikallistien 11099 kunnostamiseen ja päällystämiseen välillä Leppäkorpi—Kiikala. (TAA 305)

71. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ruovedellä. (TAA 340)

72. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kantatien 58 Oriveden teollisuusalueen kiertoliittymän rakentamiseen. (TAA 341)

73. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa kantatien 66 Ahjolantien kiertoliittymän rakentamiseen Virroilla. (TAA 342)

74. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä. (TAA 343)

75. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa. (TAA 344)

76. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa maantien 276 Litukantie, Viljakkala, kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 346)

77. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 200 000 euroa maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula. (TAA 347)

78. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen. (TAA 348)

79. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa valtatien 9 Suinula—Käpykangas ohituskaistan rakentamiseen Kangasalla. (TAA 349)

80. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Suihkolan eritasoyhteyden rakentamiseen Savon radalla Suonenjoella. (TAA 388)

81. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 9 kokonaisvaltaisen kehittämisen suunnitteluun välillä Hankasalmi—Niiralan raja-asema. (TAA 392)

82. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa meluesteiden suunnitteluun ja toteuttamisen aloittamiseen valtatiellä 5 välillä Kellolahdentie—Päiväranta Kuopiossa. (TAA 395)

83. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Siilinjärvi—Viinijärvi-ratayhteyden sähköistämiseen välillä Yaran Siilinjärven tehdas—Savonrata. (TAA 396)

84. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa kantatien 77 perusparantamiseen välillä Keitele (Pohjois-Savon maakunnanraja)—Taimoniemi (valtatie 4). (TAA 363)

85. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Nuorgam—Rajala Utsjoen kunnassa. (TAA 404)

86. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Sodankylän Kersilön kohdalle. (TAA 405)

87. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa paikallisteiden Vaattojärvi—Poikkijärvi ja Venejärvi—Venetti peruskunnostukseen Kolarin kunnassa. (TAA 406)

88. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kolarin kunnassa Venejärven ja Kurtakon välisen tien rakentamiseen. (TAA 408)

89. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 21 parannustöihin välillä Muonio—Ylimuonio. (TAA 409)

90. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Lehmivaara—Mämmilä—Korpikoski Pellon kunnassa. (TAA 410)

91. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Nuotioranta—Kainuunkylä—Pekanpää Ylitornion kunnassa. (TAA 411)

92. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä. (TAA 438)

93. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen teille 1551 ja 1552 välille Tarkkinen—Voolahden risteys Porvoossa. (TAA 439)

94. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Pappilantien 17339 peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 467)

95. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa yhdystien 17685 perusparantamisen aloittamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla. (TAA 34)

96. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen alikulun rakentamiseen maantielle 6900 Kurikan Jyllintaipaleella. (TAA 468)

97. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Polvenkyläntien ja Hakunintien peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 469)

98. Ismo Soukola /ps Ari Jalosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen maantiellä 2855 (Vanha Härkätie) Hämeenlinnan taajaman rajalta Kissankulman eläinpihan liittymään. (TAA 497)

99. Ismo Soukola /ps Ari Jalosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa alemman tieverkon perusparantamiseen Kanta-Hämeessä. (TAA 498)

100. Ismo Soukola /ps Ari Jalosen /ps kan- nattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 3 Hattulan Merven teollisuusalueen liittymän suunnitteluun ja toteutukseen. (TAA 499)

101. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa peruskorjauksen aloittamiseen tiellä 387 välillä Raippo—Vaalimaa. (TAA 512)

102. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa tien 3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa. (TAA 513)

103. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Parikkala—Syväoron rajanylityspaikan infrastruktuurin suunnittelutyöhön, kehittämiseen ja välittömiin kunnostustoimiin. (TAA 521)

104. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 450 000 euroa välittömiä perusparannuksia tarvitsevien tieosuuksien kartoittamisen ja kunnostukseen Etelä-Savon maakunnan alueella. (TAA 522)

105. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa Uurainen—Höytiä—Yläkintaus—Kintaus-yhdystien osittaiseen peruskorjaukseen. (TAA 529)

106. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa yhdystien nro 16691 peruskorjaukseen Jyväskylässä. (TAA 530)

107. Mirja Vehkaperä /kesk Antti Rantakankaan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 9 000 000 euroa Ylivieskan ratapihan kunnostukseen. (TAA 537)

108. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen kantatielle 63 Sievin kunnassa. (TAA 545)

109. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa valtatien 27 kehittämissuunnitelman käynnistämiseen Ylivieskan keskustan tuntumassa. (TAA 546)

110. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 31.10.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin perusväylänpidon ja yksityisten teiden kunnossapidon määrärahojen korottamiseksi, jotta kansallispääomamme rapautumien voidaan pysäyttää." (Vastalause 2)

111. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 8 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parannukseen. (TAA 239)

112. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtionavustukseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (Vastalause 1)

113. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 300 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon, parantamiseen ja rakennuskustannuksiin Etelä-Savon maakunnan alueella. (TAA 523)

114. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 75 000 000 euroa väyläverkon kehittämiseen. (Vastalause 2)

115. Pietari Jääskeläinen /ps Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa Kehä III:n rakennustöihin. (TAA 124)

116. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 4 000 000 euroa valtatien 8 liikennejärjestelyihin Heinolan alueella Kokkolassa. (TAA 74)

117. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 40 000 000 euroa Seinäjoki—Kaskinen-radan perusparannuksen aloittamiseen. (TAA 76)

118. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 18 oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki—Multia. (TAA 73)

119. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 31 000 000 euroa valtatien 18 suunnitteluun ja oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki—Multia. (TAA 494)

120. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 800 000 euroa Pori—Mäntyluoto—Tahkoluoto-radan sähköistyksen aloittamiseen. (TAA 112)

121. Esko Kiviranta /kesk Annika Saarikon /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Salon itäisen ohikulkutien rakentamisen käynnistämiseen. (TAA 171)

122. Esko Kiviranta /kesk Annika Saarikon /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 8 yhteysvälin Turku—Pori toteuttamiseen. (TAA 140)

123. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori. (TAA 560)

124. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamisen aloittamiseen Savukoskella. (TAA 240)

125. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 4 000 000 euroa kantatien 75 Yaran liittymään Siilinjärvellä. (TAA 162)

126. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 9 parantamisen aloittamiseen välillä Tampere—Orivesi. (TAA 350)

127. Anu Vehviläinen /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 23 vaiheittaiseen parantamiseen välillä Varkaus—Viinijärvi. (TAA 542)

128. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 26 perusparannushankkeen aloittamiseen. (TAA 514)

129. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 6 500 000 euroa valtatien 13 perusparannukseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella. (TAA 515)

130. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla. (TAA 516)

131. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 6 perusparannukseen välillä Taavetti—Lappeenranta. (TAA 517)

132. Mauri Pekkarinen /kesk Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä—Oulu parantamista varten. (TAA 334)

133. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Jyväskylä—Tampere-rataosan parantamista varten. (TAA 531)

134. Sirkka-Liisa Anttila /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa valtatien 2 Helsinki—Pori-tiehankkeen lisätöihin. (TAA 23)

135. Teuvo Hakkarainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa kantatien 77 parantamiseen välillä Viitasaari—Keiteleen kunnan raja. (TAA 48)

136. Markus Lohi /kesk Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa ohituskaistan rakentamiseen Simon ja Maksniemen välille nelostiellä. (TAA 206)

137. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 50 000 000 euroa Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyjen (vt 14) kolmannen vaiheen (Syväväylän siirto Laitaatsalmeen) suunnitteluun ja hankkeen toteuttamiseen. (TAA 524)

138. Simo Rundgren /kesk Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 100 000 000 euroa rataosuuden Laurila—Tornio—Kolari sähköistykseen. (TAA 412)

139. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 31.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan liikenneverkon kehittämiseen tarvittavan rahoituksen riittävyydestä, jotta väylien kunto säilyy ja liikenneverkkoon sidottu pääoma ei menetä arvoaan." (TAA 241)

140. Esko Kiviranta /kesk Annika Saarikon /kesk kannattamana: momentille 31.30.46 lisäyksenä 30 000 000 euroa laivanrakennuksen uudisalusten ympäristötukeen. (TAA 141)

141. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa maakuntien lentokenttätoiminnan kehittämiseen. (Vastalause 2)

142. Mauri Pekkarinen /kesk Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa lentoliikenteen ostopalveluihin. (TAA 335)

143. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen haja-asutusalueilla. (TAA 242)

144. Mirja Vehkaperä /kesk Antti Rantakankaan /kesk kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseen ja kehittämiseen. (TAA 539)

145. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 450 000 euroa henkilöliikenteen aloittamiseksi junaradalla Savonlinna—Pieksämäki. (TAA 525)

146. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Mänttä-Vilppula-rataosalla ja rataosuudella Vilppulan asema—Mäntän keskusta avaamiseen. (TAA 351)

147. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämisen edellyttämään selvitystyöhön ja suunnitteluun. (TAA 561)

148. Arto Pirttilahti /kesk Ari Torniaisen /kesk kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 5 070 000 euroa maaseudun laajakaistayhteyksien ja valokuitukaapeleiden rakentamiseen. (TAA 352)

149. Timo Korhonen /kesk Elsi Kataisen /kesk kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 50 000 000 euroa valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttamisen jatkamiseen seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan alueella. (TAA 190)

150. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: luvun 31.40 uudelle momentille 500 000 euroa yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 562)

151. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 31 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa lentoliikenteen turvaamisen vähintään nykyisen tasoisena maakuntakentille ja sen, ettei yhdenkään maakunnan lentoliikenne lakkaa." (Vastalause 1)

152. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 31 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Valtion Infra Oy:n perustamiseksi ja yhtiön toiminnan käynnistämiseksi vuoden 2014 aikana." (Vastalause 1)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 1, Anne Kalmarin ehdotus 2 ja Ari Torniaisen ehdotus 3 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

[Toimitettiin äänestys 43: jaa 122, ei 55, 1 tyhjä; poissa 21.]

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Kone ei tyhjentänyt noita vanhoja pohjia, eli äänestettiin samoilla kuin edellinen äänestys, eli pitäisi ottaa uudelleen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Otetaan uusiksi. Voi olla, että luvut eivät muutu, mutta otamme uusiksi.

[Äänestys 43 mitätöitiin.]

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1, Anne Kalmarin ehdotuksesta 2 ja Ari Torniaisen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 64; poissa 19.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 41; poissa 20.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Teuvo Hakkaraisen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 44; poissa 21.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 41, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 41, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 38, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 38, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 39, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 41, tyhjiä 3; poissa 19.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 39, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä Lasse Hautalana ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 37, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 35, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 37, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 37, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 37, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 37, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 38, tyhjiä 3; poissa 20.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 38, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 40; poissa 21.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 41; poissa 19.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 41; poissa 19.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä James Hirvisaaren ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 29, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 42; poissa 23.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 43; poissa 19.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 42; poissa 19.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 42; poissa 19.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 43; poissa 19.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 45; poissa 19.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 46; poissa 21.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 43; poissa 22.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 43; poissa 19.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 45; poissa 23.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 44; poissa 18.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 41, tyhjiä 3; poissa 19.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 34, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 36, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 35, tyhjiä 3; poissa 24.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 45; poissa 19.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 44; poissa 20.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 45; poissa 22.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 46; poissa 19.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 45; poissa 23.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 43; poissa 21.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 39; poissa 26.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 33, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 28, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 41; poissa 20.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 40; poissa 21.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 42; poissa 19.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 45; poissa 21.

( Ään. 96 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eeva Maria Maijalan ehdotus 57 ja Markus Mustajärven ehdotus 58 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 58 ehdotusta 57 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 58 Eeva Maria Maijalan ehdotusta 57 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 57 äänin

jaa 145, ei 27, tyhjiä 5; poissa 22.

( Ään. 97 )

2) Äänestyksessä Eeva Maria Maijalan ehdotuksesta 57 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 60, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 39; poissa 24.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 41; poissa 27.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41; poissa 24.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 45; poissa 19.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 41; poissa 20.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 42; poissa 20.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 41; poissa 19.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 42; poissa 19.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 33, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 36, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 35, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 34, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 35, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 35, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 38, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 34, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 29, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 33, tyhjiä 2; poissa 25.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 37, tyhjiä 3; poissa 25.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 33, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 83 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 36, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 84 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 34, tyhjiä 3; poissa 22.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 41, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 39, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 37, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 88 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 38, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 36, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 34, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 34, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 92 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 40; poissa 22.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 93 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 40; poissa 19.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 94 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 95 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 43; poissa 22.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 96 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 43; poissa 21.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 97 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 43; poissa 20.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 98 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 40; poissa 21.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 99 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 42; poissa 22.

( Ään. 139 )

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 100 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 140 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 101 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 44; poissa 21.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 102 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 44; poissa 24.

( Ään. 142 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 103 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 45; poissa 20.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 104 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 41; poissa 30.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 105 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 42; poissa 23.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 106 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 46; poissa 20.

( Ään. 146 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 107 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 54; poissa 22.

( Ään. 147 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 108 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 47; poissa 22.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 109 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 48; poissa 23.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 110 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 68; poissa 19.

( Ään. 150 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärven ehdotus 111 ja Timo Kallin ehdotus 112 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 112 ehdotusta 111 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 112 Markus Mustajärven ehdotusta 111 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 111 äänin

jaa 132, ei 43, tyhjiä 4; poissa 20.

( Ään. 151 )

2) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 111 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 69; poissa 20.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 113 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 41; poissa 22.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 114 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 39; poissa 20.

( Ään. 154 )

Äänestyksessä Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 115 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 40; poissa 20.

( Ään. 155 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 116 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 36; poissa 20.

( Ään. 156 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 117 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 27; poissa 20.

( Ään. 157 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lasse Hautalan ehdotus 118 ja Mikko Savolan ehdotus 119 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 119 ehdotusta 118 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 119 Lasse Hautalan ehdotusta 118 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 118 äänin

jaa 153, ei 9, tyhjiä 13; poissa 24.

( Ään. 158 )

2) Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 118 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 49; poissa 27.

( Ään. 159 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 120 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 40; poissa 22.

( Ään. 160 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 121 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 30, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 161 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esko Kivirannan ehdotus 122 ja Jyrki Yrttiahon ehdotus 123 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 123 ehdotusta 122 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 123 Esko Kivirannan ehdotusta 122 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 122 äänin

jaa 145, ei 18, tyhjiä 12; poissa 24.

( Ään. 162 )

2) Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 122 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 55, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 163 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 124 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 45; poissa 21.

( Ään. 164 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 125 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 47; poissa 19.

( Ään. 165 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 126 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 31, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 166 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen ehdotuksesta 127 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 35, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 167 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 128 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 36, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 168 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 129 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 31, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 169 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 130 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 30; poissa 23.

( Ään. 170 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 131 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 33, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 171 )

Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta 132 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 50, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 172 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 133 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 43, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 173 )

Äänestyksessä Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksesta 134 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 174 )

Äänestyksessä Teuvo Hakkaraisen ehdotuksesta 135 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 44, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 175 )

Äänestyksessä Markus Lohen ehdotuksesta 136 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 34, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 176 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 137 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 40, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 177 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 138 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 33, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 178 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 139 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 60; poissa 23.

( Ään. 179 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 140 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 31, tyhjiä 7; poissa 21.

( Ään. 180 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 141 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 62; poissa 19.

( Ään. 181 )

Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta 142 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 59, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 182 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 143 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 55; poissa 20.

( Ään. 183 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 144 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 55, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 184 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 145 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 46; poissa 24.

( Ään. 185 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 146 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 34, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 186 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 147 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 31, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 187 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 148 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 53; poissa 21.

( Ään. 188 )

Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta 149 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 48; poissa 24.

( Ään. 189 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 150 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 28, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 190 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 151 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 66; poissa 26.

( Ään. 191 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 152 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 42, tyhjiä 23; poissa 23.

( Ään. 192 )

__________

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Huomasin kauhukseni, että kohdassa 105 äänestin "jaa", kun piti äänestää "ei" eli tukea sopimuksen mukaan edustaja Tuupaisen hyvää esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jos kauhua helpottaa, niin tämä merkitään pöytäkirjaan.

Maria  Tolppanen  /ps:

Arvoisa puhemies! Kone ei toiminut kohdassa 53 ja 70, ja niissä äänestin "ei". Sen sijaan kohdassa 25 pitää olla "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 31 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 32.20.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa VTT:n toimintamenoihin erityisesti pk-yritysten tutkimuspalveluihin. (Vastalause 1)

2. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 32.20.06 vähennettäväksi 5 000 000 euroa Tekes- teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 470)

3. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa Tekesin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen erityisesti pk-yritysten innovaatiopalveluihin ja momentin myöntövaltuuksia lisätään 30 000 000 eurolla. (Vastalause 1)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 32.20.40 vähennettäväksi 200 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

5. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 431 000 euroa Botniaring masterplan -hankkeen toisen vaiheen toteuttamiseen. (TAA 77)

6. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 32.20.43 lisäyksenä 2 000 000 euroa kansainvälistymisavustukseen yritysten yhteishankkeisiin. (Vastalause 1)

7. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 32.20.47 lisäyksenä 3 000 000 euroa Finnvera Oyj:n korkotukiin ja luottotappiokorvauksiin. (Vastalause 1)

8. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 32.30.01 lisäyksenä 500 000 euroa työvoimatoimistojen toimipisteiden säilyttämiseksi Varsinais-Suomessa. (TAA 35)

9. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.30.44 lisäyksenä 10 000 000 euroa alueellisen kuljetustuen korottamiseen. (TAA 243)

10. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 700 000 euroa Salon seutukunnalle äkillisen rakennemuutoksen tukeen. (TAA 87)

11. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 50 000 000 euroa työllisyysmäärärahojen lisäämiseen. (TAA 245)

12. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 55 000 000 euroa joista 35 000 000 nuorten ja yli 55-vuotiaiden työllistymiseen, 10 000 000 euroa mestari-kisällitoimintamallien kehittämiseen ja 10 000 000 euroa yli 55-vuotiaiden alanvaihtajien palkkatukeen. (Vastalause 2)

13. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 150 000 euroa "Väliaikainen yrittäjyys" -selvitystyön tekemisen. (TAA 526)

14. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 300 000 euroa yli 50-vuotiaiden työllistämiseen Etelä-Savon maakunnassa. (TAA 527)

15. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 300 000 euroa nuorten työllistämiseen Etelä-Savon maakunnassa. (TAA 528)

16. Pietari Jääskeläinen /ps Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa työttömien työllistämiseksi parantamaan vanhusten ulkoilu- ja ruokailumahdollisuuksia. (TAA 125)

17. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa työllistämistoimiin Lapin syrjäseuduille. (TAA 279)

18. Jari Lindström /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 1 300 000 euroa oppisopimuskeskuksen kehittämiskeskuksen perustamiseen Kouvolaan. (TAA 205)

19. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa kohdennettavaksi kolmannelle sektorille erityisesti työttömien yhdistysten toiminnan turvaamiseen. (TAA 244)

20. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: Lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin työnantajan eläkemaksujen porrastamiseksi iän mukaan." (Vastalause 2)

21. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: Lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämiseen valtion virastoille ja laitoksille enintään 2 500 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen enintään 2 500 euron suuruisen kuukausipalkan mukaisesti sekä työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Määräraha kohdennetaan erityisesti vaikeimmille työttömyysalueille (aluevelvoitekunnat) sekä rakennemuutospaikkakunnille." (TAA 246)

22. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: Lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Työllistämis-, koulutus- ja erityismenojen määrärahasta saa käyttää 20 000 000 euroa nuorten aidon yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi siten, että jokaiselle ammattiin valmistuvalle alle 25-vuotiaalle nuorelle taataan kuuden kuukauden työttömyysjakson jälkeen määräaikainen, vähintään kuuden kuukauden mittainen kokoaikainen työjakso, mikäli nuori ei muuten työllisty." (TAA 247)

23. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: Lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että työllisyysmäärärahat käytetään täysimääräisesti sinä vuonna, johon ne on alun perin myönnetty. (TAA 248)

24. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 5 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (TAA 249)

25. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: Lausumaehdotus luvun 32.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää työ- ja elinkei-noministeriön aloittavan vuoden 2014 aikana valmistelutyön kaivoslain muuttamiseksi siten, että kaivosyhtiöt joutuvat maksamaan kaivoksen sijaintikunnalle tai -kunnille louhintamaksun tai veron louhintavolyyminsa tai tuloksensa perusteella." (TAA 250)

26. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 32.40.03 lisäyksenä 100 000 euroa säätiöiden rahankäytön valvontaan. (TAA 445)

27. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 700 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen. (TAA 298)

28. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan turvaamiseen. (TAA 251)

30. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 10 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (Vastalause 1)

31. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 10 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan korottamiseen. (TAA 252)

32. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.50.62 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun kehittämistoiminnan, erityisesti kylätoiminnan, turvaamiseen. (TAA 253)

33. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 32.50.64 lisäyksenä 5 000 000 euroa EU:n rakennerahastopolitiikan mukaisten ohjelmien valtion rahoitusosuuteen ja momentin valtuuksia lisätään 15 miljoonalla eurolla. (Vastalause 1)

34. Ismo Soukola /ps Ari Jalosen /ps kan- nattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa bioenergiahankkeen käynnistämiseen. (TAA 500)

35. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: Lausumaehdotus momentin 32.60.44 kohdalla: "Eduskunta toteaa, että hallituksen epäonnistuneen energiapolitiikan johdosta kotimaisen bioenergian kilpailukyky on heikentynyt ratkaisevasti suhteessa kivihiileen. Tämän kehityksen kääntämiseksi eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen palauttamiseksi vuoden 2012 tasolle." (Vastalause 2)

36. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 32.70.30 vähennettäväksi 40 000 000 euroa valtion maahanmuuton kustannuksista kunnille maksamiin korvauksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

37. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa lakiesityksen, jonka nojalla yksinyrittäjä saa koko maassa avustusta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin 30 prosenttia ensimmäisen 12 kuukauden ajalta ja 15 prosenttia seuraavien 12 kuukauden ajalta." (Vastalause 1)

38. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työllisyyttä ja vaihtotasetta parantavien kotimaisten energiamuotojen kilpailukyvyn palauttamiseksi. Tämä tapahtuu palauttamalla turpeen vero ja puun muuttuvahintainen tuotantotuki edellisen hallituksen päättämälle tasolle. Tämän lisäksi kivihiilen veroa tulee korottaa siten, että tällä katetaan noin 25 miljoonan euron osuus siitä 50 miljoonan euron välittömästä kustannuksesta, jonka turpeen veron alentaminen ja puun muuttuvahintaisen tuotantotuen korottaminen aiheuttaa." (Vastalause 1)

39. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yksityishenkilöiden työnantajaroolin helpottamiseksi ja palkka.fi -portaalin yksinkertaistamiseksi." (Vastalause 1)

40. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee innostavan ja kannustavan kasvun strategian Suomelle. Osana tätä laajempaa kokonaisuutta tarvitaan nopeasti kansallisen teollisuuspoliittisen strategia ja yrittäjyyden edistämisohjelma." (Vastalause 1)

41. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy ensi tilassa toimiin pientuotannon verkkoon pääsyn helpottamiseksi ja toteuttaa alkajaisiksi itse lupaamansa yksinkertaiset liittymistä ja verotusta koskevat menettelyt sekä yhtenäiset ohjeistukset pientuottajan sähköntuotannon myymiselle, hinnoittelulle ja laskutusmenettelylle, joiden piti valmistua vuoden 2013 aikana." (Vastalause 1)

42. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kansallista pääomamarkkinastrategiaa valmistelleen Stadighin työryhmän sekä investointistrategiaa valmistelleen selvitysmies Elorannan raportit on nostettava pölyttymästä toimenpiteiden kohteeksi." (Vastalause 1)

43. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy selvittämään yhteispohjoismaisen älykkään sähköverkon rakentamisedellytyksiä." (Vastalause 1)

44. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa työ- ja elinkeinotoimistojen riittävän palvelutason ottaen huomioon synkän työttömyystilanteen. Eduskunnan osoittamia työllisyysmäärärahoja ei saa jäädä käyttämättä sen vuoksi, että hallitus ei osoita riittäviä resursseja hakemusten käsittelemiseen tilanteessa, jossa laajan työttömyyden kurimuksessa on jo pitkälti yli 400 000 ihmistä." (Vastalause 1)

45. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pidättäytyy uusien tehtävien ja velvoitteiden osoittamisesta kunnille tilanteessa, jossa valtionosuuksia leikataan rajusti. Hallituksen on peruttava aikeensa siirtää työmarkkinatuella olevat kuntien vastuulle vuoden 2015 alusta lukien, jolla se sälyttäisi kuntien vastuulle noin 300 miljoonan euron lisäkustannukset." (Vastalause 1)

46. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perustaakseen miljardiluokan uuden kasvun rahaston." (Vastalause 1)

47. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: Lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla vauhditetaan uutta kasvua yritysten rahoitusvaihtoehtoja monipuolisesti uudistamalla." (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 94, ei 63, tyhjiä 1; poissa 41.

( Ään. 193 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 30; poissa 39.

