Täysistunnon pöytäkirja 139/2006 vp

PTK 139/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

139. KESKIVIIKKONA 10. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tuula Haatainen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.1. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.1. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk

10.—12.1. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.1. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jouni Backman /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Lasse Virén /kok

10. ja 11.1. edustajat

 • Minna Sirnö /vas
 • Irja Tulonen /kok

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Arto Bryggare,

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Marjaana Koskinen ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Sinikka Hurskainen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna torstaina 11. päivänä tammikuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 13.30.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Jörn Donner,

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Jan-Erik Enestam,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Jan-Erik Enestam sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi ed. Jan-Erik Enestam.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Jan-Erik Enestam.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Jörn Donner.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 26. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 138/1/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—5 § ja 1 luvun otsikko sekä 6—14 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

15 §

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 15 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä, että kansallisia kynnysarvoja nostetaan 20 000 eurolla sekä tavara- että palveluhankinnoissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16—20 § ja 3 luvun otsikko sekä 21—23 § ja 4 luvun otsikko sekä I osan otsikko hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

1. lakiehdotuksen II, III ja IV osan sisältö, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Wallin)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 6/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 4. päivänä tammikuuta 2007 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ympäristöministeri Stefan Wallinin selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2006 vp

Lakialoite  LA 85/2005 vp, 102/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 26, 94, 103/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 141/1/2006

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​