Täysistunnon pöytäkirja 136/2004 vp

PTK 136/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

136. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Markku Laukkanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.12. edustaja

 • Eero Lankia /kesk

9. ja 10.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Taiveaho /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9. ja 10.12. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.12. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

9. ja 10.12. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 135/9/2004

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 7 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 135/15/2004

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2004 vp

Lakialoite  LA 38, 130/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 135/17/2004

Keskustelussa on ed. Marjaana Koskinen ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Marjaana Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 31 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 20.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 135/22/2004

Keskustelussa on ed. Simo Rundgren ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 29/2004 vp) viitaten eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti metsästyslakia koskevan muutosesityksen, jolla Kyrön Lapinkylän eli Raattaman ja Rauhalan kylän asukkaille palautetaan oikeus harjoittaa metsästystä valtion mailla."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Rundgrenin lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rundgrenin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 7 jaa- ja 168 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 21.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Rundgrenin ehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 122/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 135/4/2004

Yleiskeskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Rosa Meriläisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen n:o 122 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi hallintovaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi hallintovaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

30 §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että kuntien valtionosuuslain 30 § saisi sen muodon, jota mietinnön vastalauseessa 1 on ehdotettu, mikä tarkoittaa sitä, että kunnille maksetaan valtionosuustarkistuksen mukaiset rahat kahden seuraavan vuoden aikana.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kurvisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

18 § hyväksytään keskustelutta.

45 b §

Keskustelu:

Esko Kurvinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että käsittelyssä olevan lain 45 b § saisi sen muodon, jota mietinnön vastalauseessa 1 on ehdotettu, mikä tarkoittaa sitä, että kunnille maksetaan sosiaali- ja terveystoimen valtionosuustarkistuksen mukaisista rahoista 185 miljoonaa euroa vuonna 2005 ja 185 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Veijo Puhjo /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kurvisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Puhemies:

Eduskunta on käsittelyn pohjaa koskevassa äänestyksessä yhtynyt hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta
Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154, 248/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esityksiin n:ot 154 ja 248 pohjautuva ensimmäinen lakiehdotus sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi toinen lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 44. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 137/1/2004

17) Hallituksen esitys laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 24/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2004 vp

Lakialoite  LA 146/2003 vp, 25, 67, 89, 95, 102/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2005—2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 256/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 257/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2004 vp

Lakialoite  LA 138/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 260/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 253/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen