Täysistunnon pöytäkirja 136/2013 vp

PTK 136/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

136. PERJANTAINA 20. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (10.00—11.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Pia Viitanen /sd (s)
 • Sofia Vikman /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Kimmo Tiilikainen /kesk (10.59)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 19.12.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 211—214/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1052, 1054, 1061—1063, 1068, 1070, 1072—1075, 1078—1083, 1101/2013 vp.

__________

Vuoden 2013 valtiopäivien keskeyttäminen ja kokoontuminen vuoden 2014 valtiopäiville

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2013 valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta kokoontuu vuoden 2014 valtiopäiville maanantaina 3.2.2013 kello 12, jolloin vuoden 2013 valtiopäivät päättyvät.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 193/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2013 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—423, 425—428, 430—576/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 19.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

Pääluokkien 33, 35 ja 36 yleiskeskustelu päättyi 19.12.2013 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 135/1/2013

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 100 000 euroa vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseen. (TAA 446)

2. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 100 000 euroa selvitystyöhön eläkekaton saamiseksi Suomeen. (TAA 532)

3. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 300 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (TAA 563)

4. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 100 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin. (TAA 187)

5. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentilta 33.01.25 vähennettäväksi 4 530 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisille sähköisille asiakasjärjestelmille ehdotetusta määrärahasta. (TAA 300)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.10.51 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa tarvittavat resurssit lapsilisien indeksikorotuksen toteuttamiseksi vuosina 2014—2015." (Vastalause 2)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.10.53 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin varusmiesten kotiuttamisrahan palauttamiseksi." (Vastalause 2)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin omaishoidon tuen siirtämiseksi Kelan vastuulle sekä varaa riittävät resurssit omaishoidon tuen tasokorotukseen sekä omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen." (Vastalause 2)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 33.40.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin Kela-maksun palauttamiseksi yksityisille sektoreille." (Vastalause 2)

10. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.40 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin työkyvyttömyyseläkejärjestelmämme joustavuuden parantamiseksi niin, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevan olisi aina niin halutessaan taloudellisesti kannattavaa tehdä myös osa-aikaista työtä." (Vastalause 2)

11. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.40 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin työkyvyttömyyseläkejärjestelmämme uudistamiseksi niin, että valtio kompensoi yli 55-vuotiaan työttömän palkanneelle yritykselle tämän mahdollisen työkyvyttömyyden aiheuttaman vakuutusmaksujen nousun." (Vastalause 2)

12. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 33.50.54 lisäyksenä 48 600 euroa ulkomaalaisille maksettavaan rintama-avustukseen kaikille Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 aikana sotatoimialueella palvelleille ulkomaalaisille työvelvollisille vastaavasti kuin vastaavissa tehtävissä toimiville Suomen kansalaisille. (TAA 307)

13. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 75 000 euroa veteraanien ystävätoiminnan edistämiseen. (TAA 36)

14. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 500 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotihoitoon Varsinais-Suomessa. (TAA 37)

15. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 33.50.57 lisäyksenä 300 000 euroa sodan vuoksi alaikäisinä rintamapalvelun luonteisissa palvelutehtävissä ja aseellisessa vartioinnissa toimineiden kuntoutuksen. (TAA 219)

16. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.50 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti selvittää, onko tässä tilanteessa enää tarkoituksenmukaista pitää yllä vähintään 20 prosentin haitta-astetta eräiden sotainvalidien etuuksien saamisen edellytyksenä." (Vastalause 2)

17. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa Askaisten terveysaseman toiminnan jatkuvuuden tukemiseen. (TAA 38)

18. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin kunnille lastensuojelun avohoidon tukemiseen. (TAA 280)

19. Johanna Jurva /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 250 000 euroa muistisairauspotilaiden omaishoitajien kouluttamiseen ja vertaistukeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. (TAA 115)

20. Arja Juvonen /ps Anne Louhelaisen /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 250 000 euroa vanhusten lyhytaikais- ja pitkäaikaishoivapaikkojen ylläpitämiseen pääkaupunkiseudulla. (TAA 118)

21. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa omaishoitajien työn tukemiseen Lapin syrjäseuduilla. (TAA 281)

22. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa vanhusten palvelujen tukemiseen Lapin syrjäseuduilla. (TAA 282)

23. Johanna Jurva /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 500 000 euroa ennalta ehkäisevän lastensuojelun perhetyön ylläpitämiseen Vantaan neuvoloissa. (TAA 116)

24. Ritva Elomaa /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 750 000 euroa lastensuojelun palvelujen laadun parantamiseen Varsinais-Suomessa. (TAA 39)

25. Arja Juvonen /ps Anne Louhelaisen /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa uuden lastensairaalan rakentamiseen. (TAA 119)

26. Arja Juvonen /ps Anne Louhelaisen /ps kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 1 200 000 euroa kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn tukemiseen. (TAA 120)

27. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin. (TAA 188)

28. Markku Rossi /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 33.60.63 lisäyksenä 500 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan. (TAA 398)

29. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 500 000 euroa Lapin sairaanhoitopiirille lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon. (TAA 283)

30. Johanna Jurva /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 1 000 000 euroa psykiatristen sairaanhoitajien lisäämiseen nuorten mielenterveyspalveluiden edistämiseksi. (TAA 117)

31. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille lisäyksenä 30 000 000 euroa perhepalveluiden kehittämiseen. (Vastalause 2)

32. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kevään 2014 lisätalousarvioon sisältyy 10 000 000 euron määräraha avustuksena kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin." (Vastalause 2)

33. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin vanhuspalveluihin suunnattujen taloudellisten resurssien kasvattamiseksi ja että nämä resurssit kohdennetaan erityisesti sellaisiin vanhuspalveluihin, joissa asiakkaiden hoidon tarve on suurin." (Vastalause 2)

34. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin uuden lastensairaalan rakentamiseen suunnattujen resurssien kasvattamiseksi, koska lasten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu valtion ydintehtäviin." (Vastalause 2)

35. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.70.01 lisäyksenä 200 000 euroa työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoihin ulkomaalaisen työvoiman käyttöä valvovien tarkastajien lisäämiseen Lounais-Suomessa. (TAA 566)

36. Laila Koskela /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 33.70.20 lisäyksenä 250 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) FinIP-rokotetutkimukseen osallistuneiden lasten terveydentilan selvittämisestä aiheutuviin menoihin. (TAA 192)

37. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 260 000 euroa terveyden edistämiseen. (TAA 301)

38. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 600 000 euroa ylimääräisenä tukena psykoosilääkitystä saavien mielenterveyspotilaiden hammashuoltoon. (TAA 568)

39. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 600 000 euroa asbestille altistuneiden järjestölle terveysneuvontaan ja kuntoutukseen. (TAA 567)

40. Anne Louhelainen /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 5 000 euroa Lahden KesäMäSä -tapahtuman tukemiseen. (TAA 210)

41. Arja Juvonen /ps Anne Louhelaisen /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Suomen pelastuskoiraliiton toimintaan. (TAA 121)

42. Anne Louhelainen /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnan turvaamiseen. (TAA 211)

43. Anne Louhelainen /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 212)

44. Anne Louhelainen /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Päijät-Hämeen piirin toimintaan. (TAA 213)

45. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 451)

46. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että omaishoidon tuki siirretään lokakuusta 2014 alkaen Kelan maksettavaksi." (Vastalause 1)

47. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen kokonaisuudistuksesta tehdään viipymättä ja että Keskustan kotikunta-maakuntamalli otetaan valmistelun pohjaksi." (Vastalause 1)

48. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että terveydenhuollon tietojärjestelmät yhdenmukaistetaan koko maassa Keskustan kotikunta-maakuntamalliin pohjautuen." (Vastalause 1)

49. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että eläkkeelle siirtymisikä sidotaan eliniänodotteeseen varmistaen samalla pääsyn varhennetulle eläkkeelle joissain tapauksissa. Eläkeiän korottaminen on tehtävä riittävän hitaasti ja pienin askelin, jotta yksittäiset ikäluokat eivät joudu kohtuuttomaan tilanteeseen." (Vastalause 1)

50. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin työurien pidentämiseksi ja osa-aikatyön mahdollisuuksien lisäämiseksi sekä valmistelee kuntoutuksen kokonaisuudistuksen." (Vastalause 1)

51. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että työkyvyttömyyden arvioinnista siirrytään varhaiseen tukemiseen ja työkykyisyyden arviointiin." (Vastalause 1)

52. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrää on vähennettävä, työterveyshuoltoon panostettava, kuntoutusta järkevöitettävä ja huomio siirrettävä työelämän laatuun ja käytäntöihin, erityisesti johtamiseen. Työkyvyttömyyseläke on voitava muuttaa nykyistä joustavammin osaeläkkeeksi." (Vastalause 1)

53. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että työttömiksi jääneiden mahdollisuudesta laadukkaaseen ja säännölliseen terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen pitää huolehtia." (Vastalause 1)

54. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että lastensuojelun laatukriteerit saadaan voimaan viipymättä. Selvityshenkilö Aulikki Kananojan työryhmän 54 toimenpide-ehdotusta on toimeenpantava kiireellisesti." (Vastalause 1)

55. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että uudistustyö sosiaaliturvan yksinkertaistamiseksi aloitetaan välittömästi." (Vastalause 1)

56. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että RAY:n pelitoiminnan tuottoa ei jatkossa käytetä budjetin yleisenä katteena, vaan se kohdennetaan arpajaislaissa nimenomaisesti säädettyyn toimintaan." (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 38, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 40; poissa 27.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 17, tyhjiä 20; poissa 25.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 65; poissa 24.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 36; poissa 24.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 38; poissa 30.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 43; poissa 26.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 67; poissa 22.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40; poissa 26.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 40; poissa 25.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 39; poissa 26.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 40; poissa 23.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 42; poissa 22.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 62; poissa 23.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 46; poissa 24.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41; poissa 24.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 43; poissa 26.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40; poissa 26.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 44; poissa 20.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 43; poissa 20.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 45; poissa 22.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 40; poissa 24.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 61; poissa 25.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 53, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 44; poissa 23.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41; poissa 24.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 42; poissa 21.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 63; poissa 22.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 40; poissa 23.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Laila Koskelan ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 41; poissa 23.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 39; poissa 21.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 36; poissa 20.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 34, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 39; poissa 25.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40; poissa 26.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 42; poissa 25.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 41; poissa 23.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 41; poissa 26.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 40, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 68; poissa 26.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 36, tyhjiä 25; poissa 33.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 36, tyhjiä 30; poissa 26.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 33, tyhjiä 32; poissa 22.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 68; poissa 22.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 64; poissa 22.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 64; poissa 26.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 67; poissa 23.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 68; poissa 24.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 67; poissa 22.

( Ään. 56 )

__________

Juho Eerola /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 31 oli tarkoituksenani äänestää "ei", mutta sormeni lipesi "tyhjän" päälle.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään molemmat asiat.

Anne  Louhelainen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 3 oli tarkoitukseni äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Vesa-Matti  Saarakkala /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 28 tarkoitukseni oli äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 47 oli tarkoitus äänestää tyhjää.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Kauko  Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 53 käsi kävi viiveellä: piti äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohta 3 "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 33 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 100 000 euroa Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutin rahoitusvajeen korjaamiseen. (TAA 189)

2. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 500 000 euroa Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun. (TAA 132)

3. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa Luirojoen kunnostamiseen. (TAA 254)

4. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 450 000 euroa Savupirttien kansallispuiston perustamisen valmisteluun Rautalammin ja Konneveden Enonniemen, Kalajanvuoren ja Etelä-Konneveden alueelle. (TAA 399)

5. Mirja Vehkaperä /kesk Inkeri Kerolan /kesk kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa merialueen retkisatamaverkoston ja erityisesti Iin Röytän sataman palveluiden kehittämiseen. (TAA 541)

6. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa Metsähallituksen luontopalveluiden turvaamiseen. (TAA 255)

7. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 2 500 000 euroa Urho Kekkosen, Lemmenjoen ja Pyhä-Luoston kansallispuistojen infrastruktuurin kehittämiseen sekä työvoiman palkkaamiseen. (TAA 256)

8. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 93 500 euroa jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä. (TAA 88)

9. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 250 000 euroa Itämeren suojeluun. (TAA 89)

10. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 100 000 euroa Jalasjärven kunnan ja osittain Parkanon kaupungin alueella olevan Madesjärven kunnostamiseen. (TAA 268)

11. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 100 000 euroa Kihniöllä sijaitsevien Niskoslammen, Niskosjoen ja Viinamäenlahden kunnostamisen aloittamiseen. (TAA 269)

12. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Parkanossa sijaitsevan Pappilansalmen kunnostamisen aloittamiseen. (TAA 270)

13. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 150 000 euroa Valkiajärven kunnostustöiden aloittamiseen Seinäjoella ja Jalasjärvellä. (TAA 471)

14. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Kauhavan kaupungissa sijaitsevan Ojutjärven kunnostustoimien aloittamiseen. (TAA 472)

15. Simo Rungdren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Kurtakkojärven kunnostamiseen Kolarissa. (TAA 413)

16. Anne Louhelainen /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 400 000 euroa Vesijärven tilanteen parantamiseen. (TAA 214)

17. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 480 000 euroa Laajalahden kunnostamisen toisen vaiheen aloittamiseen. (TAA 533)

18. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lapin matkailualueiden ympäristötöiden toteuttamiseen. (TAA 257)

19. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentilta 35.10.63 vähennettäväksi 2 500 000 euroa siten, että 500 000 euroa vähennetään ympäristöhankkeisiin ehdotetusta määrärahasta, 1 000 000 euroa luonnonsuojeluohjelmien ja vastaaviin varauksiin kuuluvien alueiden hankintaan ehdotetusta määrärahasta ja 1 000 000 euroa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan ehdotetusta määrärahasta. (TAA 302)

20. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 35.20.37 lisäyksenä 88 500 euroa tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa. (TAA 90)

21. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 35.20.37 lisäyksenä 500 000 euroa aluearkkitehtitoimintaan. (TAA 518)

22. Martti Mölsä /ps Teuvo Hakkaraisen /ps kannattamana: momentille 35.20.37 lisäyksenä 500 000 euroa aluearkkitehtitoimintaan. (TAA 287)

23. Pietari Jääskeläinen /ps Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 1 000 000 euroa Helsingin, Espoon, Vantaan sekä Uudenmaan muiden kuntien lähiöiden peruskorjaamiseen. (TAA 127)

24. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa hissien rakentamiseen ja lämmitystapamuutoksiin. (TAA 133)

25. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen kotona asumisen mahdollistamiseksi. (Vastalause 2)

26. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa asuntojen peruskorjausavustuksiin. (TAA 569)

27. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 35.20.55 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tarttuu voimallisemmin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen eli sosiaalisen asuntotuotannon haasteisiin, jotta se saadaan uudelleen käyntiin." (Vastalause 2)

28. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 35 kohdalla: "Eduskunta edellyttää ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden ja Metsähallituksen tuottovaatimusten välisen ristiriidan selvittämistä, sillä Metsähallituksen korotettu tuottovaatimus (120 miljoonaa euroa/vuosi) vaarantaa ympäristöministeriön asettamat luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön tavoitteet." (TAA 258)

Päätökset

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 41, tyhjiä 3; poissa 26.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 46, tyhjiä 3; poissa 23.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 36, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 30, tyhjiä 2; poissa 21.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 33, tyhjiä 2; poissa 25.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39; poissa 23.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 33, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 41, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 44, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 47; poissa 20.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 44; poissa 25.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 44; poissa 20.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 45; poissa 21.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 43; poissa 23.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 47; poissa 26.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 42; poissa 25.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40; poissa 26.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 34; poissa 22.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 30, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 42; poissa 20.

( Ään. 76 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ari Torniaisen ehdotus 21 ja Martti Mölsän ehdotus 22 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 21 ja Martti Mölsän ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 56, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 41; poissa 22.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 44, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 39; poissa 24.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 33; poissa 25.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 63; poissa 21.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 39, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 83 )

__________

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohta 8: "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 17 tarkoitukseni oli äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 35 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena.

__________

Esiteltiin tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentilta 11.04.01 vähennettäväksi 300 000 000 euroa arvonlisäveron arvioidusta tuotosta. (TAA 259)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen kotitalousvähennyksen vähennyskelpoisen työkorvauksen määrän nostamisesta 45 prosentista takaisin 60 prosenttiin." (Vastalause 2)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen tuloverotuksen 5. portaan marginaaliveron nostamisesta 36 prosenttiin ja 4. portaan marginaaliveron nostamisesta 32 prosenttiin." (Vastalause 2)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta." (Vastalause 2)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen yli 63-vuotiaiden tuloverotuksen alentamisesta." (Vastalause 2)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle uuden oikeudenmukaisemman ja talouskasvua paremmin tukevan esityksen osinkoverotuksesta, jossa suuria osinkoja verotetaan nykyistä ankarammin ja pieniä nykyistä kevyemmin." (Vastalause 2)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää resursseja harmaan talouden torjuntaan ja antaa esityksen tilaajavastuulain sakon korottamisesta." (Vastalause 2)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin yhteisöverokannan saattamiseksi 22 prosentin tasolle." (Vastalause 2)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin eduskulujen verovähennysoikeuden säilyttämiseksi." (Vastalause 2)

10. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotuksen keventämiseksi." (Vastalause 2)

11. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen yhteisöverouudistuksesta, jossa työllistävä pk-yritys olisi vapautettu yhteisöverosta niin kauan kun se ei jaa omistajilleen osinkoa." (Vastalause 2)

12. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus puuttuu tarmokkaammin Suomelle haitalliseen yritysten verosuunnitteluun ja antaa eduskunnalle esitykset korkomenojen vähennysoikeuden tiukemmasta rajaamisesta sekä alikapitalisoinnin kieltävästä laista." (Vastalause 2)

13. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin veropohjan laajentamiseksi oikeudenmukaisella tavalla ottamalla verotuksen piiriin suurten säätiöiden ja yhdistysten saamat pääomatulot." (Vastalause 2)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen suurten varallisuuksien verottamisesta." (Vastalause 2)

15. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.04.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen yleisen arvonlisäverokannan laskemisesta yhdellä prosenttiyksiköllä." (Vastalause 2)

16. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.04.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nostamisesta 20 000 euroon ja huojennusalueen katon nostamisesta 40 000 euroon." (Vastalause 2)

17. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin energiaverotuksen alentamiseksi." (Vastalause 2)

18. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen turpeen verotuksen palauttamiseksi vuoden 2012 tasolle." (Vastalause 2)

19. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin voimalaitosveron kumoamiseksi." (Vastalause 2)

20. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin polttoaineveron palautusjärjestelmän käyttöönottamiseksi verotilin muodossa, jotta maamme elinkeinoelämän kilpailukyky säilyy ja kuljetuskustannukset pysyvät kohtuullisina." (Vastalause 2)

21. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen kaivosverosta." (Vastalause 2)

22. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.19.06 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin väylämaksujen poistamiseksi." (Vastalause 2)

23. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.19.06 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tutkii ja seuraa väylämaksujen alentamisen vaikutuksia meriliikenteen turvallisuuteen." (Vastalause 2)

24. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että yhteisöveron alentaminen jaksotetaan siten, että vuonna 2014 vero alennetaan 22 prosenttiin ja vuodesta 2015 eteenpäin verokanta on 20 prosenttia." (Vastalause 2)

25. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että listattujen osakeyhtiöiden osinkoverotusta uudistetaan siten, että alle 1 000 euron osingot vapautetaan osinkoverosta ja yli 1 000 euron osingot ovat kokonaan verollisia. Tästä poiketen vuoden 2014 osalta yli 1 000 euron osingoista 94 prosenttia on verollisia johtuen yhteisöveron alentamisen jaksottamisen vuoksi tehtävästä muutoksesta osinkoverotukseen." (Vastalause 1)

26. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta uudistetaan siten, että alle 60 000 euron osingoista 15 prosenttia olisi verotettavaa pääomatuloa, 60 000—150 000 euron osingoista 50 prosenttia olisi verotettavaa pääomatuloa ja yli 150 000 euron osingot olisivat kokonaisuudessaan pääomatuloa. Tästä poiketen vuoden 2014 osalta alle 60 000 euron osingoista 8 prosenttia olisi verotettavaa pääomatuloa ja 60 000—150 000 euron osingoista 45 prosenttia olisi verotettavaa pääomatuloa johtuen yhteisöverotuksen alentamisen jaksottamisen vuoksi tehtävästä muutoksesta osinkoverotukseen." (Vastalause 1)

27. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa yrittäjätulovähennyksen, joka on suuruudeltaan 5 prosenttiyksikköä. Vähennyksen saavat henkilöyhtiöt sekä ammatin- ja maatalouden harjoittajat eli sellaiset yrittäjät, jotka eivät saa osakeyhtiöille suunnattua yhteisöveron alentamista." (Vastalause 1)

28. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ansiotuloveroasteikon, jolla verotusta kohdistetaan oikeudenmukaisemmin ja veronmaksukyvyn huomioiden mukaisesti siten, että verotukseen tehdään kiristyksiä asteittain 60 000 euron tuloista alkaen siten, että seuraavat kiristykset toteutetaan 90 000 euron ja 160 000 euron tulojen kohdalla." (Vastalause 1)

29. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa uuden tiukemman lakiesityksen, jolla estetään kokonaan yritysten mahdollisuus hyödyntää veroparatiiseja konsernilainojen korkovähennysoikeusmahdollisuutta hyväksikäyttäen. Lisäksi hallituksen edellytetään ryhtyvän toimiin, joilla vahvistetaan siirtohinnoittelun valvontaa, jotta Suomessa tehtävä voitto tulee asianmukaisesti Suomessa verotetuksi." (Vastalause 1)

30. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että taloudellisen aktiivisuuden vahvistamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi toteutetaan palkka.fi-nettiportaalin yksinkertaistaminen, jolla voidaan helpottaa yksityisten henkilöiden työnantajaroolia." (Vastalause 1)

31. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa lakiesityksen, jolla vesi- ja ydinvoimaloiden windfall-verotus toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla suhteessa tuotantoon ja siten, että veromalli on EU:n hyväksyttävissä, jotta veromuodosta voisi kertyä verotuottoa." (Vastalause 1)

32. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lakkauttaa elinkeinotoiminnalle haitallisen ja valtion tosiasiallisen verokertymän kannalta epävarman pankkiveron." (Vastalause 1)

33. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa tuotannollisten investointien vapaan poisto-oikeuden investointien vauhdittamiseksi." (Vastalause 1)

34. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti kotimaista energiantuotantoa vauhdittavat vero- ja tukiratkaisut sisältäen energiapuun muuttuvahintaisen tuen korottamisen, turpeen verotuksen keventämisen ja kivihiilen veron kiristämisen." (Vastalause 1)

35. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee bisnesenkelivähennyksen korvaavan yleisen luovutustappioiden vähennysoikeuden." (Vastalause 1)

36. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että yritysten edustuskulujen vähennysoikeus säilytetään pois lukien alkoholituotteet." (Vastalause 1)

37. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus osaston 11 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy valmistelemaan vuosilomalain muutosta, jolla turvataan työntekijöille direktiivin edellyttämä neljän viikon loma terveenä, mutta ei koko vuosilomaa, joka on Suomessa direktiivin edellyttämää loma-aikaa pidempi." (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Mustajärven ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 12, tyhjiä 24; poissa 28.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 37, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 37, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 39; poissa 24.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 39; poissa 24.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39; poissa 23.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä Ketttusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39; poissa 23.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 38; poissa 26.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41; poissa 24.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 37; poissa 25.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39; poissa 23.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 37; poissa 23.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 38; poissa 25.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39; poissa 23.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 42; poissa 26.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 45; poissa 21.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 66; poissa 27.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 41; poissa 24.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 40; poissa 23.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 38, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä Kettusen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 40; poissa 25.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 32, tyhjiä 33; poissa 23.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 34, tyhjiä 34; poissa 25.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 36, tyhjiä 31; poissa 24.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61, tyhjiä 7; poissa 24.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 36, tyhjiä 33; poissa 22.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 68, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 69; poissa 23.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 34, tyhjiä 34; poissa 24.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 65, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 36, tyhjiä 30; poissa 26.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 65; poissa 27.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 70; poissa 21.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 67, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä Kallin ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 33, tyhjiä 33; poissa 23.

( Ään. 120 )

__________

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 31 tarkoitus oli äänestää tyhjää.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 34 "ei".

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 1 oli tarkoitus äänestää tyhjää.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään kaikki.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 11 mietinnön mukaisena.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Päätökset

Eduskunta hyväksyi osaston 12 mietinnön mukaisena.

Osasto 13
Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 13.04.01 arvioitua tuottoa Suomen Pankin voitto-osuudesta korotetaan 100 000 000 eurolla. (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 40; poissa 22.

( Ään. 121 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 13 mietinnön mukaisena.

Osasto 15
Lainat

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 15.03.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen valmistautuvan siihen mahdollisuuteen, että Suomen luottoluokitus alenee, ja laativan sen varalta vaihtoehtoisen selviytymisstrategian." (TAA 260)

2. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus osaston 15 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Suomi ei jatkossa ota uutta velkaa muiden valtioiden talousvastuiden vuoksi eikä vaaranna parasta luottoluokitustaan ottamalla kohtuuttomia riskejä muiden puolesta." (TAA 261)

Päätökset

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 64; poissa 26.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 42; poissa 22.

( Ään. 123 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 15 mietinnön mukaisena.

Esiteltiin yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset.

Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina.

Esiteltiin yleisperustelut.

Yleisperustelut

Yleisperusteluja koskevat ehdotukset

Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin tarpeettoman hallintobyrokratian vähentämiseksi." (Vastalause 2)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää selvityksen pakkoruotsin valtion- ja kansantaloudellisista kokonaiskustannuksista." (Vastalause 2)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin turvapaikka- ja perheenyhdistämismenettelyn tiukentamiseksi sekä kotouttamista tarvitsevan maahanmuuton hillitsemiseksi." (Vastalause 2)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii siten, että koko Suomi säilyy asuttuna ja että tarvittavat palvelut ovat kaikkien saatavilla asuinpaikasta riippumatta." (Vastalause 2)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että uudessa kalastuslaissa yli 65-vuotiaiden vapaa kalastusoikeus säilytetään." (Vastalause 2)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää perusteellisen selvityksen eläkekaton soveltuvuudesta Suomen eläkejärjestelmään." (Vastalause 2)

7. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä Suomen käyttämä energia on vähintään 50-prosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettua ja että vähintään puolet käyttämästämme energiasta on alkuperältään suomalaista. Lisäksi päästöjä on alennettava 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä." (Vastalause 1)

8. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin korottaakseen puuhakkeen tukea ja alentaakseen turpeen veroa vastaamaan vuonna 2012 voimassa ollutta tasoa. Tämä kotimaista työllisyyttä tukeva ja vaihtotasetta vahvistava muutos tulee rahoittaa puoliksi korottamalla ulkomailta Suomeen tulevan kivihiilen veroa." (Vastalause 1)

9. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että eläkeiän nostosta tehdään laajassa yhteistyössä päätös mahdollisimman nopeasti. Koska suomalaiset elävät yhä pidempään, on johdonmukaista, että eläkeikä sidotaan odotettavissa olevaan elinikään. Eläkeiän noston vastapainoksi tarvitaan uskottava näkymä tuhansista uusista työpaikoista. Ikääntyneistä työntekijöistä on huolehdittava. Työpaikoilla tarvitaan eri-ikäisiä ihmisiä." (Vastalause 1)

10. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee konkreettisia päätöksiä opintojen nopeuttamiseksi, työelämän parantamiseksi ja työkyvyn turvaamiseksi." (Vastalause 1)

11. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että epäonnistunut nuorisotakuu laitetaan uusiksi. Yksi keino on oppisopimuskoulutuksen uudistaminen. Kaavamaisen oppivelvollisuusiän pidentämisenkin tilalle tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja, jotka tavoittavat eniten apua tarvitsevat nuoret." (Vastalause 1)

12. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että terveyspalvelut ja vaativimmat sosiaalipalvelut hoidetaan kuntien yhteistyönä maakunnittain. Perusterveydenhuolto on laitettava kuntoon. Raja-aidat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä on poistettava. Kotikunta-maakuntamallissa maakunnat vastaavat terveyspalvelujen ja vaativimpien sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Tämä mahdollistaa yksikanavaiseen rahoitukseen siirtymisen ja tietojärjestelmien yhtenäistämisen." (Vastalause 1)

13. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kuntien menojen karsiminen tehtäviä vähentämällä tapahtuu uudistamalla palveluja ja niiden sisällä olevia prosesseja. Eduskunta ihmettelee sitä, että hallitus on nyt kokoamassa mekaanista karsimislistaa samaan aikaan, kun se osoittaa kunnille lisää tehtäviä ainakin noin 400 miljoonan euron edestä. Lisäksi päälle ovat tulossa suunnitteilla ja valmisteilla olevien esitysten, kuten vanhuspalvelulain, toimeenpanon kustannusvaikutukset, jotka ovat yhteensä 190 miljoonaa euroa. Eduskunta ei pidä hallituksen toimintaa hyväksyttävänä." (Vastalause 1)

14. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, joilla voidaan tukea kuntalähtöistä kehittämistyötä mm. edistämällä yhteisten tietojärjestelmien käyttöön ottamista sekä purkamalla palvelutuotannon tehokkuutta hidastavia tai estäviä normeja." (Vastalause 1)

15. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vasta ensi vaalikaudeksi suunniteltu kuntatalouden kehysmenettely sekä ns. täyden rahoituksen periaate kunnille määrättävistä uusista tehtävistä otetaan käyttöön välittömästi." (Vastalause 1)

16. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että julkinen talous saatetaan tasapainoon 8—10 vuoden aikana. Yhtenä välineenä on menosääntö, joka tuo julkisen talouden menopuoleen kaivattua pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. Menosäännössä sitoudutaan siihen, että valtion menot voivat talouden kasvun vuosina nousta keskimäärin korkeintaan 60 prosenttia talouskasvun mukanaan tuomasta valtion tulojen kasvusta. Tulojen kasvusta 40 prosenttia käytettäisiin alijäämän paikkaamiseen. Näin varmistetaan, että velkasuhde saadaan nopeasti taittumaan." (Vastalause 1)

17. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin avatakseen yritysten rahoituskanavien pullonkaulat muun muassa kehittämällä Finnveran toimintaa, luomalla toimivat joukkovelkakirjamarkkinat pk-yritysten käyttöön, uudistamalla eläkeyhtiöiden takaisinlainausrahastojen sääntöjä, varmistamalla pankkien monimuotoisuuden säilymisen ja vapauttamalla tuotannollisten investointien poisto-oikeuden." (Vastalause 1)

18. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tukeakseen pk-yrittäjiä. Tarvittavia toimenpiteitä ovat muun muassa 5 prosentin yrittäjävähennys verotukseen ja tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi." (Vastalause 1)

19. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rajoittaakseen työntekijän oikeutta siirtää loma-aikaa sairauden vuoksi EU:n työaikaa koskevan direktiivin mukaiseen neljään lomaviikkoon. Tämän ylittävältä osalta työntekijällä voi olla kuuden päivän omavastuuaika." (Vastalause 1)

20. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa vielä kertaalleen osinkoverouudistustaan ja tekee siitä aidosti oikeudenmukaisen kokonaisuuden muuttamalla veroa progressiivisempaan suuntaan. Työllistäville pienyrittäjille ja maatalouden harjoittajille tulee antaa 5 prosentin yrittäjävähennys. Kansankapitalismia tukeva enintään 1 000 euron osinkojen verovapaus tulee toteuttaa." (Vastalause 1)

21. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen varautuvan siihen, että vuoden 2014 alijäämä on huomattavasti, jopa 2 miljardia euroa, arvioitua korkeampi." (TAA 262)

Lisäksi tehtiin epäluottamuslause-ehdotus:

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen monisteen mukaisen epäluottamuslause-ehdotuksen.

