Täysistunnon pöytäkirja 145/2001 vp

PTK 145/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

145. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ismo Seivästö /kd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.12. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anne Huotari /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Väistö /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Ismo Seivästö /kd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4. ja 5.12. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

__________

Hallituksen esityksen HE 146/2001 vp peruuttaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on saapunut kuluvan joulukuun 3. päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kirjelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 146/2001 vp suostumuksen antamiseksi toimenpiteille, joiden seurauksena voidaan luopua valtion omistuksesta Kemira Oyj:ssä.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi talousvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 29. päivänä marraskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 83/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 45. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime perjantaina pidetyssä toisessa istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

4 a ja 18 a § hyväksytään keskustelutta.

18 b §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa esitetyn muodon, mikä tarkoittaa, että vähimmäispäivärahan omavastuuaika on yhdeksän päivää.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rehulan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

19, 23 g ja 75 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen 14 ja 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2001 vp

Lakialoite  LA 177, 191/1999 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2001 vp

Lakialoite  LA 32/2000 vp, 138/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2001 vp

Lakialoite  LA 127/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2001 vp

Lakialoite  LA 29, 67, 102/1999 vp, 116/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2001 vp

Lakialoite  LA 105/1999 vp, 63/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 27/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2001 vp

Lakialoite  LA 121/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 161, 214/2000 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2001 vp

Lakialoite  LA 33/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2001 vp

Lakialoite  LA 193/2000 vp, 50, 118/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2000 vp, 194, 200/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 212/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle eduskunnan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään toiseen istuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.

Täysistunto lopetetaan kello 14.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio