Täysistunnon pöytäkirja 14/2009 vp

PTK 14/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

14. KESKIVIIKKONA 25. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.00—16.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.56—19.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.2. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

25. ja 26.2. edustajat

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

25.—27.2. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Christina Gestrin /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.2. edustajat

 • Pertti Hemmilä /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tero Rönni /sd

25.—27.2. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 24.2.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 13/1/2009

Yleiskeskustelussa on ed. Johanna Sumuvuori ed. Ville Niinistön kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ed. Johanna Sumuvuoren ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 96, ei 66; poissa 37.

( Ään. 1 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 9, 12, 12 a, 13 ja 13 a — 13 h §:n mietinnön mukaisina.

13 i §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, mikä tarkoittaa työntekijöitten aseman oleellista parantamista.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Ennakkoilmoitus ja vuosittainen selvitys tietosuojavaltuutetulle ja luottamushenkilölle väärinkäytöstapauksissa

Yhteisötilaajan on ilmoitettava ennalta tietosuojavaltuutetulle ja yrityksen luottamushenkilölle tunnistamistietojen käsittelyn aloittamisesta. Ennakkoilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) 13 e §:ssä tarkoitetussa tunnistamistietojen käsittelyssä noudatettavien menettelyjen perusteet ja käytännöt;

2) 13 c §:n 1 momentissa tarkoitetut tehtävät; ja

3) miten yhteisötilaaja on järjestänyt 13 c §:n 2 momentin 2 kohdassa tai 3 momentissa tarkoitetun käsittelyä edeltävän tiedottamisvelvollisuutensa.

Yhteisötilaajan on annettava tietosuojavaltuutetulle vuosittain jälkikäteen selvitys tunnistamistietojen manuaalisesta käsittelystä. Selvityksestä on käytävä ilmi, millä perusteella ja kuinka monta kertaa tunnistamistietoja on vuoden aikana käsitelty."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 13 i §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 109, ei 57; poissa 33.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 13 j, 13 k, 14, 20, 32—34, 34 a ja 42 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

3. lakiehdotus

19 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, mikä tarkoittaa työntekijän aseman oleellista parantamista.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärven on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälän 1 momentin 4 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "4) sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteiden lisäksi ilmoitus yrityksen luottamushenkilöille tunnistetietojen seurannan käynnistämisestä sekä työntekijän sähköpostin ja muuta sähköistä viestintää koskevien tietojen käsittely".

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 19 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 109, ei 57; poissa 33.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

4. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 24.2.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 13/2/2009

Keskustelussa on ed. Pirkko Ruohonen-Lerner ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään, ja tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan 1) tilapäisen oleskeluluvan saaneiden määriä ja asemaa, 2) maasta poistumisen esteiden päättymistä ja maasta poistamisen tehokkuutta tilapäisten oleskelulupien perusteiden lakatessa, 3) kansainvälistä suojelua koskevien säännösten soveltamista eri vaikutuksineen ja 4) koko ulkomaalaislain toimivuutta ja maahanmuuton erilaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia taloudelliset vaikutukset mukaan lukien. Lisäksi eduskunta edellyttää hallituksen 5) toimivan yhtenäisen kansainvälistä suojelua koskevan eurooppalaisen politiikan edistämiseksi ja 6) ryhtyvän pikaisesti seurannasta johtuviin tarpeellisiin toimenpiteisiin muun muassa lainsäädännön muuttamiseksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 161, ei 5; poissa 33.

( Ään. 4 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin lausumaehdotuksesta äänestetään mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen äänin

jaa 160, ei 6; poissa 33.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 24.2.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK /2009

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 110, ei 56; poissa 33.

( Ään. 6 )

( liite2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ministeri Liisa Hyssälän esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 15/2/2009

5) Hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 223/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 14) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2009 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 8) asian yhteydessä.]

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 26.2.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen