Täysistunnon pöytäkirja 144/2002 vp

PTK 144/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

144. KESKIVIIKKONA 27. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Christina Gestrin /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markku Markkula /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.11. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Markkula /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

27. ja 28.11. edustaja

 • Jari Koskinen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.11. edustaja

 • Inkeri Kerola /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Håkan Nordman /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 251/2002 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 143/3/2002

Keskustelussa on ed. Seppo Lahtela ed. Hannu Ahon ja ed. Mäki-Hakolan kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, ehdottanut, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin ed. Seppo Lahtelan ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Harmaan talouden torjunta

Välikysymys  VK 4/2002 vp

Vastaus ja keskustelu

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Pulliaisen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 4 harmaan talouden torjunnasta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Pulliaisen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Välikysymykseen vastaten lausuu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/1/2002

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2002 vp

Lakialoite  LA 96/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2002 vp

Lakialoite  LA 169/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymistä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaa lakia sekä merilain 6 luvun muuttamista koskevaa lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 22/2002 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22, 213/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 20/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 248/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 47/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​