Täysistunnon pöytäkirja 141/2002 vp

PTK 141/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

141. PERJANTAINA 22. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Anne Holmlund /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.11. edustaja

 • Eva Biaudet /r

24.—26.11. edustaja

 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.11. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 20. päivänä marraskuuta 2002 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 156—169/2002 vp.

__________

Välikysymys n:o 4: Harmaan talouden torjunta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Pulliainen ja 54 muuta edustajaa ovat tänään 22. päivänä marraskuuta 2002 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 4 harmaan talouden torjunnasta.

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Pulliaiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Harmaa talous nakertaa lähes kaikkien läntisten markkinatalousmaiden julkisen talouden rahoituspohjaa; yksityiset henkilöt ja yhtiöt jättävät demokraattisesti päätetyt verot ja maksut maksamatta. Ilmiön merkityksestä yksittäisen kansantalouden kannalta saa jonkinlaisen kuvan toteamalla, että harmaan talouden osuus bruttokansantuotteesta voi ylittää 20 prosenttia.

Tietomme Suomen harmaan talouden ilmiön laajuudesta ja sen tuottamista julkisen vallan tulonmenetyksistä ovat täsmentyneet viime vuosien aikana. Menetykset ovat yli kahden miljardin euron luokkaa vuodessa. Minkä tahansa mittapuun mukaan tämä on paljon rahaa. Sitä tarvittaisiin kipeästi valtion menotalouden katteeksi ja sen velkojen lyhennyksiin. Hyvinvointivaltion säilyttäminen kaipaa sitä kipeästi. Tästä odottaisi olleen seurauksena, että harmaan talouden lopettamiseksi olisi tehty ja tehtäisiin sekä tutkinnallisesti että lainsäädäntöä kehittämällä kaikki mahdollinen. Näin ei kuitenkaan valitettavasti ole asianlaita.

Kuten todettua, harmaa talous ei ole yksinomaan suomalainen ilmiö. Siitä kärsivät lähes kaikki markkinatalousmaat, toiset enemmän, toiset vähemmän. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tulopohjastaan huolestuneet valtiot ovat ryhtyneet aktiivisiin toimiin harmaan talouden saattamiseksi kuriin. Pontimena on ollut tulojen lisäämisen ohella rehellisen yritystoiminnan suojeleminen harmaan talouden tuottamilta kilpailun vääristymiltä. Suomi on tässä veneessä muiden markkinatalousmaiden kanssa. Täälläkin joudutaan tekemään valinta kahden välillä, rehellisten yrittäjien ja koijareiden.

Harmaata taloutta ei voida pitää kurissa yksinomaan viranomaisten toimin. Tuoreimpien selvitysten mukaan ylityöllistettyjen poliisin, veroviranomaisten ja ulosottomiesten kapasiteetti puuttua edes tiedossaan olevaan harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen on huolestuttavasti laskenut. Harmaan talouden käyttämää laajaa toiminta-arsenaalia vastaan tulisikin iskeä rakenteellisilla toimenpiteillä. Otamme muutaman valaisevan esimerkin.

Rakennustoiminta on yksi merkittävistä harmaan talouden toimintakentistä. Tiedossa on, että siirtymällä rakennustyömailla pakolliseen sähköiseen kulkulupajärjestelmään ja ns. käännetyn arvonlisäverojärjestelmän käyttöön tämän toimialan harmaan talouden toimijoiden operointimahdollisuus kaventuu ratkaisevasti. Vaikka edellinen käytäntö on jo otettu vapaaehtoisesti käyttöön monilla työmailla, valtioneuvostolta ei ole saatu toistaiseksi tukea järjestelmän tekemiseksi pakolliseksi. Riippumatta Euroopan yhteisöjen kuudennesta arvonlisäverodirektiivistä (77/388/ETY) useat EU-maat, kuten Belgia ja Hollanti, ovat saaneet EU:n hyväksynnän käännetyn arvonlisäverojärjestelmän käyttöönottoon. Kokemukset näissä maissa ovat olleet hyviä. Arvonlisäveromenetykset ovat vähentyneet tuottamatta hallinnollisia ongelmia. On käsittämätöntä, että Suomessa ei voida menetellä samoin kuin esimerkiksi Hollannissa ja Belgiassa.

Ulkomaiset sijoitukset suomalaisiin arvopapereihin olivat reilu vuosi sitten Suomen Pankin maksutasetilaston mukaan 1 078 miljardia markkaa, josta sijoitukset osakkeisiin olivat 781 miljardia markkaa. Suomalaisen sijoittajan ulkomaalaisena esiintyminen johtaa pääomatulojen verotuksen kannalta pääsääntöisesti edullisempaan lopputulokseen kuin se verotus, jonka kohteeksi suomalainen sijoittaja rehellisenä suomalaisena joutuu. Nykyisin hallintarekisteröityihin osakkeisiin tai joukkovelkakirjalainoihin sijoittavan ulkomaalaisuus on viranomaisten kannalta uskon asia. Sekä hallinnollisesti että periaatteellisesti täysin toteuttamiskelpoinen olisi ratkaisu, jossa hallintarekisteriä hoitava tai joukkovelkakirjalainan korkoja maksava pankki joutuisi vaatimaan asiakkaansa ulkomaalaisuudesta jonkin konkreettisen todistuksen. Sellaisten pitäisi olla tietenkin Suomen verohallinnon pistokokein tarkistettavissa. Ei ainakaan kansainvälisillä suursijoittajilla luulisi olevan mitään syytä pelätä sijoitustensa viranomaisjulkisuutta Suomessa. Tämänkään pyrkimyksen toteuttamiseen ei valtioneuvostolta ole toistaiseksi riittänyt minkäänlaista aktiivisuutta.

Esitellyt ja useat muut aiemmin eri yhteyksissä esiin tuodut vastaavat epäkohdat, jotka ovat tukeneet harmaan talouden toimijoiden pyrkimyksiä, ovat pääsääntöisesti saaneet valtioneuvoston taholta lähinnä tukea. Tällaista käyttäytymistä on ollut vaikea ymmärtää hyvinvointivaltion säilymistä tukevaksi toiminnaksi.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus ryhtyy harmaan talouden torjunnan konkreettiseksi edistämiseksi?

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2002

 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Sakari Smeds /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Hannes Manninen /kesk"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 199, 247/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2002 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 22—31/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 30. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 50 Lähialueyhteistyö ja luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset, luku 10 Tuomioistuinlaitos, luku 40 Syyttäjä- ja ulosottolaitos sekä luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 02 Ulkomaalaisvirasto, luku 75 Poliisitoimi ja luku 90 Rajavartiolaitos hyväksytään.

Luku 97 Avustukset kunnille

Keskustelu:

Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että luvun 26.97 perusteluissa lausutaan: "Eduskunta edellyttää, että kuntien harkinnanvaraisia rahoitusavustuksia lisätään."

Maria Kaisa  Aula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän lausumaehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että luvun perusteluihin hyväksytään vastalauseen 1 mukainen lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 10 Puolustusvoimat hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 05 Valtiokonttori, luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset, luku 18 Verohallinto, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos ja luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille hyväksytään.

Luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot

Keskustelu:

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että luvun 28.99 perusteluissa Edita Oyj:n omistusjärjestelyä koskevat lukuperustelut poistetaan, jolloin Edita Oyj:n omistusjärjestelyjä ei tehtäisi riittämättömin perustein lisätalousarviossa.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Kalliksen kannattamana ehdottanut vastalauseen 1 mukaisesti, että Edita Oyj:n omistusjärjestelyä koskevat lukuperustelut poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö, luku 07 Opetushallitus, luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö, luku 70 Opintotuki, lukuryhmän 29.88, 90, 98 ja 99, Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat, perustelut, luku 88 Tiede, luku 90 Taide ja kulttuuri, luku 98 Liikuntatoimi ja luku 99 Nuorisotyö hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö, luku 12 Maa- ja puutarhatalouden tulotuki, luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen, luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta ja luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö, luku 24 Tiehallinto, luku 40 Ratahallintokeskus, luku 52 Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut, luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 10 Hallinto ja luku 20 Teknologiapolitiikka hyväksytään.

Luku 30 Yrityspolitiikka

Momentti 42

Keskustelu:

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että momentille 32.30.42 otetaan lisäyksenä 2 000 000 euroa ja että momentin perusteluja muutetaan niin, että erityiskorkotuen piirissä olevia lainoja saa vuonna 2002 myöntää 102 912 000 euron sijasta 112 912 000 euroa. Tällä siis lisätään Finnveran lainojenmyöntämisvaltuutta, mikä sopii erinomaisesti tähän suhdannetilanteeseen.

Seppo  Kääriäinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Laukkanen ed. Kääriäisen kannattamana ehdottanut vastalauseen 1 nojalla, että momentille 42 lisätään 2 000 000 euroa ja momentin perustelut hyväksytään vastalauseen mukaisina.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laukkasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun 30 perustelut

Keskustelu:

Markku  Laukkanen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että luvun 32.30 perusteluissa lausutaan: "Eduskunta edellyttää, että myöntämisvaltuutta yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen korotetaan." Kuten tiedetään, tällaisilla hankkeilla on maakunnissa tällä hetkellä hyvin paljon kysyntää.

Seppo  Kääriäinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Laukkanen ed. Kääriäisen kannattamana ehdottanut, että luvun perusteluihin hyväksytään vastalauseen 1 mukainen lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laukkasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Energiapolitiikka ja luku 70 Omistajapolitiikka hyväksytään.

__________

Ed. Holmlund merkitään läsnä olevaksi.

__________

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 15 Perhekustannusten tasaus, luku 17 Työttömyysturva, luku 18 Sairausvakuutus, luku 19 Eläkevakuutus ja luku 28 Muu toimeentuloturva hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksytään.

Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

Momentti 31

Keskustelu:

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että kuntouttavasta työtoiminnasta momentilta 31 ei vähennetä määrärahaa ja että momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Anu  Vehviläinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hyssälän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Hyssälä ed. Vehviläisen kannattamana vastalauseen 1 mukaisesti ehdottanut, että eduskunta ei hyväksy momentille 31 ehdotettua 15 000 000 euron vähennystä ja että momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Hyssälän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun 06 perustelut

Keskustelu:

Anu  Vehviläinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen 1 mukaisesti ehdotan luvun 06 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että kuntien korjaus- ja uudisrakentamiseen osoitettua määrärahaa lisätään."

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Vehviläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Vehviläinen ed. Hyssälän kannattamana ehdottanut, että luvun perusteluihin hyväksytään vastalauseen 1 mukainen lausuma.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vehviläisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 1 hyväksytään.

Luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 01 Ympäristöministeriö, luku 20 Yhdyskunnat, alueiden käyttö ja luonnonsuojelu, luku 30 Asumisen edistäminen ja mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 2 ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko, luku 03 Valuuttamääräisen velan korko ja luku 09 Muut menot valtionvelasta hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot ja luku 10 Muut verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksytään.

Yleisperustelut

Yleisperustelut hyväksytään.

Mietinnön Yhteenveto-osassa oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään.

Merkitään, että mietinnön toisessa ponnessa tarkoitetut kaksi lausumaehdotusta ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisten lukujen kohdalla.

Eduskunta yhtyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 22—31 hylkäämisestä.

Mietinnön neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista, hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 111/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 28. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 138/3/2002

Yleiskeskustelussa on ed. Sinnemäki ed. Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Sinnemäen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Merkitään, että eduskunta on käsittelyn pohjasta päättäessään yhtynyt valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä, ja sitten toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset, jotka tarkoittavat sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan hyväksymistä, hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä, työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2002 vp

Lakialoite  LA 3, 143/1999 vp, 27/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 28, 118, 242/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 19/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 156/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 228/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen