Täysistunnon pöytäkirja 136/2001 vp

PTK 136/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

136. KESKIVIIKKONA 21. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ville Itälä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kimmo Sasi /kok
 • Klaus Bremer /r
 • Tuija Nurmi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.11. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

21. ja 22.11. edustajat

 • Leea Hiltunen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Ola Rosendahl /r
 • Tero Rönni /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

22.11. edustajat

 • Markku Markkula /kok
 • Sauli Niinistö /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.11. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

21. ja 22. 11. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

22. ja 23.11. edustaja

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2001 vp

Lakialoite  LA 25/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 61/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Kerolan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 46 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 48.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 12/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 12. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

1 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Tero Mölsä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 § saa vastalauseen 1 mukaisen muodon, mikä tarkoittaa sitä, että tukitaso merenkululle olisi 240 miljoonaa markkaa, jolla taataan se, että nimenomaan matkustaja-aluksissa ja lautoilla voivat säilyä suomalainen lippu ja suomalaiset merimiehet töitä tekemässä.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mölsän erinomaista ja isänmaallista ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mölsä ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mölsän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 48 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 46.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys vuoden 2002 veroasteikkolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2001 vp

Lakialoite  LA 133/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Maria Kaisa  Aula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 § hyväksytään mietintöön liitetyn vastalauseen mukaisena.

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aulan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Aula ed. Väistön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Aulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 73.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3—5 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2001 vp

Lakialoite  LA 85/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 10/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2001 vp

Lakialoite  LA 72, 166, 170/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Yleiskeskustelussa on ed. Aula ed. Mölsän kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus, joka pohjautuu lakialoitteeseen n:o 170/2000 vp.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Aulan ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 78.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 28 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen myös lakialoitteisiin n:ot 72 ja 166/2000 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2001 vp

Lakialoite  LA 11/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2001 vp

Lakialoite  LA 38/2000 vp, 20/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottamat uudet 3. ja 4. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottamien uusien 3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—5 § hyväksytään keskustelutta.

6 §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon, mikä tarkoittaa, ettei kuntien valtionosuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon osalta leikata.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Rehulan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Kerolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 62 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 108.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 ja 8 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—6. lakiehdotus sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—6. lakiehdotuksen sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 7. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 10/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan ja lähikaupan rahoitustuesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 151/2001 vp (Markku Laukkanen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Huomenna torstaina on ajankohtaiskeskustelu kello 16.30. Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen