Täysistunnon pöytäkirja 141/2005 vp

PTK 141/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

141. MAANANTAINA 19. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Reijo Kallio /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.12. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

19. ja 20.12. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

19.—21.12. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.12. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

19. ja 20.12. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

19.—21.12. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.12. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

19.—21.12. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006
Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 119, 201/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2005 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1269/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 45.

Tässä vaiheessa ilmoitan, että kello 17 esitellään pääluokka 28, valtiovarainministeriön hallinnonala, ja siinä yhteydessä pääministeri Vanhanen käyttää puheenvuoron, jossa hän kertoo EU:n rahoituskehyssopimuksesta vuosille 2007—2013.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 142/2/2005

__________

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 142/2/2005

__________

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Puhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 142/2/2005

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 7 ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osin ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 12. Keskustelu suoritetaan ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Ensin esitellään kertomus perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osin.

Keskustelua ei synny.

Perustuslakivaliokunnan mietintö ja siihen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Esitellään kertomus ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osin.

Keskustelua ei synny.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 21.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Valtiovarainvaliokunnan ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehille tulevista määrärahoista niiden kulujen korvaamiseksi, joita heillä on ollut valtiopäivien aikana

Ainoa käsittely

Muu asia  M 1/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan tekemä ehdotus, jonka mukaan eduskunnan puhemiehelle ja varapuhemiehille ei niiden kulujen korvaukseksi, joita heillä on ollut vuoden 2005 valtiopäivien aikana, tarvitse varata erillistä edustajanpalkkiolain 6 §:ssä tarkoitettua määrärahaa. Valtiovarainvaliokunnan kirjelmä jaettiin edustajille viime perjantain täysistunnossa.

Keskustelua ei synny.

Valtiovarainvaliokunnan ehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2005 vp

Lakialoite  LA 90/2004 vp, 48, 56, 65/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 19, 48/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 142/1/2005

6) Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Valtiontilintarkastajien kertomus 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki kalastuslain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2005 vp (Harry Wallin /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 146/2005 vp (Jouko Laxell /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 152/2005 vp (Jutta Urpilainen /sd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

11) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 153/2005 vp (Päivi Räsänen /kd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 156/2005 vp (Päivi Räsänen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 22.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​