Täysistunnon pöytäkirja 14/2012 vp

PTK 14/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

14. TIISTAINA 28. HELMIKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—16.33), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.33—17.59 ja 19.58—21.39) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lasse Hautala /kesk (p)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Silvia Modig /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mats Nylund /r (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Tapani Tölli /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (14.35)
 • Elisabeth Nauclér /r (15.37)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 23.2.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 6—11/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 6 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 7 hallintovaliokunnan,

asioista U 8 ja 9 valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asioista U 10 ja 11 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tiedonannosta käytävä keskustelu alkaa valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen esittelypuheenvuorolla. Sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Jos keskustelun aikana tehdään ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille, siitä äänestetään. Eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan, jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 15/1/2012

2) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Katainen, Urpilainen, Wallin, Häkämies, Stubb, Koskinen, Gustafsson, Hautala, Arhinmäki, Henriksson, Guzenina-Richardson, Kiuru, Kyllönen, Ihalainen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Esitellään pääministeri Jyrki Kataisen sekä ministerien Jutta Urpilainen, Stefan Wallin, Jyri Häkämies, Alexander Stubb, Jari Koskinen, Jukka Gustafsson, Heidi Hautala, Paavo Arhinmäki, Anna-Maja Henriksson, Maria Guzenina-Richardson, Krista Kiuru, Merja Kyllönen ja Lauri Ihalainen ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen ja yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun sekä eräiden merimiesten työaikaa ja vuosilomaa koskevien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 18/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella ja siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 29.2.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen