Täysistunnon pöytäkirja 137/2005 vp

PTK 137/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

137. TIISTAINA 13. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.12. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.12. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2005 vp

Lakialoite  LA 91/2004 vp, 117/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 80, 101/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 136/6/2005

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Ed. Sari Essayah on ed. Tuija Nurmen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee metsätilojen perintö- ja lahjaverokohtelun saattamisen tasapuoliseksi maatilojen ja muun yritystoiminnan kanssa."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ensin on äänestettävä ensimmäisessä käsittelyssä päätettyjen lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 91, 98/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 136/7/2005

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Bjarne Kalliksen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kuntien valtionosuuksien tarkistusrahojen eli 366 miljoonan euron suuruisen valtionosuusvelan maksamiseksi kunnille kokonaisuudessaan vuoden 2006 aikana."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Essayahin lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 136/21/2005

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 136/23/2005

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 2.—5. lakiehdotus hylätään.

Ed. Osmo Soininvaara on ed. Jyrki Kasvin kannattamana ehdottanut 2. vastalauseeseen sisältyvien kahden lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on äänestettävä ensimmäisessä käsittelyssä päätettyjen 2.—5. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 2.—5. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 5 )

( liite5 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 2.—5. lakiehdotuksen.

Eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Soininvaaran lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Soininvaaran 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Osmo Soininvaaran 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soininvaaran 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Soininvaaran 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 136/2/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Kaarina Drombergin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 1 mukainen ehdotus siten täydennettynä, että 2. lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sivistysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Vahasalon ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sivistysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 ja 2 § ja 1 luvun otsikko, 3—6 § ja 2 luvun otsikko, 7 ja 8 § ja 3 luvun otsikko sekä 9 § hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Kaarina Dromberg /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että eduskunta hyväksyisi 10 §:n vastalauseen 1 mukaisena, mikä merkitsee sitä, että Sakki-, Sool-, Iol- ja STTK-opiskelijat olisivat tasa-arvoisia.

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Drombergin tekemää hyvää ehdotusta.

Unto Valpas /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 10 § saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Valppaan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kaarina Dromberg ed. Marja Tiuran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Unto Valpas on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Drombergin ja ed. Valppaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 70 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 21.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11—13 § ja 4 luvun otsikko, 14—16 § ja 5 luvun otsikko sekä 17 § hyväksytään keskustelutta.

18 §

Keskustelu:

Kaarina Dromberg /kok:

Herra puhemies! Koska 10 §:ää koskeva ehdotus kaatui, niin 18 §:stä ei ole tarpeen tehdä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

18 § hyväksytään.

6 luvun nimike sekä lakiehdotuksen johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki tekijänoikeuslain 50 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 151/2005 vp (Jyrki Kasvi /vihr ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 136/38/2005

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa ed. Heidi Hautala ed. Jyrki Kasvin kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Heidi Hautalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 36 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen.

Asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006
Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 119, 201/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2005 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1269/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 45.

Eilen pidetyssä täysistunnossa hyväksyttiin talousarvion käsittelyä koskeva menettelytapa. Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 15 minuuttia. Niiden jälkeen käydään yleiskeskustelu nopeatahtisena keskusteluna, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 138/1/2005

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 20.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen