Täysistunnon pöytäkirja 143/2006 vp

PTK 143/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

143. KESKIVIIKKONA 17. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Lamminen /kok
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.1. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk

17. ja 18.1. edustaja

 • Jari Vilén /kok

17.—19.1. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.1. edustaja

 • Mikaela Nylander /r

17.—19.1. edustaja

 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.1. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Raija Vahasalo /kok

17. ja 18.1. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Irja Tulonen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2006 vp

Lakialoite  LA 85/2005 vp, 102/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 26, 94, 103/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 142/6/2006

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Raija Vahasalon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että nykyinen valtionosuuksien maksatusjärjestelmä, jossa valtionosuudet maksetaan suoraan ylläpitäjälle, säilytetään."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä ed. Valppaan lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 142/9/2006

Keskustelussa on ed. Martin Saarikangas ed. Jouko Laxellin kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksyisi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä mietintöön sisältyvästä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Saarikankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Ilmastonmuutos ja energiansaannin turvaaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 7/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Jyrki Kataisen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 7 ilmastonmuutoksesta ja energiansaannin turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Kataisen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 145/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Valtion velan vähentämiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 126/2006 vp  (Pentti Tiusanen /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 236/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2006 vp

Lakialoite  LA 107/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 269/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​