Täysistunnon pöytäkirja 143/2014 vp

PTK 143/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—15.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Heikki Autto /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Antti Lindtman /sd (s)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Mauri Pekkarinen /kesk (14.47)
 • Ville Niinistö /vihr (15.02)
 • Elisabeth Nauclér /r (15.05)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 343/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 1) asia.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 355/2014 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 357/2014 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n, perusopetuslain 40 §:n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n, lukiolain 32 §:n, yliopistolain 90 a §:n, ammattikorkeakoululain 65 §:n, nuorisolain, pelastuslain 86 §:n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 333/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle merimieseläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 321/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

[Hälinää istuntosalissa]

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Toivoisin, ettei yleiskeskustelua käytäisi myöskään päiväjärjestyksen ulkopuolella.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 332/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnanvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 319/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 300/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Kroatian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 283/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 40/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 331/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 328/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 146/x/2014

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 275/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 335/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö 8/2014 vp.

Asian käsittely keskeytettiin 23.1.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 142/1/2014

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 317/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 43/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi museolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 303/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 28.1.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen