Täysistunnon pöytäkirja 142/2005 vp

PTK 142/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

142. TIISTAINA 20. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Astrid Thors /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Astrid Thors /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.12. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.12. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 15. päivänä joulukuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 48—53/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 48 osalta perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan,

asian U 49 osalta valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan,

asian U 50 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 51 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 52 osalta perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 53 osalta ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 815, 822, 827, 831—851, 853—861, 869—871, 873, 875, 878, 879/2005 vp.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä pyytävät vapautusta lapsiasiavaltuutettu, valtiotieteiden lisensiaatti Maria-Kaisa Aula sen johdosta, että hänet on 1.1.2006 lukien valittu Yleisradio Oy:n hallituksen jäseneksi, ja valtiotieteiden kandidaatti Berth Sundström sen johdosta, että hän on siirtynyt Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluesihteerin tehtävästä yksityisen yrityksen palvelukseen. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan tiistaina 7. päivänä helmikuuta 2006 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2005 vp

Lakialoite  LA 90/2004 vp, 48, 56, 65/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 19, 48/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK /2005

Keskustelussa on ed. Mikko Immonen ed. Unto Valppaan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä ed. Immosen lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Immosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006
Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 119, 201/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2005 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1269/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 45. Yleiskeskustelut pääluokista 27, 28 ja 33 päättyivät eilen pidetyssä istunnossa ja yleiskeskustelu pääluokasta 31 viime perjantain istunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 141/1/2005

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentilta 27.10.16 vähennettäväksi 28 700 000 euroa puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetusta määrärahasta; indeksi- ja valuuttakurssimuutosten aiheuttamasta nettolisäyksestä. (Vastalause 4)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentilta 27.10.16 vähennettäväksi 32 000 000 euroa puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2, TAA 976)

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentilta 27.10.16 vähennettäväksi 63 000 000 euroa puolustusmateriaalien hankintaan ehdotetusta määrärahasta ja momentille merkitty Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen tilausvaltuus (547 milj. euroa) poistetaan. (Vastalause 4, TAA 364)

 • Toimi  Kankaanniemi /kd
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa varusmiesten etuuksien parantamiseen. (TAA 248)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa puolustusvoimien toimintamenoihin. (Vastalause 3, TAA 600)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 75 000 euroa Suomen Sotilasmusiikkisäätiölle. (TAA 655)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahan käyttöönottamiseen. (TAA 850)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa kertausharjoitusvuorokausien lisäämiseen. (TAA 849)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentilta 27.30.21 vähennettäväksi 2 500 000 euroa EU:n taistelujoukkojen palkkausmenoista. (Vastalause 4)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentilta 27.30.22 vähennettäväksi 16 000 000 euroa EU:n nopean toiminnan taisteluosastojen kalustohankinnoista. (Vastalause 4)

  Keskustelu:

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 2, joka vähentää puolustusmateriaalihankintoihin tarkoitettuja rahoja.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan ed. Laakson ehdotusta.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Jere Lahti /kok:

  Kannatan.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Suvi Lindén /kok:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 7 ja 8.

  Olli Nepponen /kok:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 9 ja 10.

  Jaakko Laakso /vas:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—10 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Puolustuspolitiikka ja hallinto hyväksytään.

  Luku 10 Sotilaallinen maanpuolustus

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus n:o 1, ed. Sinnemäen ehdotus n:o 2 ja ed. Laakson ehdotus n:o 3 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Laakson ehdotuksesta n:o 3 ed. Sinnemäen ehdotusta n:o 2 vastaan, sitten voittaneesta ehdotuksesta ed. Kuopan ehdotusta n:o 1 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksen n:o 2 ja ed. Laakson ehdotuksen n:o 3 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 20 ei-ääntä, 17 tyhjää; poissa 31.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  2) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksen n:o 1 ja ed. Sinnemäen ehdotuksen n:o 2 välillä

  Ehdotus n:o 1 "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 20 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 1.

  3) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 1 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 81 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Sotilaallinen kriisinhallinta

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 92 Puolustushallinnon rakennuslaitos ja pääluokan perustelut hyväksytään.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentille 28.07.06 lisäyksenä 400 000 euroa ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden ja ylimääräisten sanomalehtimieseläkkeiden lukumäärän nostamiseen. (Vastalause 4, TAA 418)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentin 28.07.06 perusteluihin: "Määrärahaa voidaan käyttää ylimääräisten eläkkeiden myöntämiseen Sotainvalidien Veljesliiton toimihenkilöille." (TAA 601)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 28.40.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa lisähenkilökunnan palkkaamiseen tullilaitokseen. (TAA 104)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 28.40.21 lisäyksenä 350 000 euroa tullilaitoksen huumekoirien koulutukseen. (TAA 656)

 • Lauri Oinonen /kesk
 • luvun 28.60 uudelle momentille lisäyksenä 70 000 euroa Haapamäen vankilan suunnitteluun ja rakennustöiden aloittamiseen. (TAA 678)

 • Timo Soini /ps
 • momentilta 28.80.26 vähennettäväksi 3 000 000 euroa EU-puheenjohtajuudesta johtuvista menoista. (TAA 1009)

  Keskustelu:

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Jere Lahti /kok:

  Kannatan.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—6 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 03 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja luku 05 Valtiokonttori hyväksytään.

  Luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset

  Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 18 Verohallinto ja luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksytään.

  Luku 40 Tullilaitos

  Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 52 Tilastokeskus hyväksytään.

  Luku 60 Senaatti-kiinteistöt

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 181 jaa- ja 5 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot, luku 82 Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille, luku 84 Kansainväliset rahoitusosuudet, luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

  __________

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 31.01.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, josta 100 000 euroa lasten ja nuorten liikennekasvatuksen parantamiseen liittyvään tutkimustoimintaan. (TAA 275)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.01.22 lisäyksenä 600 000 euroa Seniorikylänä kehitettävän Ristijärven kirkonkylän pääraitin ja sen lähiympäristön rakentamiseen liikenne- ja liikkumisturvalliseksi mallikohteeksi. (TAA 774)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 3, TAA 1262)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 1, TAA 806)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 33 000 000 euroa perustienpitoon. (TAA 237)

 • Mikko Alatalo /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 630 000 000 euroa perustienpitoon. (TAA 23)

 • Mikko Alatalo /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa valtatien 3 pohjoisosan parannukseen. (TAA 24)

 • Leena Harkimo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa keskikaiteella ja ohituskaistalla varustettujen tieosuuksien sekä piennaralueiden lisäämiseen ja suunnitteluun. (TAA 115)

 • Leena Harkimo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa raskaan liikenteen taukopaikkojen suunnitteluun, ylläpitämiseen ja rakentamiseen. (TAA 116)

 • Hannu  Hoskonen /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 150 000 euroa Herajärventien korjaamiseen Tuupovaarassa. (TAA 162)

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 250 000 euroa Kontkalan paikallistien korjaamistöiden loppuun saattamiseen. (TAA 163)

 • Hannu  Hoskonen /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 200 000 euroa Ilomantsin Hattuvaarasta Lieksan Kitsiin vievän tien korjaamiseen. (TAA 164)

 • Hannu  Hoskonen /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 350 000 euroa Savo-Karjalan tiepiirille Suvisrannantien korjaamiseen Outokummun ja Liperin kuntien alueella. (TAA 165)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 700 000 euroa maantien 637 eli ns. Vihreän väylän kunnostamiseen Keski-Suomessa. (TAA 236)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa, mistä 800 000 euroa Lapin tulvavahinkojen korjaamiseen ja 2 000 000 euroa ministerityöryhmän esittämien telematiikkaa ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen edistämistä koskevien teemapakettien käynnistämiseen. (Vastalause 4, TAA 237)

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 500 000 euroa yleisten teiden meluntorjunnan parantamiseen. (TAA 283)

 • Matti Kauppila /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa maantien 295 perusparantamiseen tieosuudella Levanto—Marttila. (TAA 286)

 • Matti Kauppila /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa tieosuuden Orimattila—Artjärvi perusparantamiseen. (TAA 287)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 650 000 euroa maantien 189 perusparantamiseen välillä Poikko—Rymättylän keskusta. (TAA 339)

 • Marjaana  Koskinen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 135 000 euroa Turun tiepiirille Yläneen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 340)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Virrat—Jäähdyspohja. (TAA 370)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 340 000 euroa Valkeakosken ja Kangasalan välisen tien oikaisemiseen. (TAA 371)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ylöjärven kaupungin liikenneväylien taajamajärjestelyjen rakentamiseen. (TAA 372)

 • Pekka  Kuosmanen  /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kaakkois-Suomen tiepiirille valtatien 12 parantamisen suunnitteluun tieosuudella Uusikylä—Tillola. (TAA 382)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa maantien 524 perusparannukseen välillä Lieksa—Kuhmo. (TAA 397)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa Savo-Karjalan tiepiirille yhdystien 15870 eli Kantelelahdentien perusparantamiseen. (TAA 399)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa yhdystien 15850 Kelvä—Jaakonvaara perusparantamiseen. (TAA 400)

 • Marjo  Matikainen-Kallström /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 600 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Ruotsinpyhtäälle välille Tesjoki—Ruukki. (TAA 578)

 • Reijo Paajanen /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa valtatien 13 osuuden Lappeenranta—Savitaipale turvallisuuden parantamiseen ja korjaustyön käynnistämiseen. (TAA 718)

 • Reijo Paajanen /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa valtatien 26 Hamina—Taavetti-osuuden turvallisuuden parantamiseen ja korjaustyön käynnistämiseen. (TAA 719)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 370 000 euroa kevyen liikenteen väylän ja alikulun rakentamiseen välille Lakari—Rissasenperä Pudasjärvellä. (TAA 775)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 200 000 euroa Oulun tiepiirille Sanginjoentien (maantie 8331) loppuosan asfaltoimiseen. (TAA 777)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 160 000 euroa valtatien 20 leventämiseen Pudasjärvellä, Puolangan tien risteyksestä Rovaniemen tien risteykseen. (TAA 778)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa valtatien 20 leventämiseen Pudasjärvellä välillä Pintamo—Taivalkoski. (TAA 779)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 470 000 euroa valtatien 20 parantamisen aloittamiseen välillä Jääli—Kiiminki. (TAA 780)

 • Eero  Reijonen  /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 500 000 euroa eritasoliittymän rakentamiseen Ylämyllyn taajamaan valtatielle 17. (TAA 827)

 • Eero  Reijonen  /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 700 000 euroa maantien 15667 Viinijärvi—Siikakoski ja maantien 15666 Siikakoski—Kompero perusparantamiseen Liperissä. (TAA 833)

 • Jukka Roos /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 400 000 euroa Turunmaan saariston pyörätieverkon kehittämiseen. (TAA 868)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Alahärmä—Kortesjärvi-tieyhteyden suunnitteluun ja rahoittamiseen. (TAA 917)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kantatien 68 parantamiseen välillä Virrat—Pietarsaari. (TAA 923)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Vammala—Punkalaidun—Murronharju-tien peruskorjaukseen. (TAA 995)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa paikallistien 170 perusparantamiseen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Ernestas—Kulloo Porvoossa. (TAA 1015)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa paikallistien 12287 kunnostamiseen ja päällystämiseen Liedossa. (TAA 1016)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa tien 570 perusparannukseen ja päällystämiseen välillä Karinkylä—Säyneinen Rautavaaralla ja Juankoskella. (TAA 1018)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä. (TAA 1019)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa yhdystien 582 peruskorjaukseen ja päällystämiseen osuudella Kangaslahti—Palonurmi Rautavaaralla ja Nilsiässä. (TAA 1020)

 • Esko-Juhani  Tennilä /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Ivalosta kolttien, inarinsaamelaisten ja suomalaisten asumaan Nellimiin johtavan tien peruskorjaamiseen. (TAA 1043)

 • Esko-Juhani  Tennilä /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa Sodankylän ja Meltauksen välisen tien peruskorjauksen loppuun saattamiseen. (TAA 1051)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 400 000 euroa eritasoliittymän rakentamiseen valtatielle 15 Anjalankosken Keltakankaalla. (TAA 1088)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 20 000 euroa valtatien 6 välin Lappeenranta—Imatra rakennustöiden rahoitusmallin selvittämiseen. (TAA 1089)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa Loviisan ja Kotkan välisen tieosuuden suunnitteluun valtatiellä E18. (TAA 1090)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 500 000 euroa Hamina—Vaalimaa-tieosuuden liikenneturvallisuuden parantamiseen. (TAA 1091)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtateiden 6, 7 ja 15 melusuojauksen parantamiseen Kymenlaaksossa. (TAA 1092)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 170 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Haminan Vilniemen paikallistielle. (TAA 1093)

 • Raija  Vahasalo /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa Uudenmaan tiepiirille seutu- ja yhdystieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. (TAA 1133)

 • Lasse Virén /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa Uudenmaan tiepiirin alemman tieverkon parantamista ja kevyen liikenteen väylien rakentamista koskeviin hankkeisiin. (TAA 1180)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 9 000 000 euroa haja-asutusalueiden tieverkon kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. (TAA 1144)

 • Lasse Virén /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa muuttuvien nopeusrajoitus- ja varoitusjärjestelmien rakentamiseen vilkkaimmille sisääntulo- ja kehäteille. (TAA 1178)

 • Lasse Virén /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa tieyhteyksien rakentamiseen Kilpilahden teollisuusalueelle Porvooseen. (TAA 1179)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 400 000 euroa Kalliojärven tien peruskorjaukseen Vetelissä. (TAA 1204)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Alajärvelle välille Kullanmutka—Hoisko. (TAA 1205)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa Kurikan kaupungissa sijaitsevien Säntintien ja Myllytöyräntien peruskorjaukseen. (TAA 1208)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa liikenneturvallisuuden parantamiseen valtatien 16 ja kantatien 68 risteyksessä Alajärvellä. (TAA 1209)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa maanteiden Halla-aho—Koivumäki ja Koivumäki—Uusikylä perusparantamiseen Alajärvellä. (TAA 1210)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa paikallistien 17803 Perho—Poranen—Hallapuro perusparannukseen ja päällystämiseen. (TAA 1214)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Vaasan tiepiirille kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 19 välille Rengonharju—Luopajärvi. (TAA 1218)

 • Lauri Oinonen /kesk
 • momentin 31.24.21 perusteluissa lausuttavaksi: "Määrärahaa saa käyttää Jyväskylä—Vaasa-valtatien rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri ja maantien 261 perusparantamiseen välillä Keuruu—Liesjärvi." (TAA 697)

 • Pertti  Hemmilä /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 295 000 euroa Lehmänkurkun tieyhteyden rakentamiseen. (TAA 148)

 • Mikko  Immonen /vas
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 295 000 euroa Kustavin ja Lokalahden välisen Lehmänkurkun tieyhteyden rakentamiseen. (TAA 204)

 • Pertti  Hemmilä /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 500 000 euroa valtatien 8 parantamiseen välillä Turku—Pori. (TAA 150)

 • Bjarne Kallis /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa kantatien 51 perusparantamiseen. (Vastalause 1, TAA 226)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 parannustoimien aloittamiseen välillä Kirri—Hirvaskangas. (TAA 238)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 4 perusparantamisen aloittamiseen välillä Lusi—Vaajakoski ja parantamisen suunnitteluun välillä Kirri—Jyväskylän lentoaseman tienhaara. (Vastalause 1, TAA 261)

 • Matti Kauppila /vas
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa ministerityöryhmän ensimmäisen korin kahden kiireellisimmän hankkeen "vt 4 Kemin kohta ja sillat" ja "kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti" käynnistämiseen. (Vastalause 4)

 • Pekka  Kuosmanen /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 41 000 000 euroa Kotkan ja Kouvolan välisen tieosuuden kehittämiseen valtatiellä 15. (TAA 387)

 • Pekka  Kuosmanen /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 95 000 000 euroa Haminan ohikulkutien rakentamiseen valtatielle 7 (E18). (TAA 386)

 • Kari  Kärkkäinen /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 7 500 000 euroa Puutossalmen sillan rakentamistöiden käynnistämiseen. (TAA 409)

 • Kari  Kärkkäinen /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Kuopion Kallan siltojen korottamishankkeen aloittamiseen. (Vastalause 1, TAA 410)

 • Kari  Kärkkäinen /kd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 21 700 000 euroa valtatien 5 välin Lusi—Mikkeli puuttuviin perusparannustöihin. (TAA 411)

 • Jouko Laxell /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 32 000 000 euroa, josta 13 000 000 euroa käytetään Salon itäisen ohikulkutien rakentamiseen, 13 000 000 euroa valtatien 8 välin Raisio—Pori korjausrakentamisen käynnistämiseen sekä 6 000 000 euroa Särkisalon pengertien korjaamiseen. (TAA 542)

 • Marjo  Matikainen-Kallström /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Kehä I:n parantamiseen välillä Turunväylä—Vallikallio. (TAA 579)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 20 000 000 euroa Savonlinnan liikennejärjestelyjen rakennustyön aloittamiseen. (TAA 648)

 • Reijo Paajanen /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 6 tieosuuden Lappeenranta—Taavetti korjaus- ja parannustyön käynnistämiseen. (TAA 720)

 • Eero  Reijonen /kesk
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 23 peruskorjaukseen välillä Varkaus—Kontkala. (TAA 843)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 16 000 000 euroa Seinäjoen itäisen ohitustien rakentamiseen. (TAA 1222)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 19 parantamiseen välillä Nurmo—Lapua. (TAA 939)

 • Arto Seppälä /sd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 13 parantamiseen välillä Mikkeli—Nuijamaa. (TAA 962)

 • Arto Seppälä /sd
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 33 000 000 euroa valtatien 5 parantamiseen Mikkelin eteläpuolella. (TAA 961)

 • Juhani  Sjöblom /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 32 500 000 euroa Kehä I:n parantamiseen välillä Turunväylä—Vallikallio. (TAA 998)

 • Juhani  Sjöblom /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 39 000 000 euroa Kehä III:n parantamiseen välillä Vantaankoski—Lentoasemantie. (TAA 1000)

 • Juhani  Sjöblom /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 87 000 000 euroa Kehä II:n jatkamiseen Turunväylältä Hämeenlinnanväylälle. (TAA 999)

 • Raija  Vahasalo /kok
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 46 000 000 euroa kantatien 51 parannustöihin Kivenlahden ja Kirkkonummen välillä. (TAA 1134)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Vaasan tiepiirille ohitustien rakentamiseen E8-tielle Sepänkylässä. (TAA 1224)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • luvun 31.24 perusteluissa lausuttavaksi: Eduskunta edellyttää, että valtion 500 000 000 euroa ylittävistä osakemyyntituloista vähintään 20 prosenttia käytetään kertaluonteisiin liikenneinvestointeihin. (Vastalause 1)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa yksityisteiden valtionapuun. (Vastalause 3)

 • Erkki  Pulliainen /vihr
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtionapuna yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (TAA 761)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (Vastalause 1, TAA 263)

 • Mikko  Kuoppa /vas
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 6 000 000 euroa yksityisteiden valtionosuuksiin. (Vastalause 4)

 • Esa Lahtela /sd
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 8 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 479)

 • Hannu  Hoskonen /kesk
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 300 000 euroa Kolin yksityisen rantatien korjaamiseen. (TAA 166)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 100 000 euroa metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. (TAA 1225)

 • Marjukka  Karttunen /kok
 • momentille 31.30.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Merenkulkulaitokselle väylien kunnossapitoon. (TAA 274)

 • Marjukka Karttunen /kok
 • momentille 31.30.21 lisäyksenä 50 000 euroa Turun meriklusteria koskevan neuvottelukunnan asettamiseen. (TAA 276)

 • Marjukka Karttunen /kok
 • momentille 31.30.21 lisäyksenä 100 000 euroa veneilyn turvallisuuskoulutukseen. (TAA 277)

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Kymijoki—Mäntyharju-kanavan suunnitteluun. (TAA 168)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 2 000 000 euroa vesiväylien kunnostamista koskevan teemapaketin käynnistämiseen. (Vastalause 4)

 • Olli  Nepponen /kok
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 340 000 euroa Mäntyharjun kanavahankkeen edistämiseen. (TAA 614)

 • Reijo Paajanen /kok
 • momentille 31.30.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Haminan meriväylän syventämiseen. (TAA 721)

 • Janina Andersson /vihr
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 32 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalause 2, TAA 33)

 • Pertti  Hemmilä /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Turku—Toijala-rataosuuden kunnostukseen. (TAA 155)

 • Matti  Kauppila /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Lahti—Kouvola—Luumäki-rataosuuden parantamiseen. (TAA 288)

 • Valto Koski /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 5 400 000 euroa Kouvolan henkilöratapihan muutostöihin. (TAA 332)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perusradanpidon korvausinvestointeihin. (Vastalause 3, TAA 1263)

 • Lauri  Kähkönen /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 34 000 000 euroa rataosuuksien Niirala—Säkäniemi ja Joensuu—Uimaharju—Lieksa—Nurmes sähköistämiseen. (TAA 401)

 • Kari  Kärkkäinen /kd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 32 000 000 euroa rautateiden päällysrakenteiden uusimiseen. (Vastalause 1, TAA 412)

 • Esa Lahtela /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 27 000 000 euroa Nurmeksen—Kontiomäen rataosuuden perusparantamiseen. (TAA 482)

 • Annika  Lapintie /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa junaliikenteen kilpailukyvyn säilyttämiseen välillä Turku—Helsinki. (TAA 537)

 • Minna  Lintonen /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen Turku—Toijala-rataosalla Kanta-Hämeen maakunnan alueella. (TAA 570)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa Savon radan perusparantamiseen. (TAA 743)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 200 000 euroa Porin ja Porin sataman välisen rautatien sähköistyksen suunnitteluun. (TAA 748)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa akselipainojen noston edellyttämiin töihin rataosalle Kokemäki—Tampere. (TAA 747)

 • Lauri  Oinonen /kesk
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 170 000 euroa Haapamäki—Pori-rautatien käyttöönoton perusselvityksen tekemiseen sekä radan ja rata-alueen raivaamiseen. (TAA 699)

 • Simo  Rundgren /kesk
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 14 000 000 euroa Kemi—Kolari-radan peruskorjaukseen ja sähköistämiseen. (TAA 886)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa vaarallisten tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen. (TAA 943)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 27 000 000 euroa Kotkan Mussalon sataman Kotolahden ratapihan rakentamiseen. (TAA 1094)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa rataverkon perusparannusluonteisiin korvausinvestointeihin, mistä 2 000 000 euroa rautateiden tavaraliikenteen edistämistä itäisessä Suomessa koskevan teemahankkeen käynnistämiseen. (Vastalause 4, TAA 1128)

 • Hannu  Hoskonen /kesk
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 22 000 000 euroa rataosuuden Joensuu—Ilomantsi perusparantamiseen. (TAA 169)

 • Antti  Kaikkonen /kesk
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa Helsingistä pohjoiseen johtavan pääradan välityskyvyn ja palvelutason parantamiseen. (TAA 211)

 • Markus  Mustajärvi /vas
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 20 000 000 euroa Rovaniemi—Kemijärvi-rataosuuden sähköistämiseen. (TAA 584)

 • Reijo  Paajanen /kok
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 150 000 000 euroa kaksoisraiteen rakentamiseen välille Luumäki—Imatra. (TAA 722)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 9 000 000 euroa pääradan parantamiseen välillä Seinäjoki—Oulu. (TAA 944)

 • Anni  Sinnemäki /vihr
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Kehärata-hankkeen käynnistämiseen Vantaalla. (Vastalause 2, TAA 978)

 • Juhani  Sjöblom /kok
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 51 000 000 euroa metrolinjan jatkamiseen Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään. (TAA 1002)

 • Oras  Tynkkynen /vihr
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Tampere—Toijala-rataosan kolmannen raiteen rakentamiseen. (TAA 1120)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 3 350 000 euroa rataosuuden Vaasa—Seinäjoki sähköistämiseen. (TAA 1228)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 31.51.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Ilmailuhallinnon toimintamenoihin. (Vastalause 4)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.52.41 lisäyksenä 500 000 euroa Seinäjoen lentoaseman kehittämisen. (TAA 1232)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • momentille 31.52.41 lisäyksenä 300 000 euroa eräiden lentopaikkojen ylläpitoon. (TAA 1230)

 • Kari  Kärkkäinen /kd
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 3 500 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon. (Vastalause 1, TAA 413)

 • Janina  Andersson /vihr
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 10 500 000 euroa joukkoliikennepalvelujen ostoon ja kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 34)

 • Matti  Kauppila /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 3 000 000 euroa linja-autoliikenteen palveluostoihin. (TAA 289)

 • Outi Ojala /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa YTV-alueen sekä Tampereen ja Turun seutujen joukkoliikenteen tukemiseen. (Vastalause 4, TAA 706)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 2 850 000 euroa rautatieliikenteen turvaamiseen oikoradalla Kerava—Lahti. (TAA 662)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 3 000 000 euroa peruspalvelutasoiseen julkiseen liikenteeseen. (TAA 663)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 200 000 euroa taajamajunaliikenteen suunnitteluun välillä Pori—Kokemäki—Rauma. (TAA 749)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 31.70.21 lisäyksenä 700 000 euroa Lounais- ja Etelä-Pirkanmaan laajakaistaistamishankkeeseen. (TAA 996)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 300 000 euroa Kouvola—Kotka—Kouvola-henkilöjunaliikenteen turvaamiseen vuonna 2006. (TAA 1097)

 • Janina  Andersson /vihr
 • momentin 31.60.63 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että joukkoliikennetukea osoitetaan nykyisten paikkakuntien lisäksi myös suurten kaupunkien, kuten Turun ja Tampereen seutujen sekä YTV-alueen, joukkoliikenteelle." (Vastalause 2)

 • Janina Andersson /vihr
 • pääluokan 31 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi suhteessa henkilöauto- ja rekkaliikenteeseen." (Vastalause 2)

 • Kari Uotila /vas
 • pääluokan 31 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus päättää viimeistään vuoden 2007 talousarviossa väyläministerityöryhmän ensimmäisen korin hankkeiden, vt 4 Kemin kohta ja sillat, kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti, vt 5 Lusi—Mikkeli, vt 4 Lusi—Vaajakoski sekä vt 14 Savonlinnan keskusta, käynnistämisestä sekä vt 8 Sepänkylän ohitus käynnistämisestä uusien suunnitelmien valmistuttua. (Vastalause 4)

  Keskustelu:

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Timo Seppälä /kok:

  Kannatan.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Mikko Alatalo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Klaus Pentti /kesk:

  Kannatan.

  Mikko Alatalo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan.

  Leena Harkimo /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 8 ja 9.

  Timo Seppälä /kok:

  Kannatan.

  Hannu Hoskonen /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 10—13.

  Matti Väistö /kesk:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 14 ja 15.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Jyrki Kasvi /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 16

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Matti Kauppila /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 17 ja 18.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 19 ja 20

  Virpa Puisto /sd:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 21—23.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 24.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 25—27.

  Eero Reijonen /kesk:

  Kannatan.

  Marjo Matikainen-Kallström /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan.

  Reijo Paajanen /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 29 ja 30.

  Olli Nepponen /kok:

  Kannatan.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 31.

  Suvi Lindén /kok:

  Kannatan.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 33—36. Kannatusta vyöryy eri puolilta salia!

  Tuomo Hänninen /kesk:

  Kannatan näitä ehdotuksia.

  Eero Reijonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 37.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Kannatan.

  Eero Reijonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 39.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Jukka Roos /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 41.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 42 ja 43.

  Paula Risikko /kok:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 44.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotukset n:ot 45—49.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 50 ja 51.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 52—57.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan.

  Raija Vahasalo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 58.

  Marjo Matikainen-Kallström /kok:

  Kannatan.

  Lasse Virén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 59.

  Juhani Sjöblom /kok:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 60.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan.

  Lasse Virén /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 61 ja 62.

  Juhani Sjöblom /kok:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotukset n:ot 63—69.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 70.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Kannatan.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 71.

  Eero Akaan-Penttilä /kok:

  Kannatan.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 72, joka koskee Lehmänkurkun tietä.

  Jukka Roos /sd:

  Kannatan lämpimästi ed. Immosen ehdotusta.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 73.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Bjarne Kallis /kd:

  Jag ber att få framställa förslag 74.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 75.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 76.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Matti Kauppila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 77.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 79 ja 80.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotukset n:ot 81—83.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Jouko Laxell /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 84.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan.

  Marjo Matikainen-Kallström /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 85.

  Raija Vahasalo /kok:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 86.

  Pekka Nousiainen /kesk:

  Kannatan.

  Reijo Paajanen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 87.

  Olli Nepponen /kok:

  Kannatan.

  Eero Reijonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 88.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 90.

  Harry Wallin /sd:

  Kannatan.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 91.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Kannatan.

  Arto Seppälä /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 93 ja 94.

  Olli Nepponen /kok:

  Kannatan.

  Juhani Sjöblom /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 95—97.

  Lasse Virén /kok:

  Kannatan.

  Raija Vahasalo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 98.

  Martin Saarikangas /kok:

  Jag understöder. Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 99.

  Jutta Urpilainen /sd:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 100.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 102.

  Irja Tulonen /kok:

  Kannatan.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 103.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 105.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 106.

  Matti Kangas /vas:

  Kannatan.

  Esa Lahtela /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 107.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Hannu Hoskonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 109.

  Matti Väistö /kesk:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 110.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 111—113.

  Timo Seppälä /kok:

  Kannatan.

  Hannu Hoskonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 114 erikoisesti tukemaan Joensuun syväsataman tulevaisuutta.

  Eero Reijonen /kesk:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 115.

  Annika Lapintie /vas:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 116.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Kannatan.

  Reijo Paajanen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 117.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 118.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 119.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan.

  Matti Kauppila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 120.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan.

  Valto Koski /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 121.

  Risto Kuisma /sd:

  Kannatan.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 122.

  Irja Tulonen /kok:

  Kannatan.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 123.

  Matti Väistö /kesk:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 124.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Esa Lahtela /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 125.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Kannatan.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 126.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan.

  Minna Lintonen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 127.

  Satu Taiveaho /sd:

  Kannatan.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 128.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 129.

  Mikko Elo /sd:

  Kannatan.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 130.

  Reijo Kallio /sd:

  Kannatan.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 131.

  Veijo Puhjo /vas:

  Kannatan.

  Simo Rundgren /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 132.

  Tatja Karvonen /kesk:

  Kannatan.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 133.

  Paula Risikko /kok:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 134.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 135.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Hannu Hoskonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 136.

  Eero Reijonen /kesk:

  Kannatan.

  Antti Kaikkonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 137.

  Seppo Särkiniemi /kesk:

  Kannatan.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 138.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Kannatan.

  Reijo Paajanen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 139.

  Olli Nepponen /kok:

  Kannatan.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 140.

  Lyly Rajala /kok:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 142.

  Heidi Hautala /vihr:

  Kannatan.

  Juhani Sjöblom /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 143.

  Lasse Virén /kok:

  Kannatan.

  Oras Tynkkynen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 144.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 145.

  Harry Wallin /sd:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 146.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 148.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 149.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 150.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 151.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Matti Kauppila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 152.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Outi Ojala /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 153.

  Annika Lapintie /vas:

  Kannatan.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 154 ja 155.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 156.

  Reijo Kallio /sd:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 157.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 158.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan.

  Janina Andersson /vihr:

  Teen ehdotukset n:ot 159 ja 160.

  Irja Tulonen /kok:

  Kannatan.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 161 ykköskorin hankkeiden käynnistämiseksi.

  Matti Kangas /vas:

  Kannatan hyvää ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—31, 33—37, 39, 41—77, 79—88, 90, 91, 93—100, 102, 103, 105—107, 109—140, 142—146 ja 148—161 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Ajoneuvohallintokeskus hyväksytään.

  Luku 24 Tiehallinto

  Puhemies:

  Ed. Jari Koskisen ehdotus n:o 3, ed. Rauhalan ehdotus n:o 4, ed. Kankaan ehdotus n:o 5 ja ed. Alatalon ehdotus n:o 6 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Alatalon ja ed. Kankaan ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Rauhalan ehdotuksen välillä, sen jälkeen voittaneen ehdotuksen ja ed. Jari Koskisen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kankaan ehdotuksen n:o 5 ja ed. Alatalon ehdotuksen n:o 6 välillä

  Ehdotus n:o 5 "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 16 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 13.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 5.

  2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 4 ja ed. Kankaan ehdotuksen n:o 5 välillä

  Ehdotus n:o 4 "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 28 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 4.

  3) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksen n:o 3 ja ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 4 välillä

  Ehdotus n:o 3 "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 32 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 3.

  4) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 3 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Alatalon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hoskosen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hoskosen ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hoskosen ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hoskosen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kasvin ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", e