Täysistunnon pöytäkirja 136/2002 vp

PTK 136/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

136. PERJANTAINA 15. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Henrik Lax /r
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Rakel Hiltunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.11. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

18.—22.11. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk

18.—23.11. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Timo Ihamäki /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.11. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.11. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Mauri Salo /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 248/2002 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 777, 782, 788, 792—795, 798, 800—802, 804, 805, 808, 811, 813, 815, 817, 820, 824, 835, 859/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2002 vp

Lakialoite  LA 55, 108/2000 vp, 75, 87, 123/2001 vp, 94, 95/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 188, 265/2001 vp, 18/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 34. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 135/9/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

14, 21 ja 22 § hyväksytään keskustelutta.

23 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä, että isäloman saamista ei kytkettäisi ehtoon äidin luopumisesta omasta oikeudestaan osaan vanhempainlomasta.

Marja-Leena Kemppainen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää, perheille enemmän valinnanvapautta suovaa ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Räsänen ed. Kemppaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

23 a § ja 14 §:n edellä oleva väliotsikko ja 30 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvät 2.—5. lakiehdotus hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus eduskunnalle 6.11.2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 137/21/2002

__________

Ed. R. Hiltunen merkitään läsnä olevaksi.

__________

3) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 25/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä, työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​