Täysistunnon pöytäkirja 144/2006 vp

PTK 144/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

144. TORSTAINA 18. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Olli Nepponen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.1. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Simo Rundgren /kesk

18. ja 19.1. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.1. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

18. ja 19.1. edustaja

 • Markku Rossi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2006 vp

Lakialoite  LA 107/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 145/2/2006

3) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—7., 10., 11. ja 13. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 14. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

1.—7., 10., 11., 13. ja 14. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen 8., 9. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 54. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 269/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 14.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus sopimuksen hyväksymisestä hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Laki tuloverolain 47 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 165/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 166/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 5 a §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 167/2006 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 168/2006 vp (Päivi Räsänen /kd  ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 170/2006 vp (Oras Tynkkynen /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

13) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 171/2006 vp (Tuula Väätäinen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki ajoneuvoverolain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 172/2006 vp (Säde Tahvanainen /sd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen