Täysistunnon pöytäkirja 138/2006 vp

PTK 138/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

138. TIISTAINA 9. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Matti Kangas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.1. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

9.—11.1. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

9.—14.1. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

9.—18.1. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.1. edustajat

 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Simo Rundgren /kesk

9.—18.1. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

9.1.—15.2. edustaja

 • Nils-Anders Granvik /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.1. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Tero Rönni /sd

9. ja 10.1. edustaja

 • Mikko Elo /sd

9.—12.1. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Tanja Saarela /kesk

__________

Uusi edustaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Tammisaaresta oleva kirjailija Jörn Donner, joka varamiehenä Helsingin vaalipiiristä tulee eduskunnan jäseneksi edustajantoimesta 1. päivästä tammikuuta 2007 lukien vapautuksen saaneen Eva Biaudet’n sijaan, on 5. päivänä tammikuuta 2007 esittänyt eduskunnan puhemiehelle 28. päivänä joulukuuta 2006 asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on siten oikeutettu ryhtymään edustajantointaan hoitamaan.

Ed. Jörn Donner merkitään läsnä olevaksi.

Puhemies:

Eduskunnan puolesta toivotan ed. Donnerin tervetulleeksi eduskuntatyöhön. Tervetuloa, välkommen till riksdagen!

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 29. päivänä joulukuuta 2006 päivätyllä avoimella kirjeellä pyynnöstä vapauttanut valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jan-Erik Enestamin valtioneuvoston jäsenyydestä 1. päivästä tammikuuta 2007 lukien sekä nimittänyt ja määrännyt samasta ajankohdasta lukien puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen maisteri, valtiosihteeri Stefan Erik Wallinin valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi sekä ministeriksi käsittelemään ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 4. päivänä tammikuuta 2007 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ja ympäristöministeriksi määrätyn Stefan Wallinin perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys sidonnaisuuksistaan (VN 6/2006 vp).

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 22. päivänä joulukuuta 2006 ja 5. päivänä tammikuuta 2007 hallituksen esitykset HE 274—276/2006 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. päivänä joulukuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 68/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 838, 881, 884, 887, 888, 890—906, 909—911, 913—931, 934—941, 943—949, 952, 954, 957, 961/2006 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Eva Biaudet’n edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi jäsen ulkoasiainvaliokuntaan sekä uusi varajäsen valtiovarainvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 10. päivänä tammikuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Eva Biaudet’n edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskuntaan.

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 10. päivänä tammikuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/4/2006

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 3. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sekä talousvaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi Kioton mekanismien käytöstä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 52. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Valtiontilintarkastajien kertomus 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 274/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 275/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 276/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​