( Ään. 194 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 46, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 195 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 31; poissa 29.

( Ään. 196 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 31, tyhjiä 5; poissa 35.

( Ään. 197 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 57, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 198 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 55, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 199 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 46; poissa 23.

( Ään. 200 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 57; poissa 31.

( Ään. 201 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 44; poissa 22.

( Ään. 202 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärven ehdotus 11 ja Pentti Kettusen ehdotus 12 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 12 ehdotusta 11 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 12 Markus Mustajärven ehdotusta 11 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 11 äänin

jaa 137, ei 38, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 203 )

2) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39; poissa 23.

( Ään. 204 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40; poissa 26.

( Ään. 205 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41; poissa 24.

( Ään. 206 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 40; poissa 22.

( Ään. 207 )

Äänestyksessä Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 41; poissa 23.

( Ään. 208 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 44; poissa 22.

( Ään. 209 )

Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41; poissa 24.

( Ään. 210 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 45; poissa 25.

( Ään. 211 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 37; poissa 28.

( Ään. 212 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 39; poissa 22.

( Ään. 213 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 40; poissa 22.

( Ään. 214 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 60; poissa 23.

( Ään. 215 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40; poissa 26.

( Ään. 216 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 47; poissa 24.

( Ään. 217 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 39; poissa 21.

( Ään. 218 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Niikon ehdotus 27 ja Markus Mustajärven ehdotus 28 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 28 ehdotusta 27 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 28 Mika Niikon ehdotusta 27 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 27 äänin

jaa 163, ei 11, tyhjiä 3; poissa 22.

( Ään. 219 )

2) Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 46; poissa 24.

( Ään. 220 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kallin ehdotus 30 ja Markus Mustajärven ehdotus 31 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 30 ja Markus Mustajärven ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 69; poissa 23.

( Ään. 221 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 63; poissa 26.

( Ään. 222 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 46, tyhjiä 22; poissa 23.

( Ään. 223 )

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 41; poissa 22.

( Ään. 224 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 67; poissa 30.

( Ään. 225 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 37, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 226 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 63; poissa 32.

( Ään. 227 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 69; poissa 25.

( Ään. 228 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 69; poissa 24.

( Ään. 229 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 66; poissa 28.

( Ään. 230 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 231 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 37, tyhjiä 30; poissa 28.

( Ään. 232 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 64, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 233 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 67, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 234 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 69; poissa 26.

( Ään. 235 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 35, tyhjiä 30; poissa 25.

( Ään. 236 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 67; poissa 26.

( Ään. 237 )

__________

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli kohdassa 4 äänestää "tyhjä".

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 36 piti äänestää "jaa".

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Samoin kohdassa 36 piti äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Oliko muita katuneita?

Kimmo Kivelä /ps:

Herra puhemies! Tarkoitukseni oli kohdassa 3 äänestää "jaa".

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 10 yritin äänestää "ei", mutta syystä tai toisesta ilmeisesti äänestystulos ei välittynyt sinne saakka, eli pyytäisin tämän merkitsemään tämän pöytäkirjaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Semmoisia sähköilmiöitä on salissa liikkeellä. Oliko vielä?

Anssi Joutsenlahti /ps:

Arvoisa puhemies! Äänestin kohdassa 33 "ei", mutta oli tarkoituksena äänestää "tyhjä".

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohtaan 35 "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kaikki nämä ilmoitukset merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 32 mietinnön mukaisena.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytyy, ja sitä jatketaan kello 16 kyselytunnilla.

Täysistunto keskeytettiin kello 11.31.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.00

Puhetta johti Eero Heinäluoma.

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 193/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2013 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—423, 425—428, 430—576/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Siirrytään päiväjärjestyksen 1) asiaan, vuoden 2014 talousarvioon. Jatketaan keskeytynyttä käsittelyä pääluokasta 33. Odotan, että edustaja Soinin lupaus varmaan tämän asialistan kohdalla jo toteutuu.

Mietinnön esittelypuheenvuoro: edustaja Sarkomaa.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän pääluokan yleiskeskustelu ja käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Esittelypuheenvuoron tulee käyttämään asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja edustaja Juha Väätäinen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/1/2013

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/1/2013

__________

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/1/2013

__________

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Edustaja Niikko, joka ei kyllä käytä tätä esittelypuheenvuoroa.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/2/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 38/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 20.12.2013 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen