Täysistunnon pöytäkirja 142/2001 vp

PTK 142/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

142. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.11. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Maija Rask /sd

29. ja 30.11. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.11. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.11. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Juha Karpio /kok
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok

29. ja 30.11. edustaja

 • Tero Mölsä /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—4) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2001 vp

Lakialoite  LA 177, 191/1999 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2001 vp

Lakialoite  LA 32/2000 vp, 138/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 43. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/6/2001

5) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2001 vp

Lakialoite  LA 29, 67, 102/1999 vp, 116/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—14. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottamat uudet 15. ja 16. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/3/2001

6) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2001 vp (Seppo Kanerva /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 136/2001 vp (Klaus Hellberg /sd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 152/2001 vp (Anu Vehviläinen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

10) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 153/2001 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 156/2001 vp (Matti Väistö /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2001 vp

Lakialoite  LA 127/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2001 vp

Lakialoite  LA 193/2000 vp, 50, 118/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​