Täysistunnon pöytäkirja 140/2010 vp

PTK 140/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

140. KESKIVIIKKONA 19. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.35).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Raimo Vistbacka /ps (s)
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Merja Kyllönen /vas (14.32)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 5/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 55/2007 vp

Puhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 18.1.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 139/4/2010

Keskustelussa on ed. Pirkko Ruohonen-Lerner ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 157, ei 5, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.1.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 139/7/2010

Keskustelussa on ed. Pirkko Ruohonen-Lerner ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 152, ei 6; poissa 41.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 291/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys riistahallintolaiksi se-kä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutu-elinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 23/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 142/x/2010

5) Hallituksen esitys SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 299/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 36/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 249/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 37/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 307/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 308/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 20.1.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​