Täysistunnon pöytäkirja 142/2006 vp

PTK 142/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

142. TIISTAINA 16. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Arja Alho /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Arto Seppälä /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.1. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr

16.—19.1. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.1. edustajat

 • Mikaela Nylander /r
 • Marja Tiura /kok

16. ja 17.1. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.1. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Klaus Pentti /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Arto Seppälä /sd

16. ja 17.1. edustaja

 • Markku Koski /kesk

16.—19.1. edustaja

 • Jere Lahti /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 278/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 277/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 53. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2006 vp

Lakialoite  LA 85/2005 vp, 102/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 26, 94, 103/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/1/2006

7) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/2/2006

10) Hallituksen esitys laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus ja talousvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi Kioton mekanismien käytöstä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen hyväksymisestä ja laiksi kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee kuljetusehtojen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä, kuljetusehtojen hyväksymistä koskeva ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 32/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 33/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 34/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä, terveyssäännöstön hyväksymistä koskeva ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​