Täysistunnon pöytäkirja 140/2001 vp

PTK 140/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

140. KESKIVIIKKONA 28. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Martti Korhonen /vas
 • Leena Luhtanen /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Martti Korhonen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.11. edustaja

 • Eva Biaudet /r

28. ja 29.11. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Katja Syvärinen /vas

28.11.—1.12. edustaja

 • Esko Aho /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.11. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tuija Nurmi /kok

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Lasten ja lapsiperheiden aseman parantaminen

Välikysymys  VK 3/2001 vp

Äänestys

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Karpelan ym. välikysymyksestä n:o 3, joka koskee lasten ja lapsiperheiden aseman parantamista. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Karpela ed. Räsäsen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen opposition välikysymykseen eduskunta toteaa, että hallitus ei aio korjata perhepoliittista linjaansa, vaikka se on täysin tietoinen lapsiperheiden aineellisten ongelmien kärjistymisestä sekä sosiaalisen ja henkisen pahoinvoinnin lisääntymisestä, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Karpelan ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 58 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys vuoden 2001 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 177/2001 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 177, 204/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2001 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 71—76/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 32.

Asian käsittelyssä noudatetaan viime istunnossa hyväksyttyä menettelytapaa.

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto, luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö, luku 50 Yhteistyö Keski- ja Itä-Euroopan, Venäjän ja muiden IVY-maiden kanssa sekä luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 10 Tuomioistuinlaitos ja luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Sisäasiainministeriö, luku 97 Avustukset kunnille ja luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 10 Puolustusvoimat

Keskustelu:

Sulo Aittoniemi /alk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että momentille 27.10.16 otetaan lisäyksenä 30 000 000 markkaa kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon ylläpitämiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi tehtäviin Puolustusvoimien hankintoihin. Ponsilla ei mitenkään pärjätä, rahaa täytyy löytyä.

Jaana Ylä-Mononen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Aittoniemi ed. Ylä-Monosen kannattamana ehdottanut, että momentille 16 lisätään 30 000 000 markkaa lisätalousarvioaloitteen n:o 71 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Aittoniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 1 hyväksytään.

Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 05 Valtiokonttori, luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet, luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot, luku 82 Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille sekä luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö, luku 70 Opintotuki, lukuryhmä 29.88, 90, 98 ja 99 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat sekä luku 90 Taide ja kulttuuri hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö, luku 13 Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen sekä luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 2, luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen, luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta, luku 41 Kala-, riista- ja porotalous, luku 61 Maanmittauslaitos, luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, luku 72 Elintarvikevirasto, luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja luku 74 Siemenperunakeskus hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 24 Tiehallinto

Keskustelu:

Sulo Aittoniemi /alk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että momentille 31.24.77 otetaan lisäyksenä 10 000 000 markkaa tieverkon kehittämiseen Tampereen läntisen ohitustien Lakalaiva—Ylöjärvi rakennustöiden aloittamiseksi. Suunnitelmat vanhenevat, jos töissä ei päästä alkuun.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen järkevää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Aittoniemi ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 77 lisätään 10 000 000 markkaa lisätalousarvioaloitteen n:o 74 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Aittoniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 10 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 41.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 30 Yrittäjyyspolitiikka, luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka, luku 50 Kansainvälistymispolitiikka ja luku 70 Omistajapolitiikka hyväksytään.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 17 Työttömyysturva, luku 18 Sairausvakuutus, luku 19 Eläkevakuutus, luku 28 Muu toimeentuloturva ja luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus, luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano ja luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 03 Valuuttamääräisen velan korko hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut sekä luku 08 Valmisteverot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot hyväksytään.

Mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään.

Yleisperustelut

Yleisperustelut hyväksytään.

Mietinnön toiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että lisätalousarvion nimike muutetaan kolmanneksi lisätalousarvioksi, katsotaan tulleen hyväksytyksi yleisperustelut hyväksyttäessä.

Mietintöön sisältyvien lausumaehdotusten 1 ja 2 merkitään tulleen hyväksytyiksi asianomaisten lukujen kohdalla.

Eduskunta yhtyy mietinnön neljännessä ponnessa tehtyyn ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä myös aloitteiden n:ot 72, 73, 75 ja 76/2001 vp osalta.

Mietinnön viides ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista, hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 22. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain täysistunnossa.

PTK 138/1/2001

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/2/2001

5) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 39. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/4/2001

6) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2001 vp

Lakialoite  LA 105/1999 vp, 63/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 27/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 40. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/5/2001

7) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2001 vp

Lakialoite  LA 121/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 161, 214/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 41. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 11 ja 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2001 vp

Lakialoite  LA 33/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 42. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 7 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2000 vp, 194, 200/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/7/2001

10) Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys vuoden 2002 veroasteikkolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2001 vp

Lakialoite  LA 133/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2001 vp

Lakialoite  LA 85/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 10/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2001 vp

Lakialoite  LA 72, 166, 170/2000 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 12/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/1/2001

22) Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2001 vp

Lakialoite  LA 11/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2001 vp

Lakialoite  LA 38/2000 vp, 20/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotetut uudet 3. ja 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

26) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

27) Hallituksen esitys vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—6. lakiehdotus ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 7. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

28) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 10/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

29) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen ja terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

32) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

33) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2001 vp

Lakialoite  LA 179, 191/1999 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2001 vp

Lakialoite  LA 29, 67, 102/1999 vp, 116/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2001 vp

Lakialoite  LA 32/2000 vp, 138/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen