Täysistunnon pöytäkirja 136/2005 vp

PTK 136/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

136. MAANANTAINA 12. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.—15.12. edustaja

 • Mikko Elo /sd

12.—16.12. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

12.—19.12. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.12. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.12. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 8. päivänä joulukuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 46, 47/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 46 osalta lakivaliokunnan sekä

asian U 47 osalta hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtiontilintarkastajien kertomus vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiontilintarkastajien kirjelmän ohella 9. päivältä joulukuuta 2005 on eduskunnalle saapunut valtiontilintarkastajien johtosäännön 10 §:ssä tarkoitettu valtiontilintarkastajien kertomus vuodelta 2005 (K 16/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006
Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119, 201/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2005 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1269/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen käsittelyssä noudatetaan seuraavaa eduskunnan työjärjestyksen 59 §:ään pohjautuvaa menettelytapaa:

Ensin käydään yleiskeskustelu talousarvioesityksestä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Menojen ja tulojen tultua käsitellyiksi esitellään yksityiskohtaisten perustelujen yleinen osa. Lopuksi esitellään yleisperustelut sekä mietinnön lopussa olevat ponnet.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu. Mikäli muutosehdotus on talousarvioaloitteen mukainen, käyttötarkoitukseksi riittää talousarvioaloitteen nimike.

Muutosehdotukset pääluokkiin ja talousarvioehdotuksen muihin kohtiin on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna tiistaina 13.12.2005 kello 14.00 mennessä.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi monistevihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisessä osassa ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että kunkin pääluokan osalta sallitaan ensin sitä koskeva yleiskeskustelu. Sen jälkeen tehdään asianomaisen pääluokan kohdalla sitä koskevat ehdotukset niiden numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteiden mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun pääluokan kaikki ehdotukset on tehty, suoritetaan äänestykset koko pääluokan osalta.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisestä osasta ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Ehdotukset niidenkin osalta tehdään ja äänestykset suoritetaan ehdotusten numerojärjestyksen mukaisesti.

Jollei pääluokan, osaston, niiden jonkin luvun, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan tai yleisperustelujen kohdalla ole tehty muutosehdotuksia, asianomainen talousarvion kohta katsotaan hyväksytyksi yksimielisesti ilman eri esittelyä.

Talousarvioehdotuksen yleiskeskustelu käydään ryhmäpuheenvuorokäytännön mukaisesti nopeatahtisena keskusteluna siten, että ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 15 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun pyydetään eduskuntaryhmien kanslioista.

Puheenvuoroja jokaisen pääluokan yleiskeskusteluun voi pyytää tiistaista 13.12.2005 kello 9.00 alkaen keskuskansliasta. Ennen pääluokkaa koskevan yleiskeskustelun alkua pyydetyt puheenvuorot pidetään nopeatahtisena keskusteluna siten, että valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajien esittelypuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Menettelytapa hyväksytään.

2) Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Viime perjantaina pidetyssä istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 135/5/2005

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 137/5/2005

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty työjärjestyksen muutosehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotus hyväksytään.

Työjärjestyksen muutosehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamista tarkoittava puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään mietinnön mukaisena.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2005 vp

Lakialoite  LA 86, 87/2004 vp, 6, 21, 38, 67/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 27, 37/2004 vp, 12/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2005 vp

Lakialoite  LA 91/2004 vp, 117/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 80, 101/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 137/1/2005

__________

Edustajat Simo Rundgren ja Tapani Tölli merkitään läsnä oleviksi.

__________

7) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 91, 98/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 137/2/2005

8) Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2005 vp

Lakialoite  LA 93/2003 vp, 60/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2005 vp

Lakialoite  LA 119/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2005 vp

Lakialoite  LA 151/2004 vp, 154/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 119/2003 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 119/2003 vp pohjautuva lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin n:ot 151/2004 vp ja 154/2005 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yleissopimukseen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2005 vp

Lakialoite  LA 55/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2005 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puolustusvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 137/3/2005

22) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 137/4/2005

24) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2005 vp

Lakialoite  LA 44, 51/2003 vp, 28, 89, 131/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 12/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

26) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

27) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

28) Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

29) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

30) Hallituksen esitys laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

31) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

32) Hallituksen esitys laiksi säteilylain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

33) Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

34) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

35) Hallituksen esitys vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 216/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

36) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 217/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

37) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 150/2005 vp (Heidi Hautala /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

38) Laki tekijänoikeuslain 50 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 151/2005 vp (Jyrki Kasvi /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 137/6/2005

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 19.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen