Täysistunnon pöytäkirja 144/2004 vp

PTK 144/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

144. TIISTAINA 21. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Mauri Pekkarinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.12. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

21. ja 22.12. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.12. edustaja

 • Eva Biaudet /r

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 16. päivänä joulukuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 67—73/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 67 osalta lakivaliokunnan,

asian U 68 osalta valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asian U 69 osalta perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asian U 70 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 71 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 72 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 73 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 791, 799, 803, 805—807, 809, 810, 813—821, 823—829, 831, 832, 835—837, 839—844, 847—850, 852, 853, 856, 859, 864, 865/2004 vp.

__________

Oikeuskanslerin virkatointen lainmukaisuuden tutkinta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Hannu Hoskonen ja 16 muuta edustajaa ovat 17. päivänä joulukuuta 2004 jättäneet perustuslakivaliokunnalle osoitetun, perustuslain 115 §:ssä tarkoitetun muistutuksen valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta.

Tämän asian vireillepano on nyt eduskunnan työjärjestyksen 28 §:n mukaisesti saatettu eduskunnan tietoon jakamalla muistutus edustajille (M 2/2004 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004

Palautekeskustelu, äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2004 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös eduskunnan lausunnosta valtioneuvoston selonteosta turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004.

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 1, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan lausunnon sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 143/1/2004

Keskustelussa on ed. Jyrki Katainen ed. Jere Lahden kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavat kaksi lausumaa:

1) "Eduskunta toteaa, että Suomi on sitoutunut EU:n arvoyhteisöön, johon kuuluvat muun muassa solidaarisuuslauseke ja turvatakuut. Tämän vuoksi Suomea ei enää voi pitää perinteisessä mielessä sotilaallisesti liittoutumattomana maana."

2) "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tuo vuoden 2005 aikana eduskunnalle esityksen rauhanturvalain muuttamiseksi siten, että Suomen osallistuminen Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin on mahdollista myös ilman YK:n, sen erityisjärjestöjen tai Etyj:n valtuutusta. Operaatioihin osallistuminen edellyttää aina YK:n peruskirjan periaatteiden toteutumista."

Ed. Jaakko Laakso on ed. Outi Ojalan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen 1 sisältyvät kuusi lausumaa, 2) lausumaehdotus kuitenkin näin muutettuna: "Eduskunta edellyttää, että Suomi osallistuu vain sellaisiin EU:n kriisinhallintaoperaatioihin, joilla on joko YK:n turvallisuusneuvoston tai Etyj:n valtuutus, eikä hyväksy Suomen osallistumista EU:n taistelujoukkoihin, jos joukot voivat toimia myös ilman YK:n tai Etyj:n mandaattia."

Ed. Ulla Anttila on ed. Suvi-Anne Siimeksen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan lausuman: "Eduskunta edellyttää hallituksen toimivan siten, että Suomi allekirjoittaa Ottawan sopimuksen maaliskuuhun 2007 mennessä."

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen 4 sisältyvät kaksi lausumaa.

Ed. Seppo Lahtela on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen 5 sisältyvän lausuman.

Ed. Eero Akaan-Penttilä on ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan lausuman: "Eduskunta ei hyväksy puolustusvaliokunnan mietinnössä olevaa kannanottoa toimintakykyisistä jalkaväkimiinoista luopumisesta."

Ed. Erkki Pulliainen on ed. Tarja Cronbergin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen 2 sisältyvän lausuman.

Ed. Tony Halme on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen 3 sisältyvät kahdeksan muutosehdotusta mietinnön perusteluteksteihin.

Selonteko hyväksytään.

Puolustusvaliokunnan mietintöön sisältyvät viisi lausumaehdotusta hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on päätettävä muista ehdotuksista. Teen seuraavan äänestysjärjestysesityksen:

Ensin äänestetään ed. Halmeen tekemistä, mietinnön perustelutekstejä koskevista ehdotuksista ja sen jälkeen päätetään lausumaehdotuksista.

Ottawan sopimukseen liittymistä koskevat ed. Ulla Anttilan ehdotus, ed. Seppo Lahtelan ehdotus, ed. Kalliksen 2) ehdotus ja ed. Akaan-Penttilän ehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Sotilaallista kriisinhallintaa koskevista ehdotuksista äänestetään ensin ed. Laakson 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan ja sen jälkeen ed. Laakson 2) ja 3) ehdotuksesta yhdessä ed. Kalliksen 1) ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Kataisen 2) ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Sotilaallista liittoutumattomuutta koskevat ed. Laakson 4) ehdotus ja ed. Kataisen 1) ehdotus ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään ensin keskenään ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Muut lausumaehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään lopuksi kustakin erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Mietinnön perustelutekstit

Äänestys ed. Halmeen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Halmeen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 8.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Halmeen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 27 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Halmeen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 181 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 8.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Halmeen 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 11.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen 5) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Halmeen 5) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 189 jaa- ja 3 ei-ääntä; poissa 7.

( Ään. 5 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen 6) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Halmeen 6) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 179 jaa- ja 4 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 6 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen 7) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Halmeen 7) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 10.

( Ään. 7 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen 8) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Halmeen 8) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 10.

( Ään. 8 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

Ottawan sopimukseen liittymistä koskevat lausumaehdotukset

1) Äänestys ed. Seppo Lahtelan ja ed. Ulla Anttilan ehdotusten välillä

Ed. Seppo Lahtelan ehdotus "jaa", ed. Ulla Anttilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 38 ei-ääntä, 21 tyhjää; poissa 8.

( Ään. 9 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Seppo Lahtelan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kalliksen 2) ehdotuksen ja ed. Seppo Lahtelan ehdotuksen välillä

Ed. Kalliksen 2) ehdotus "jaa", ed. Seppo Lahtelan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 12 ei-ääntä, 57 tyhjää; poissa 8.

( Ään. 10 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen 2) ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen ja ed. Kalliksen 2) ehdotuksen välillä

Ed. Akaan-Penttilän ehdotus "jaa", ed. Kalliksen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 21 ei-ääntä, 59 tyhjää; poissa 8.

( Ään. 11 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen.

4) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 50 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 9.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Sotilaallista kriisinhallintaa koskevat lausumaehdotukset

Äänestys ed. Laakson 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Laakson 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 30 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 7.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1) Äänestys ed. Kalliksen 1) ehdotuksen ja ed. Laakson 2) ja 3) ehdotuksen välillä

Ed. Kalliksen 1) ehdotus "jaa", ed. Laakson 2) ja 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 63 ei-ääntä, 17 tyhjää; poissa 7.

( Ään. 14 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen 1) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kataisen 2) ehdotuksen ja ed. Kalliksen 1) ehdotuksen välillä

Ed. Kataisen 2) ehdotus "jaa", ed. Kalliksen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 55 ei-ääntä, 30 tyhjää; poissa 8.

( Ään. 15 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kataisen 2) ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Kataisen 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kataisen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 42 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Sotilaallista liittoutumattomuutta koskevat lausumaehdotukset

1) Äänestys ed. Kataisen 1) ehdotuksen ja ed. Laakson 4) ehdotuksen välillä

Ed. Kataisen 1) ehdotus "jaa", ed. Laakson 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 50 jaa- ja 126 ei-ääntä, 15 tyhjää; poissa 8.

( Ään. 17 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Laakson 4) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Laakson 4) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Laakson 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 25 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 7.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Muut lausumaehdotukset

Äänestys ed. Laakson 5) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Laakson 5) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 8.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Laakson 6) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Laakson 6) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 31 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.

( Ään. 20 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 10.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 151, 244, 255/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2004 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Yleiskeskustelu pääluokista 25—28 päättyi viime perjantain istunnossa.

PTK /2004

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 25.01.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kansalaisten osallisuutta tukevien hankkeiden rahoittamiseen. (Vastalause 2, TAA 826)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 25.01.51 lisäyksenä 150 000 euroa kolttasaamen, inarinsaamen ja kieliasiamiehen virkoihin. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 25.30.21 lisäyksenä 200 000 euroa kuluttajavalituslautakunnan toimintaedellytysten parantamiseksi. (Vastalause 2)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 25.30.21 lisäyksenä 200 000 euroa kuluttajavalituslautakunnan toimintaedellytysten parantamiseksi. (Vastalause 4)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 8 000 000 euroa vankien terveydenhuoltoon. (TAA 39)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 5 500 000 euroa käytettäväksi mm. vankien terveydenhuoltopalveluihin, nuorisorangaistuksen vakinaistamiseen sekä sopimushoitoihin. (Vastalause 2, TAA 827)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa vankien kuntoutukseen. (Vastalause 3, TAA 700)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • momentille 25.50.74 lisäyksenä 1 000 000 euroa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnostamiseen oikeusministeriön avolaitostyönä. (TAA 901)

  Keskustelu:

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 2 ja 3.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 4, joka tarkoittaa 200 000 euron lisämäärärahaa kuluttajavalituslautakunnalle.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 8, joka merkitsee 1 000 000 euroa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnostamiseen.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—8 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 10 Tuomioistuinlaitos hyväksytään.

  Luku 30 Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus n:o 3 ja ed. Sinnemäen ehdotus n:o 4 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 3 ja ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 4 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 3 ja 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 41 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 7.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 40 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta hyväksytään.

  Luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 60 Syyttäjälaitos ja luku 70 Vaalimenot hyväksytään.

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 26.05.21 lisäyksenä 125 000 euroa alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien sihteerien vakinaistamiseen. (TAA 701)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 26.07.21 lisäyksenä 100 000 euroa Seinäjoen kihlakunnanviraston toimitilojen suunnitteluun. (TAA 744)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (TAA 72)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 3, TAA 355)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 8 000 000 poliisitoimen toimintamenoihin, josta summasta kohdennetaan 3 000 000 euroa keskusrikospoliisille. (Vastalause 1)

 • Leena Harkimo /kok
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 500 000 euroa Helsingin huumerikosyksikön toimintaan. (TAA 83)

 • Leena  Harkimo  /kok
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 100 000 euroa Helsingin rikospoliisin tekniseen rikostiedusteluun. (TAA 84)

 • Tero Rönni /sd
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseen. (TAA 780)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin talousrikostutkinnan tehostamiseen. (TAA 990)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 26.80.22 lisäyksenä 1 600 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan tukemiseen. (TAA 689)

 • Kari  Kärkkäinen  /kd
 • momentille 26.80.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan tukemiseen. (Vastalause 3, TAA 356)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 26.80.22 lisäyksenä 800 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan tukemiseen. (TAA 743)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 26.90.21 lisäyksenä 3 500 000 euroa rajavartiolaitoksen uusien virkojen lisäämiseen. (TAA 73)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 2 040 000 euroa täysimääräisen indeksitarkistuksen tekemiseen kuntien yleisiin valtionosuuksiin. (Vastalause 3, TAA 223)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 3 100 000 euroa kuntien yleisiin valtionosuuksiin. (Vastalause 2, TAA 321)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 65 000 000 euroa valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteiden rakenteen muuttamisesta aiheutuviin budjettiperusteisiin lisämenoihin. (TAA 40)

 • Erkki Virtanen /vas
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 21 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (Vastalause 2, TAA 985)

 • Jari Vilén /kok
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 18 065 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (TAA 980)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 15 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (TAA 224)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 12 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen Parkanon, Viialan ja Toijalan kaupungeille. (TAA 322)

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa Vantaan kaupungille harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (TAA 359)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 167)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 25 000 euroa Lapin kyläasiamiehen palkkaamiseen. (TAA 860)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 80 000 euroa ympäristöteknologian osaamiskeskuksen perustamiseen Kaakkois-Suomessa. (TAA 902)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 26.98.62 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtion nimeämien äkillisten rakennemuutosten alueiden eli Raahen, Uudenkaupungin ja Mäntän seutujen tukemiseksi. (TAA 942)

  Keskustelu:

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan ehdotusta.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Olli Nepponen /kok:

  Kannatan.

  Leena Harkimo /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 9 ja 10.

  Jan Vapaavuori /kok:

  Kannatan.

  Tero Rönni /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Harry Wallin /sd:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Esko Kurvinen /kok:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Anne Holmlund /kok:

  Kannatan.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Toimi  Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan.

  Erkki Virtanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Jari Vilén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Esko Kurvinen /kok:

  Kannatan.

  Toimi  Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 23.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan.

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 24.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 27, joka koskee Kaakkois-Suomea.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Tero Rönni /sd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1, 2, 4, 6 ja 8—28 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Sisäasiainministeriö ja luku 02 Ulkomaalaisvirasto hyväksytään.

  Luku 05 Lääninhallitukset

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 06 Rekisterihallinto hyväksytään.

  Luku 07 Kihlakunnat

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 75 Poliisitoimi

  Puhemies:

  Ed. Halmeen ehdotus n:o 4 ja ed. Kärkkäisen ehdotus n:o 6 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 6 ja ed. Halmeen ehdotuksen n:o 4 välillä

  Ehdotus n:o 6 "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 29 ei-ääntä, 18 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 6.

  2) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 6 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 59 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 8.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rönnin ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 80 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 80 Pelastustoimi

  Puhemies:

  Ed. Rajalan ehdotus n:o 13, ed. Kärkkäisen ehdotus n:o 14 ja ed. Risikon ehdotus n:o 15 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Rajalan ja ed. Kärkkäisen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Risikon ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 14 ja ed. Rajalan ehdotuksen n:o 13 välillä

  Ehdotus n:o 14 "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 59 ei-ääntä, 22 tyhjää; poissa 7.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 14.

  2) Äänestys ed. Risikon ehdotuksen n:o 15 ja ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 14 välillä

  Ehdotus n:o 15 "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 25 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 7.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 15.

  3) Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 15 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 66 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 90 Rajavartiolaitos

  Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 97 Avustukset kunnille

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Virtasen ehdotus n:o 20, ed. Vilénin ehdotus n:o 21 ja ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 22 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Virtasen ja ed. Vilénin ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Kankaanniemen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Vilénin ehdotuksen n:o 21 ja ed. Virtasen ehdotuksen n:o 20 välillä

  Ehdotus n:o 21 "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 41 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 8.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 21.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 22 ja ed. Vilénin ehdotuksen n:o 21 välillä

  Ehdotus n:o 22 "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 73 ei-ääntä, 14 tyhjää; poissa 8.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 22.

  3) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 22 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 23

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 30 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.

  ( Ään. 49 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 98 Alueiden kehittäminen

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 25

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 50 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 26

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 51 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 27

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 52 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 53 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentilta 27.10.16 vähennyksenä 30 000 000 euroa puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 42)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentilta 27.10.16 vähennyksenä 13 500 000 euroa puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetusta määrärahasta ja momentin perusteluista poistettavaksi maininnan uusista tilausvaltuuksista. (Vastalause 2, TAA 323)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentilta 27.10.16 vähennyksenä 11 000 000 euroa puolustusmateriaalihankintojen indeksikorotuksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2, TAA 324)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa varusmiesten ja -naisten etuuksien parantamiseen. (TAA 226)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 200 000 euroa Suomen sotilasmusiikkimuseosäätiön toiminnan tukemiseen. (TAA 575)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa varusmiehen kotiuttamisrahan budjettiperusteiseen palauttamiseen. (TAA 745)

  Keskustelu:

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Jaakko Laakso /vas:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3, joka merkitsee, että asehankinnoilta poistetaan indeksikorotus.

  Jaakko Laakso /vas:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Paula Risikko /kok:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—3 ja 5—7 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Puolustusministeriö hyväksytään.

  Luku 10 Puolustusvoimat

  Puhemies:

  Ed. Sinnemäen ehdotus n:o 1 ja ed. Kuopan ehdotus n:o 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksen n:o 2 ja ed. Sinnemäen ehdotuksen n:o 1 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 17 ei-ääntä, 37 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 54 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  2) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 2 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 33 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 55 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 32 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.

  ( Ään. 56 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 57 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 58 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 59 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta ja luku 99 Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentille 28.07.06 lisäyksenä 400 000 euroa ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden ja ylimääräisten sanomalehtimieseläkkeiden lukumäärän nostamiseen. (TAA 360)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 28.07.06 lisäyksenä 141 900 euroa ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden lukumäärän nostamiseksi. (TAA 922)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentin 28.07.06 perusteluja muutettavaksi siten, että "valtion ylimääräistä eläkettä maksetaan myös vuoden 2006 jälkeen eläkkeelle siirtyville Sotainvalidien Veljesliiton huoltotehtävissä, mm. Kaunialan ja Kyyhkylän laitoksissa, työskenteleville toimihenkilöille." (TAA 525)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 28.18.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa harmaan talouden torjuntaan. (TAA 680)

 • Tony Halme /ps
 • momentille 28.40.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa lisähenkilökunnan palkkaamiseksi tullilaitokseen. (TAA 74)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentilta 28.81.96 vähennettäväksi 70 000 000 euroa edeltä arvaamattomiin tarpeisiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

  Keskustelu:

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Tuija Nurmi /kok:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan.

  Tony Halme /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—6 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 03 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja luku 05 Valtiokonttori hyväksytään.

  Luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset

  Puhemies:

  Ed. Laakson ehdotus n:o 1 ja ed. Tulosen ehdotus n:o 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Tulosen ehdotuksen n:o 2 ja ed. Laakson ehdotuksen n:o 1 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 35 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 12.

  ( Ään. 60 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  2) Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 2 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 72 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 11.

  ( Ään. 61 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 68 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.

  ( Ään. 62 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 18 Verohallinto

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 63 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksytään.

  Luku 40 Tullilaitos

  Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 64 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 52 Tilastokeskus, luku 60 Senaatti-kiinteistöt ja luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet hyväksytään.

  Luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot

  Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 65 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 82 Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille, luku 84 Kansainväliset rahoitusosuudet, luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Pääluokka 32
  Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 145/1/2004

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona kello 10.

  Täysistunto lopetetaan keskiviikkona 22. päivänä joulukuuta kello 3.28.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen