Täysistunnon pöytäkirja 142/2010 vp

PTK 142/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

142. PERJANTAINA 21. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Risto Kuisma /sd (s)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Minna Sirnö /vas
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pertti Virtanen /ps
 • Raimo Vistbacka /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 21.1.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 330, 331/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1023, 1026, 1027, 1031, 1034, 1035, 1038, 1039, 1041, 1042, 1045—1049, 1051—1054, 1056—1061, 1063—1066/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys riistahallintolaiksi sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 23/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.1.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 140/4/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—4 §:n mietinnön mukaisina.

5 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 5 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että poronhoitoalueella alueelliseen riistaneuvostoon valitaan porotalouden edustaja.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan asianomaista muutosesitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Lauri Kähkösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 99, ei 60; poissa 40.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 6—9 §:n ja 1 luvun otsikon, 10—25 §:n ja 2 luvun otsikon, 26—35 §:n ja 3 luvun otsikon, 36—41 §:n ja 4 luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 115/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotettujen uu-sien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 303/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 300/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 38/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 25.1.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​