Täysistunnon pöytäkirja 137/2004 vp

PTK 137/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

137. PERJANTAINA 10. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Martin Saarikangas /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.12. edustajat

 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.12. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.12. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Irja Tulonen /kok

__________

Valtiontilintarkastajien kertomukset vuosilta 2003 ja 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiontilintarkastajien kirjelmien ohella tältä päivältä ovat eduskunnalle saapuneet valtiontilintarkastajien johtosäännön 10 §:ssä tarkoitetut valtiontilintarkastajien kertomukset vuosilta 2003 ja 2004 (K 16, 17/2004 vp). Nämä kertomukset on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 780, 783, 785, 798, 800, 802, 808, 812, 822/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 44. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 136/16/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

19 d §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että erikoissairaanhoitolain 7 §:n tarkoittamille sairaanhoitopiireille voidaan myöntää valtionavustusta enintään 75 prosentin edestä.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

19 e ja 19 f §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2005—2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—5) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2004 vp

Lakialoite  LA 138/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sinnemäen ehdotusta.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Kirsi Ojansuun kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Iivo Polvi on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Polven ja ed. Sinnemäen ehdotusten välillä

Ed. Polven ehdotus "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 48 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 45.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Polven ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Polven ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

105 a §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

105 a §:n 2 momentti

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentti saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että 105 a §:n 2 momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 47.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

105 a §:n uusi 3 ja 4 momentti

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 105 a §:ään lisätään kaksi uutta momenttia, 3 ja 4 momentti, vastalauseen 2 mukaisesti.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että 105 a §:ään lisätään uudet 3 ja 4 momentti vastalauseen 2 mukaisina.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

124 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 45. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2004 vp

Lakialoite  LA 146/2003 vp, 25, 67, 89, 95, 102/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus

92 § hyväksytään keskustelutta.

127 a §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä edelleen kehittäisi kotitalousvähennystä parempaan suuntaan.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 44 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 47.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

127 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 17.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen