Täysistunnon pöytäkirja 139/2004 vp

PTK 139/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

139. TIISTAINA 14. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Markku Koski /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.12. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

14.—18.12. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.12. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

14. ja 15.12. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

14.—16.12. edustaja

 • Sari Sarkomaa /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.12. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Markku Koski /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 14. päivänä joulukuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 261—267/2004 vp.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 9. päivänä joulukuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 65, 66/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 138/1/2004

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2004 vp

Lakialoite  LA 138/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 138/5/2004

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 1 sisältyvät 1) ja 2) lausumaehdotus hyväksytään.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että toimenpidealoitteen n:o 9 ponsi hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksista ja toimenpidealoitteesta.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Kuopan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 1) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 2) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 33 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta, joka koskee toimenpidealoitetta n:o 9

Joka yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on aloitteen ponsi hyväksytty.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 4 )

Eduskunta on yhtynyt valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 122/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 138/6/2004

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Esko Kurvisen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 5 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 138/21/2004

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Mustajärven ehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 138/24/2004

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 138/25/2004

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 24/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 138/26/2004

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 18.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys 91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 17.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 12) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Valtiontilintarkastajien kertomus 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki vesiliikennelain 24 §:n ja rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 134/2004 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

14) Laki perintö- ja lahjaverolain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 140/2004 vp (Juhani Sjöblom /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki kotikuntalain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 142/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

16) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 143/2004 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

17) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 20/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 17.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen