Täysistunnon pöytäkirja 143/2002 vp

PTK 143/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

143. TIISTAINA 26. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 249/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana oleva hallituksen esitys n:o 249/2002 vp vuoden 2003 talousarvioesityksen täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 250/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 251/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 144/1/2002

4) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys Suomen liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen