Täysistunnon pöytäkirja 142/2004 vp

PTK 142/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

142. PERJANTAINA 17. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.12. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

17.—21.12. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.12. edustaja

 • Terhi Peltokorpi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.12. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antero Kekkonen /sd

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on 30. päivänä marraskuuta 2004 valinnut puheenjohtajakseen ed. Mika Lintilän.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2004 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi maanantain täysistuntoon.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 151, 244, 255/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2004 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Yleiskeskustelu talousarvioehdotuksesta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 141/1/2004

Talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely:

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Päätökset:

Luku 01 Kansanedustajat, luku 02 Eduskunnan kanslia, luku 09 Valtiontilintarkastajat, luku 14 Eduskunnan oikeusasiamies, luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto ja luku 99 Eduskunnan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Yleiskeskustelua ei synny.

Päätökset:

Luku 01 Tasavallan presidentti ja luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Matti Kangas /vas
 • momentilta 23.01.01 vähennettäväksi 1 500 000 euroa eli valtiosihteerien ja heidän sihteeriensä virkojen perustamiseen ehdotetun määrärahan poistamiseksi. (Vastalause 2, TAA 209)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentilta 23.01.01 vähennettäväksi 1 500 000 euroa eli valtiosihteerin virkojen ja heidän sihteeriensä virkojen perustamiseen ehdotetun määrärahan poistamiseksi. (Vastalause 3)

 • Timo Soini /ps
 • momentilta 23.01.01 vähennettäväksi 1 500 000 euroa valtiosihteerien ja heidän sihteeriensä virkojen perustamiseen ehdotetun määrärahan poistamiseksi. (TAA 836)

 • Timo Soini /ps
 • momentilta 23.27.50 vähennettäväksi 1 000 000 euroa puoluetoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 837)

 • Paula Risikko /kok
 • momentin 23.27.50 perusteluissa lausuttavaksi: "Puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta 12 prosenttia on tarkoitettu käytettäväksi puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 12 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan." (TAA 742)

  Keskustelu:

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotukset n:ot 3 ja 4.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—5 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtioneuvosto

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ed. Kankaan ehdotus n:o 1, ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 2 ja ed. Soinin ehdotus n:o 3 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 1, ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 2 ja ed. Soinin ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 1—3 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 32.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 03 Oikeuskanslerinvirasto hyväksytään.

  Luku 27 Poliittisen toiminnan avustaminen

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 4 ei-ääntä; poissa 33.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 50 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 30.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 24.01.21 lisäyksenä 70 000 euroa ulkoasiainministeriön konsuliasiain yksikön käytettäväksi lapsikaappausasioiden käsittelyn parantamiseen. (TAA 252)

 • Annika Lapintie /vas
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 10 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 2, TAA 480)

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 80 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (TAA 28)

 • Tony Halme /ps
 • momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 32 000 000 euroa kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta varojen saamiseksi lapsilisien yksinhuoltajakorotuksen nostamiseen. (TAA 75)

 • Esko Kurvinen /kok
 • momentille 24.50.66 lisäyksenä 500 000 euroa Barentsin alueyhteistyöhön. (TAA 343)

  Keskustelu:

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 3, joka tarkoittaa sitä, että varsinaiseen kehitysyhteistyöhön lisätään 80 000 000 euroa.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan ed. Sinnemäen tekemää hyvää ehdotusta.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Esko Kurvinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Jari Vilén /kok:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Toinen varapuhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—5 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 34.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

  Toinen varapuhemies:

  Ed. Lapintien ehdotus n:o 2, ed. Sinnemäen ehdotus n:o 3 ja ed. Halmeen ehdotus n:o 4 ovat vastakkaisia. Ensin äänestetään määrärahan lisäämistä tarkoittavista ed. Lapintien ja ed. Sinnemäen ehdotuksista keskenään, sitten määrärahan vähentämistä tarkoittavasta ed. Halmeen ehdotuksesta edellisessä äänestyksessä voittanutta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Lapintien ehdotuksen n:o 2 ja ed. Sinnemäen ehdotuksen n:o 3 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 28 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 33.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  2) Äänestys ed. Lapintien ehdotuksen n:o 2 ja ed. Halmeen ehdotuksen n:o 4 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 11 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 33.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on tässäkin äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  3) Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 2 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 33.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 50 Lähialueyhteistyö

  Äänestys ed. Kurvisen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Toinen varapuhemies:

  Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 34.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 144/1/2004

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

  Täysistunto lopetetaan kello 18.19.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen