Täysistunnon pöytäkirja 142/2002 vp

PTK 142/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

142. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Jari Koskinen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok

26. ja 27.11. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Riitta Korhonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

26.—28.11. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk

26.—29.11. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

26.11. edustaja

 • Timo Seppälä /kok

26.11.—5.12. edustaja

 • Ville Itälä /kok (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.11. edustajat

 • Jari Leppä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Pia Viitanen /sd

26.—29.11. edustaja

 • Esko Aho /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on eilen 25. päivänä marraskuuta 2002 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 249—251/2002 vp, joista hallituksen esitys n:o 249 on esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että talousarvioesitystä täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 2. päivänä joulukuuta 2002 kello 12.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. päivänä marraskuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 66—70/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 66 ja 67 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 68 osalta talousvaliokunnan,

asian U 69 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asian U 70 osalta talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 26/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 111/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2002 vp

Lakialoite  LA 121—125, 153/2000 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys rajat ylittävän televisiotoiminnan eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta annetun pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi rajat ylittävän eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamiseksi annetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 15/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 16/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, laiksi valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta sekä Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan irtisanomisen hyväksymisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 17/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä, sekä toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee lisäpöytäkirjan irtisanomisen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain 66 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 18/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2002 vp

Lakialoite  LA 3, 143/1999 vp, 27/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 28, 118, 242/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

4, 7, 10, 10 a, 23 ja 30 § hyväksytään keskustelutta.

35 a §

Ensimmäinen varapuhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

1 ja 2 momentti hyväksytään keskustelutta.

3 momentti

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 3 momentti saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä merkitsee 800 euron sijasta 1 200:aa euroa vuodessa.

Kari  Myllyniemi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Myllyniemen kannattamana ehdottanut, että 3 momentti hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 58 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 104.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Uusi 4 momentti, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että hyväksytään uusi 4 momentti vastalauseen mukaisesti eli lapsista 100 euron korotus.

Kari  Myllyniemi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Myllyniemen kannattamana ehdottanut, että 35 a §:ään lisätään uusi 4 momentti vastalauseen mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole tätä momenttia, "jaa"; ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 59 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 104.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4—7 momentti hyväksytään keskustelutta.

36, 40—42, 44, 49, 50, 61, 61 a ja 62 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen 88 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 19/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 156/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään tiistaina pidettävään toiseen täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys Suomen liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään tiistaina pidettävään toiseen täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 18.15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​