Täysistunnon pöytäkirja 143/2001 vp

PTK 143/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

143. PERJANTAINA 30. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ville Itälä /kok
 • Maija Perho /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Paavo Lipponen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Martti Korhonen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.11. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.11. edustaja

 • Matti Saarinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.11. edustajat

 • Matti Huutola /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd

3.—8.12. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 214—222/2001 vp.

__________

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2000

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiontilintarkastajien kirjelmän ohella 29. päivältä marraskuuta 2001 on eduskunnalle annettu Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2000 (K 15/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 12/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Keskustelussa on ed. Mölsä ed. Seivästön kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2002 loppuun mennessä selonteon ulkomaanliikenteessä Suomen lipun alla oleville matkustaja-aluksille ja -lautoille myönnetyn tuen vaikutuksesta suomalaisten varustamoiden toimintaedellytyksiin, suomalaisten merimiesten työllisyyteen sekä maamme huoltovarmuuden säilymiseen."

Ed. Bremer on ed. Janssonin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää hallituksen vaativan EU:ta määrittelemään tarkkaan tuen muodon ja tason, jota jäsenvaltiot saavat käyttää kansallisen merenkulun kilpailukyvyn turvaamiseksi. Tavoitteena tulee olla tuista luopuminen. Skandinaavisen talousalueen merenkulkupolitiikan tulee taata tasa-arvoinen lähtökohta alan kilpailijoille niin, että unionin pohjoismaiset jäsenvaltiot eivät kilpaile tukipolitiikalla keskenään. Hallituksen on tarkkailtava tilannetta ja varmistettava kilpailukykyisellä vaihtoehdolla, että alan koulutus, työpaikat ja elinkeino säilyvät Suomessa ja Suomen lipun alla."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä edustajien lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Mölsän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Mölsän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 55 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 28.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Bremerin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Bremerin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 66 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 30.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 21. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

1 a § hyväksytään keskustelutta.

1 b §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2001 vp

Lakialoite  LA 29, 67, 102/1999 vp, 116/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 22. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa. Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—14. lakiehdotuksen ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottamien uusien 15. ja 16. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—6 § hyväksytään keskustelutta.

7 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka ilmenee vastalauseesta 1.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. M. Salon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 §

Keskustelu:

Puhemies:

Nyt pyydän arvoisia edustajia olemaan sillä tavalla hiljaa, että kuulemme muutosehdotukset.

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä ilmenee vastalauseesta 2.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 § ja 1 luvun otsikko, 10—16 § ja 2 luvun otsikko, 17—23 § ja 3 luvun otsikko, 24—27 § ja 4 luvun otsikko sekä 28—31 § ja 5 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen 1—16 §, johtolause ja nimike sekä

3. lakiehdotuksen 12 luvun 14 § ja luvun otsikko sekä 15 luvun 2 § ja 4 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

4. lakiehdotus

2 luvun 2 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka ilmenee vastalauseesta 2.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 luvun 4, 10 ja 11 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

5. lakiehdotuksen 45 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

6. lakiehdotuksen 28 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

7. lakiehdotuksen 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

8. lakiehdotuksen 8 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

9. lakiehdotuksen 1 a ja 1 d §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

10. lakiehdotuksen 1 a, 2, 4, 5 ja 8 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

11. lakiehdotuksen 24 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

12. lakiehdotuksen 27 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

13. lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

14. lakiehdotuksen 82 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

15. lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

16. lakiehdotuksen 6 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 39. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

1 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää ehdotusta. (Hälinää)

Puhemies:

Arvoisat edustajat! Nyt minä kehotan lopettamaan ne pienoisparlamentit, istuutumaan paikalleen ja kuuntelemaan asiain käsittelyä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Räsänen ed. Rehulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 ja 3 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2001 vp

Lakialoite  LA 105/1999 vp, 63/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 27/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 40. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

16 § hyväksytään keskustelutta.

22 §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon, mikä tarkoittaa, että päivärahoja korotetaan 10 markalla päivässä.

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Keräsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

__________

Ed. Heinonen merkitään läsnä olevaksi.

__________

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

23 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Edustajat Itälä, Perho, Soininvaara ja Lipponen merkitään läsnä oleviksi.

__________

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 43. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

18, 26 ja 29 § hyväksytään keskustelutta.

45 a §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan, mikä tarkoittaa, että valtionosuuksiin aiottuja vähennyksiä ei tehdä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rehulan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

45 b §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon, mikä tarkoittaa, että valtion ja kuntien välinen kustannusten tarkistus tehdään täysimääräisenä vuonna 2002.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Edustajat Johannes Koskinen, Niinistö ja Filatov merkitään läsnä oleviksi.

__________

7) Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2000 vp, 194, 200/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotuksen 10 c, 10 e ja 13 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

2. lakiehdotuksen 2, 3, 9 ja 9 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3. lakiehdotus

1 a, 5—8, 8 a, 9, 11 a ja 12 b § hyväksytään keskustelutta.

12 c §

Keskustelu:

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa. Tämä merkitsee sitä, että työnantajan ollessa yleishyödyllinen yhteisö myös työllistämistuki voidaan määrätä maksettavaksi työnantajalle enintään 24 kuukauden ajaksi eli myös toiseksi vuodeksi.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Hiltusen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. L. Hiltunen ed. E. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. L. Hiltusen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16, 17, 19—21 ja 25 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

4. lakiehdotuksen 2 a ja 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2001 vp

Lakialoite  LA 193/2000 vp, 50, 118/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 44. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

29 §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 29 § saa vastalauseessamme olevan muodon, mikä tarkoittaa, että lapsikorotukset maksetaan 18 ikävuoteen asti ja taso määritellään 30 euroksi kuukaudessa.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Rehulan erinomaista ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelun kuluessa on ed. Rehula ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 52.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 b luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3. lakiehdotus

10 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2001 vp

Lakialoite  LA 127/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—20. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 21. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 13, jossa ehdotetaan lakiehdotuksen hylkäämistä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 16.

Täysistunto lopetetaan kello 13.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen