Täysistunnon pöytäkirja 145/2004 vp

PTK 145/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

145. KESKIVIIKKONA 22. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Säde Tahvanainen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.12. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.12. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 21. päivänä joulukuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 268—276/2004 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. päivänä joulukuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 74/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Vuoden 2004 valtiopäivien keskeyttäminen ja kokoontuminen vuoden 2005 valtiopäiville

Puhemies:

Eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n perusteella puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Eduskunnan työjärjestyksen 1 §:n mukaisesti eduskunta kokoontuu vuoden 2005 valtiopäiville tiistaina 1. päivänä helmikuuta 2005 kello 12, jolloin vuoden 2004 valtiopäivät päättyvät.

__________

Valtioneuvoston selontekojen käsittelyn jatkaminen

Puhemies:

Eduskunta on 26. päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt valtioneuvoston selonteon työelämästä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Eduskunta on 20. päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt valtioneuvoston selonteon esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sivistysvaliokuntaan.

Edelleen eduskunta on 24. päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt valtioneuvoston tulevaisuusselonteon väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta tulevaisuusvaliokuntaan.

Valtioneuvoston selonteon käsittelyä jatketaan perustuslain 49 §:n 2 momentin perusteella seuraavilla valtiopäivillä vain, jos eduskunta niin päättää. Eduskunnan työtilanteen vuoksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että mainittujen selontekojen käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 151, 244, 255/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2004 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Yleiskeskustelu pääluokista 29—32 päättyi viime istunnossa.

PTK 144/2/2004

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • momentille 29.01.22 lisäyksenä 500 000 euroa pienten oppimisympäristöjen virtuaaliopetusmahdollisuuksien kehittämiseen. (TAA 43)

 • Marjukka  Karttunen  /kok
 • momentille 29.07.21 lisäyksenä 100 000 euroa lasten ja nuorten liikennekasvatukseen. (TAA 253)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa yliopistojen perusopetuksen laadun parantamiseen. (TAA 623)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 100 000 euroa lasten ja varhaisnuorten monitieteellisen tutkimuskeskuksen perustamiseen Turkuun. (TAA 53)

 • Reijo Paajanen /kok
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 200 000 euroa jätehuoltoalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. (TAA 653)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa rakentamistekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen sekä siihen liittyvän tutkimuksen käynnistämiseen Oulun yliopistossa. (TAA 691)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa pappiskoulutuksen aloittamiseen Oulussa. (TAA 690)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentin 29.10.21 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää yliopistojen rahoitusjärjestelmän kehittämistä edelleen niin, että lisätään yliopistojen taloudellista itsenäisyyttä, rahoituksessa otetaan nykyistä enemmän huomioon opetuksen laatu ja yliopistojen perusrahoitus tutkimukseen ja opetukseen turvataan. Opetusministeriö asettaa selvityshenkilön tekemään esityksen yliopistojen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi." (Vastalause 1)

 • Tarja  Cronberg  /vihr
 • momentille 29.20.25 lisäyksenä 10 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittamiseksi. (TAA 44)

 • Reijo Paajanen /kok
 • momentille 29.20.25 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä aluekehitystyöhön. (TAA 636)

 • Kaarina  Dromberg  /kok
 • momentille 29.20.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa Uudenmaan ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen määrän lisäämiseen. (TAA 50)

 • Olli Nepponen /kok
 • momentille 29.20.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimustoimintaan. (TAA 526)

 • Tarja Cronberg /vihr
 • momentille 29.40.21 lisäyksenä 3 500 000 euroa kyläkoulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja säilyttämiseen erityisesti haja-asutusalueilla. (TAA 45)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 29.40.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtion koulukotien nuorisorahojen lisäämiseen. (TAA 838)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 30 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen perusopetuksen laadun parantamiseen. (TAA 624)

 • Matti Kangas /vas
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa perusopetuksen laadun parantamiseen Keski-Suomessa. (TAA 210)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 68 580 000 euroa kuntien sivistystoimen valtionosuuksiin. (Vastalause 3, TAA 230)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa kuntien aseman helpottamiseksi ja kuntien opetustoimen valtionosuuksien indeksitarkistuksen maksamiseksi täysimääräisenä. (Vastalause 2, TAA 828)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 900 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. (TAA 705)

 • Marja Tiura /kok
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 500 000 euroa Pietarin Suomalaisen Koulun uusien tilojen peruskorjaukseen. (TAA 892)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 45 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin, josta 5 000 000 euroa kohdennetaan määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseen kuntien opetus- ja kulttuuritoimessa. (Vastalause 1)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentin 29.40.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö erityisopetusta koskevaa selvitystä laatiessaan selvittää myös, miten integraatioperiaatetta on toimenpantu opetusta järjestettäessä." (Vastalause 1)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentin 29.40.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että opettajankoulutuksen sisältöjen ja yhtenäisen perusopetuksen tavoitteiden vastaavuus kartoitetaan ja tarvittaessa käynnistetään hanke opettajankoulutuksen kehittämiseksi." (Vastalause 1)

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 7 000 000 euroa Vantaan koulujen perustamishankkeisiin. (TAA 361)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 5 000 000 euroa yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikor-keakoulujen perustamiskustannuksiin. (Vastalause 2, TAA 658)

 • Raimo  Vistbacka  /ps
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 4 000 000 euroa koulujen home- ja kosteusvaurioiden ja -haittojen poistamiseen ja ehkäisyyn. (TAA 991)

 • Marjo  Matikainen-Kallström  /kok
 • momentille 29.40.51 lisäyksenä 200 000 euroa iltapäiväkerhotoimintaan. (TAA 506)

 • Leena  Harkimo  /kok
 • momentille 29.60.21 lisäyksenä 615 000 euroa ammattihelikopterilentäjien koulutukseen. (TAA 85)

 • Suvi Lindén /kok
 • momentille 29.69.22 lisäyksenä 10 000 000 euroa opettajien täydennyskoulutukseen. (TAA 490)

 • Arto Satonen /kok
 • momentille 29.60.31 lisäyksenä 5 530 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 1)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.60.31 lisäyksenä 4 500 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (TAA 706)

 • Susanna  Haapoja  /kesk
 • momentille 29.69.31 lisäyksenä 394 000 euroa Suomen Yrittäjäopiston perusrahoitukseen. (TAA 70)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentilta 29.69.34 vähennettäväksi 5 530 000 euroa Noste-ohjelmaan varatuista määrärahoista. (Vastalause 1)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 29.69.50 lisäyksenä 250 000 euroa Lehtimäen opiston käyttökustannuksiin. (TAA 746)

 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • momentille 29.69.53 lisäyksenä 45 000 euroa käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan. (TAA 625)

 • Oras  Tynkkynen  /vihr
 • momentille 29.69.53 lisäyksenä 250 000 euroa tasa-arvojärjestöjen tukemiseen. (TAA 926)

 • Kaarina  Dromberg  /kok
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 7 000 000 euroa toisen asteen opiskelijan opintorahaan. (TAA 51)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen. (TAA 950)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 37 600 000 euroa opintotuen asumislisän vuokrakaton korottamiseen ja tuen saamiseen ympärivuotiseksi. (Vastalause 3)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 21 600 000 euroa opintorahan tulorajojen ja asumislisän vuokrakaton korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 1057)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa opintorahan asumislisän vuokrakaton korottamiseen. (TAA 948)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 23 690 000 euroa opintorahan tasokorotukseen budjettiperusteisesti 1.8.2005 alkaen. (TAA 949)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 16 500 000 euroa opintorahan asumislisän maksamiseen koko kalenterivuoden ajalta. (TAA 947)

 • Suvi-Anne  Siimes  /vas
 • momentille 29.70.57 lisäyksenä 2 500 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen ja että samalla momentin perusteluja muutetaan siten, että ateriatuen määrä on 1,70 euroa ateriaa kohti. (Vastalause 2, TAA 820)

 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • momentille 29.90.24 lisäyksenä 760 000 euroa Museoviraston kolmen aluetoimipisteen perustamiseen. (TAA 626)

 • Tarja  Cronberg  /vihr
 • momentille 29.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa kirjastoille luovan tietoyhteiskunnan perusrakenteiden kehittämiseen. (TAA 46)

 • Kaarina  Dromberg  /kok
 • momentille 29.90.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa kirjastojen asiakaspäätteisiin ja laajakaistayhteyksiin. (TAA 52)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 29.90.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa yleisten kirjastojen asiakaspäätteisiin ja laajakaistayhteyksiin. (Vastalause 2, TAA 829)

 • Marja Tiura /kok
 • momentille 29.90.30 lisäyksenä 700 000 euroa kirjastojen kirjahankintoihin. (TAA 893)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentin 29.90.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että kirjastojen valtionosuuksien kattaminen veikkausvoittovaroilla puretaan kuluvan vaalikauden aikana." (Vastalause 2, TAA 932)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin. (Vastalause 4)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 150 000 euroa tanssin aluekeskuksen perustamiseen Varsinais-Suomeen. (TAA 19)

 • Mikko  Alatalo  /kesk
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 200 000 euroa Tampereen komediateatterin valtionosuuteen. (TAA 12)

 • Anne Huotari /vas
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 400 000 euroa alueteattereiden tukemiseen ja alueteatteritoiminnan vakinaistamiseen. (Vastalause 2)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtionosuuden perusteena käytettävän yksikköhinnan korotta-miseen teattereiden osalta. (Vastalause 2, TAA 830)

 • Irja Tulonen /kok
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 1 100 000 euroa teattereiden käyttökustannuksiin henkilötyövuosien lisäämisek-si 100:lla. (Vastalause 1)

 • Outi Ojala /vas
 • momentille 29.90.33 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuntien kulttuuritoimintaan osoitettujen valtionosuuksien ja -avustusten korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 617)

 • Iivo Polvi /vas
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa seurantalojen korjaustöihin myönnettäviin avustuksiin. (Vastalause 2, TAA 660)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 20 000 euroa Suomalaisuuden liitto ry:n lippuvalistustyön tukemiseen. (TAA 839)

 • Ilkka Taipale /sd
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 200 000 euroa rauhantyön edistämiseen, josta 50 000 euroa Itämerikeskussääti-ölle toiminta-avustuksena. (TAA 854)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lappia-talon peruskorjaukseen ja laajennukseen. (TAA 865)

 • Kari Uotila /vas
 • momentille 29.90.51 lisäyksenä 1 310 000 euroa taiteilija-apurahavuosien määrän nostamiseen 445:stä 470:een. (Vastalause 2, TAA 933)

 • Janina  Andersson  /vihr
 • momentille 29.90.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa teatterilain ulkopuolisen vapaan teatterikentän tukeen. (TAA 823)

 • Tuija Nurmi /kok
 • momentille 29.90.52 lisäyksenä 15 000 euroa Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry:lle. (TAA 576)

 • Paula Risikko /kok
 • momentille 29.90.52 lisäyksenä 100 000 euroa Seinäjoen Tangomarkkinoiden valtionavustukseen. (TAA 747)

 • Timo Soini /ps
 • momentilta 29.90.52 vähennyksenä 675 000 euroa Suomen Kansallisoopperan Säätiölle osoitetusta määrärahasta. (TAA 840)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.99.50 lisäyksenä 300 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumista edistävien yhdistysten toiminnan tukemiseen. (TAA 707)

  Keskustelu:

  Tarja Cronberg /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Leena  Harkimo  / kok:

  Kannatan ehdotusta n:o 2.

  Janina  Andersson  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Sari Essayah /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Jouko Laxell /kok:

  Kannatan.

  Reijo Paajanen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Kannatan.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Suvi Lindén /kok:

  Kannatan.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Suvi Lindén /kok:

  Kannatan.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 8 ja 9.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Tarja Cronberg /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Reijo Paajanen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Kannatan.

  Kaarina  Dromberg  /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Raija Vahasalo /kok:

  Kannatan.

  Olli Nepponen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Pekka Nousiainen /kesk:

  Kannatan.

  Tarja Cronberg /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Janina  Andersson  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Matti Kangas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Marja Tiura /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Kaarina Dromberg /kok:

  Kannatan.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotukset n:ot 22—24.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Marjo Matikainen-Kallström /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Martin Saarikangas /kok:

  Kannatan.

  Leena Harkimo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 29.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan.

  Suvi Lindén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 30.

  Paula Risikko /kok:

  Kannatan.

  Arto Satonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 31.

  Anne Holmlund /kok:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 32.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Susanna  Haapoja  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 33.

  Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

  Kannatan.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 34.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 35.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 36.

  Tarja Cronberg /vihr:

  Kannatan.

  Oras  Tynkkynen  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 37.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Kaarina  Dromberg  /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 38.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 39.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Sari Essayah /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 40.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Kannatan.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 41.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 42—44.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Suvi-Anne  Siimes  /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 45.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 46.

  Jyrki Kasvi /vihr:

  Kannatan.

  Tarja Cronberg /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 47.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Kaarina  Dromberg  /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 48.

  Irja Tulonen /kok:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 49.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Marja Tiura /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 50.

  Raija Vahasalo /kok:

  Kannatan.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 51.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Janina  Andersson  /vihr:

  Teen ehdotukset n:o 52 ja 53.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Mikko Alatalo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 54.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan ed. Alatalon hyvää ehdotusta.

  Anne Huotari /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 55.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 56.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan.

  Irja Tulonen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 57.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Outi Ojala /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 58.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Iivo Polvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 59.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 60.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan isänmaallista ehdotusta.

  Ilkka Taipale /sd:

  Teen täysin toivottoman ehdotuksen n:o 61.

  Kimmo Kiljunen /sd:

  Kannatan tätä kosmopoliittista ehdotusta.

  Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 62.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan.

  Kari Uotila /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 63.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Janina  Andersson  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 64.

  Kirsi Ojansuu /vihr:

  Kannatan.

  Tuija Nurmi /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 65.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 66.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 67.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 68.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—68 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  __________

  Ed. Säde Tahvanainen merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  Päätökset:

  Luku 01 Opetusministeriö

  Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 05 Kirkollisasiat hyväksytään.

  Luku 07 Opetushallitus

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 08 Kansainvälinen yhteistyö hyväksytään.

  Luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Paajasen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 19 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 12.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun perusteluihin sisältyvä lausumaehdotus 5 hyväksytään.

  Luku 20 Ammattikorkeakouluopetus

  Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Paajasen ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Drombergin ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 40 Yleissivistävä koulutus

  Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 8.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 7.

  ( Ään. 17 )