Markku Rossi /kesk:

Herra puhemies! Kannatan.

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 60; poissa 31.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40; poissa 26.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 38; poissa 23.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 68; poissa 24.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 40; poissa 23.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 39; poissa 28.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 35, tyhjiä 32; poissa 24.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 69, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 32, tyhjiä 34; poissa 22.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 66, tyhjiä 3; poissa 21.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 65, tyhjiä 4; poissa 24.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 35, tyhjiä 33; poissa 27.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 35, tyhjiä 34; poissa 21.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 68; poissa 22.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 67, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 33, tyhjiä 34; poissa 22.

( Ään. 139 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 34, tyhjiä 34; poissa 22.

( Ään. 140 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 69; poissa 22.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 33, tyhjiä 33; poissa 22.

( Ään. 142 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 69; poissa 23.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 51, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 144 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt yleisperustelut mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista.

Yleiskeskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset:

Maria Lohela /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: "Hallituksella ei ole riittäviä keinoja ja näkemystä, joilla edistetään yrittäjyyttä sekä luodaan lisää työtä ja talouskasvua. Hallituksen ensi vuoden talousarvio ei paranna sosiaalista oikeudenmukaisuutta eikä turvaa heikompiosaisten asemaa. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Esko Kiviranta /kesk Anne Kalmarin /kesk kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Yleisperustelujen kohdalla on tehty seuraava ehdotus:

Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: "Kataisen hallitus on epäonnistunut keskeisissä talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteissaan. Laaja työttömyys koskettaa suoraan jopa yli 400 000:ta suomalaista ja heidän lähipiiriään. Valtion velka on nousemassa ensi vuonna jo noin 100 miljardiin euroon. Hallituksen itse itselleen asettamat vaalikauden suurimmat uudistukset (kunta ja sote) ovat umpikujassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut rapautuvat. Samaan aikaan hallitus on ajanut kunnat valtionosuusleikkauksilla niin ahtaalle, että ne joutuvat kiristämän verotusta, karsimaan palveluja ja lomauttamaan jopa lastensuojelusta. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Sitä odotettiin viimeksi hallituksen budjettiriihestä ja sen jälkeen rakennepoliittisesta riihestä. Epäonnistunut ja epäoikeudenmukainen politiikka on kuitenkin jatkumassa. Hallituksen rakenne- ja budjettikokonaisuudesta puuttuvat ratkaisut kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Suuri osa asioista on sysätty kuntien, työmarkkinajärjestöjen ja seuraavan hallituksen vastuulle. Tiedossa olevilla päätöksillä, kuten kuntien pakkoliitoksilla ja kotihoidon tuen leikkauksilla, ei ole mitään tekemistä Suomen talouden kuntoon laittamisen kanssa. Pääministeri Katainen on itse myöntänyt rakennepaketin perustuvan pitkälti uskomuksiin. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 1)

Selonteko hyväksyttiin.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Vedän yleiskeskustelun aikana tekemäni epäluottamuslause-ehdotuksen pois, koska kolme epäluottamuslausetta olisi jo liikaa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edustaja Kiviranta peruuttaa oman epäluottamuslause-ehdotuksensa.

Tiedustelen, peruuko edustaja Kalmari kannatuksensa.

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Näin joulun kunniaksi kyllä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Näin ollen ensin äänestetään Timo Kallin ehdotuksesta Maria Lohelan ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta Maria Lohelan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Maria Lohelan ehdotuksen äänin

jaa 136, ei 36, tyhjiä 6; poissa 21.

( Ään. 145 )

2) Äänestyksessä Maria Lohelan ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 106, ei 72; poissa 21.

( Ään. 146 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 135/3/2012

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset.

Ehdotukset

Seuraava lisätalousarviota koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.92.69 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin EU:n budjetin supistamiseksi sekä varojen käytön tehostamiseksi." (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 39; poissa 27.

( Ään. 147 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kiitän arvoisia edustajia menneen syyskauden istuntotyöstä ja hyvästä yhteistoiminnasta kaikkien puhemiesten puolesta ja toivotan erinomaisen rauhallista joulutaukoa.

Tämä istunto on päättynyt.

Täysistunto lopetettiin kello 11.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​